ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပသွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး - အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် သွင်းကုန်အုပ်စု ၂၀၁၆-၂၀၁၇  (၆-၅-၂၀၁၆)ထိ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ (၆-၅-၂၀၁၅) ထိ တိုး/လျော့
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ပစ္စည်း ၂၅.၀၆၁ ၄၅၉.၆၇၄ ၄၈၄.၇၃၅ ၄၉.၂၃၁ ၅၂၀.၉၀၅ ၅၇၀.၁၃၆ -၂၄.၁၇၀ -၆၁.၂၃၁ -၈၅.၄၀၁
လုပ်ငန်းသုံးကုန်ကြမ်းပစ္စည်း ၈.၈၇၈ ၃၉၄.၃၅၈ ၄၀၃.၂၃၆ ၃၆.၃၇၅ ၃၃၃.၂၁၂ ၃၆၉.၅၈၇ -၂၇.၄၉၇ ၆၁.၁၄၆ ၃၃.၆၄၉
လူသုံးကုန်ပစ္စည်း ၄.၃၁၀ ၃၀၁.၁၇၇ ၃၀၅.၄၈၇ ၅.၉၅၇ ၂၂၁.၇၃၆ ၂၂၇.၆၉၃ -၁.၆၄၇ ၇၉.၄၄၁ ၇၇.၇၉၄
  စုစုပေါင်း ၃၈.၂၄၉ ၁၁၅၅.၂၀၉ ၁၁၉၃.၄၅၈ ၉၁.၅၆၃ ၁၀၇၅.၈၅၃ ၁၁၆၇.၄၁၆ -၅၃.၃၁၄ ၇၉.၃၅၆ ၂၆.၀၄၂

ဇစ်မြစ် - Customs 

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

 

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

ပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

နယ်စခန်းများအလိုက် နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

 

Pages