ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပသွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် သွင်းကုန်အုပ်စု ၂၀၁၅-၂၀၁၆  (၁၂-၂-၂၀၁၆)ထိ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ (၁၂-၂-၂၀၁၅) ထိ တိုး/လြော့
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၁၉၂၉.၁၈၄ ၅၃၇၁.၄၀၈ ၇၃၀၀.၅၉၂ ၁၆၈၂.၈၃၀ ၅၀၈၅.၆၅၈ ၆၇၆၈.၄၈၈ ၂၄၆.၃၅၄ ၂၈၅.၇၅၀ ၅၃၂.၁၀၄
လုပ်ငန်းသုံးကုန်ကြမ်းပစ္စည်း ၃၅၁.၁၂၁ ၃၇၉၄.၄၀၃ ၄၁၄၅.၅၂၄ ၄၅၀.၁၇၃ ၄၄၀၈.၆၆၅ ၄၈၅၈.၈၃၈ -၉၉.၀၅၂ -၆၁၄.၂၆၂ -၇၁၃.၃၁၄
လူသုံးကုန်ပစ္စည်း ၄၁.၈၁၅ ၂၇၆၆.၁၆၅ ၂၈၀၇.၉၈၀ ၂၀၄.၄၀၁ ၂၃၀၅.၂၃၅ ၂၅၀၉.၆၃၆ -၁၆၂.၅၈၆ ၄၆၀.၉၃၀ ၂၉၈.၃၄၄
  စုစုပေါင်း ၂၃၂၂.၁၂၀ ၁၁၉၃၁.၉၇၆ ၁၄၂၅၄.၀၉၆ ၂၃၃၇.၄၀၄ ၁၁၇၉၉.၅၅၈ ၁၄၁၃၆.၉၆၂ -၁၅.၂၈၄ ၁၃၂.၄၁၈ ၁၁၇.၁၃၄

 ဇစ်မြစ် - Customs 

ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပသွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှု ပမာဏအခြေအနေအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

Pages