ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပသွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး - အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း

စဉ် သွင်းကုန်အုပ်စု ၂၀၁၅-၂၀၁၆  (၂၆-၂-၂၀၁၆)ထိ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ (၂၆-၂-၂၀၁၅) ထိ တိုး/လျော့
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ပစ္စည်း ၁၉၉၁.၂၅၉ ၅၅၆၇.၅၄၁ ၇၅၅၈.၈၀၀ ၁၈၉၅.၈၄၈ ၅၃၇၁.၇၄၇ ၇၂၆၇.၅၉၅ ၉၅.၄၁၁ ၁၉၅.၇၉၄ ၂၉၁.၂၀၅
လုပ်ငန်းသုံးကုန်ကြမ်းပစ္စည်း ၃၇၃.၆၁၉ ၃၉၄၁.၅၃၀ ၄၃၁၅.၁၄၉ ၄၈၄.၂၇၄ ၄၆၃၈.၁၀၀ ၅၁၂၂.၃၇၄ -၁၁၀.၆၅၅ -၆၉၆.၅၇၀ -၈၀၇.၂၂၅
လူသုံးကုန်ပစ္စည်း ၄၄.၆၄၆ ၂၉၅၈.၃၀၀ ၃၀၀၂.၉၄၆ ၂၁၆.၂၆၀ ၂၄၃၃.၁၂၀ ၂၆၄၉.၃၈၀ -၁၇၁.၆၁၄ ၅၂၅.၁၈၀ ၃၅၃.၅၆၆
  စုစုပေါင်း ၂၄၀၉.၅၂၄ ၁၂၄၆၇.၃၇၁ ၁၄၈၇၆.၈၉၅ ၂၅၉၆.၃၈၂ ၁၂၄၄၂.၉၆၇ ၁၅၀၃၉.၃၄၉ -၁၈၆.၈၅၈ ၂၄.၄၀၄ -၁၆၂.၄၅၄

ဇစ်မြစ် - Customs 

ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပသွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှု ပမာဏအခြေအနေအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

 

Pages