ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပသွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် သွင်းကုန်အုပ်စု ၂၀၁၇-၂၀၁၈ (၈-၉-၂၀၁၇) ထိ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ (၈-၉-၂၀၁၆) ထိ တိုး/လျော့
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ပစ္စည်း ၂၇၉.၆၈၃ ၂၆၀၄.၃၁၃ ၂၈၈၃.၉၉၆ ၉၈.၂၉၀ ၂၆၉၂.၂၁၇ ၂၇၉၀.၅၀၇ ၁၈၁.၃၉၃ -၈၇.၉၀၄ ၉၃.၄၈၉
လုပ်ငန်းသုံးကုန်ကြမ်းပစ္စည်း ၅၄.၅၃၀ ၃၀၇၁.၂၅၃ ၃၁၂၅.၇၈၃ ၅၁.၄၆၂ ၂၂၇၅.၈၆၄ ၂၃၂၇.၃၂၆ ၃.၀၆၈ ၇၉၅.၃၈၉ ၇၉၈.၄၅၇
လူသုံးကုန်ပစ္စည်း ၈၅.၃၅၉ ၁၉၀၃.၇၇၆ ၁၉၈၉.၁၃၅ ၃၇.၁၄၂ ၁၅၆၁.၇၄၇ ၁၅၉၈.၈၈၉ ၄၈.၂၁၇ ၃၄၂.၀၂၉ ၃၉၀.၂၄၆
  စုစုပေါင်း ၄၁၉.၅၇၂ ၇၅၇၉.၃၄၂ ၇၉၉၈.၉၁၄ ၁၈၆.၈၉၄ ၆၅၂၉.၈၂၈ ၆၇၁၆.၇၂၂ ၂၃၂.၆၇၈ ၁၀၄၉.၅၁၄ ၁၂၈၂.၁၉၂

ဇစ်မြစ် - Customs 

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

ပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

နယ်စခန်းများအလိုက် နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

 

Pages