ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပသွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် သွင်းကုန်အုပ်စု ၂၀၁၇-၂၀၁၈ (၁-၉-၂၀၁၇) ထိ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ (၁-၉-၂၀၁၆) ထိ တိုး/လျော့
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ပစ္စည်း ၂၆၅.၃၄၇ ၂၄၉၀.၆၅၃ ၂၇၅၆.၀၀၀ ၉၇.၆၃၃ ၂၆၀၀.၀၃၅ ၂၆၉၇.၆၆၈ ၁၆၇.၇၁၄ -၁၀၉.၃၈၂ ၅၈.၃၃၂
လုပ်ငန်းသုံးကုန်ကြမ်းပစ္စည်း ၅၄.၂၁၈ ၂၉၅၀.၅၂၇ ၃၀၀၄.၇၄၅ ၅၁.၃၈၃ ၂၁၈၄.၃၃၅ ၂၂၃၅.၇၁၈ ၂.၈၃၅ ၇၆၆.၁၉၂ ၇၆၉.၀၂၇
လူသုံးကုန်ပစ္စည်း ၈၁.၀၂၀ ၁၈၃၁.၂၄၈ ၁၉၁၂.၂၆၈ ၃၇.၁၄၃ ၁၅၀၀.၅၆၅ ၁၅၃၇.၇၀၈ ၄၃.၈၇၇ ၃၃၀.၆၈၃ ၃၇၄.၅၆၀
  စုစုပေါင်း ၄၀၀.၅၈၅ ၇၂၇၂.၄၂၈ ၇၆၇၃.၀၁၃ ၁၈၆.၁၅၉ ၆၂၈၄.၉၃၅ ၆၄၇၁.၀၉၄ ၂၁၄.၄၂၆ ၉၈၇.၄၉၃ ၁၂၀၁.၉၁၉

ဇစ်မြစ် - Customs 

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

ပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

နယ်စခန်းများအလိုက် နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

 

Pages