ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပသွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး - အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် သွင်းကုန်အုပ်စု ၂၀၁၆-၂၀၁၇  (၂၉-၄-၂၀၁၆)ထိ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ (၂၉-၄-၂၀၁၅) ထိ တိုး/လျော့
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုငျငံပိုငျ ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ပစ္စည်း ၂၀.၁၉၆ ၃၀၆.၅၄၆ ၃၂၆.၇၄၂ ၁၇.၁၇၉ ၃၇၅.၁၇၂ ၃၉၂.၃၅၁ ၃.၀၁၇ -၆၈.၆၂၆ -၆၅.၆၀၉
လုပ်ငန်းသုံးကုန်ကြမ်းပစ္စည်း ၆.၈၃၅ ၃၂၉.၆၁၂ ၃၃၆.၄၄၇ ၃၀.၉၂၄ ၂၆၅.၈၂၄ ၂၉၆.၇၄၈ -၂၄.၀၈၉ ၆၃.၇၈၈ ၃၉.၆၉၉
လူသုံးကုန်ပစ္စည်း ၄.၂၁၃ ၂၀၇.၃၇၈ ၂၁၁.၅၉၁ ၅.၁၆၂ ၁၇၆.၇၂၈ ၁၈၁.၈၉၀ -ဝ.၉၄၉ ၃၀.၆၅၀ ၂၉.၇၀၁
  စုစုပေါင်း ၃၁.၂၄၄ ၈၄၃.၅၃၆ ၈၇၄.၇၈၀ ၅၃.၂၆၅ ၈၁၇.၇၂၄ ၈၇၀.၉၈၉ -၂၂.၀၂၁ ၂၅.၈၁၂ ၃.၇၉၁

ဇစ်မြစ် - Customs 

ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပသွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှု ပမာဏအခြေအနေအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

 

Pages