ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပသွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် သွင်းကုန်အုပ်စု ၂၀၁၅-၂၀၁၆  (၁၁-၃-၂၀၁၆)ထိ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ (၁၁-၃-၂၀၁၅) ထိ တိုး/လျော့
နိုင်ငံပိုင်

ပုဂ္ဂလိကပိုင်

ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ပစ္စည်း ၂၀၃၈.၀၃၁ ၅၇၈၀.၀၅၃ ၇၈၁၈.၀၈၄ ၁၉၄၃.၆၀၇ ၅၅၉၂.၄၄၁ ၇၅၃၆.၀၄၈ ၉၄.၄၂၄ ၁၈၇.၆၁၂ ၂၈၂.၀၃၆
လုပ်ငန်းသုံးကုန်ကြမ်းပစ္စည်း ၃၉၈.၈၃၀ ၄၁၁၁.၉၉၈ ၄၅၁၀.၈၂၈ ၄၉၆.၁၄၂ ၄၇၉၀.၁၃၆ ၅၂၈၆.၂၇၈ -၉၇.၃၁၂ -၆၇၈.၁၃၈ -၇၇၅.၄၅၀
လူသုံးကုန်ပစ္စည်း ၄၈.၄၅၀ ၃၁၃၈.၄၇၅ ၃၁၈၆.၉၂၅ ၂၁၈.၈၃၄ ၂၅၀၁.၇၂၂ ၂၇၂၀.၅၅၆ -၁၇၀.၃၈၄ ၆၃၆.၇၅၃ ၄၆၆.၃၆၉
  စုစုပေါင်း ၂၄၈၅.၃၁၁ ၁၃၀၃၀.၅၂၆ ၁၅၅၁၅.၈၃၇ ၂၆၅၈.၅၈၃ ၁၂၈၈၄.၂၉၉ ၁၅၅၄၂.၈၈၂ -၁၇၃.၂၇၂ ၁၄၆.၂၂၇ -၂၇.၀၄၅

Pages