ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပသွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် သွင်းကုန်အုပ်စု ၂၀၁၇-၂၀၁၈ (၁၅-၉-၂၀၁၇) ထိ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ (၁၅-၉-၂၀၁၆) ထိ တိုး/လျော့
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ပစ္စည်း ၂၈၄.၀၀၇ ၂၆၈၆.၂၈၄ ၂၉၇၀.၂၉၁ ၉၉.၂၁၇ ၂၇၈၃.၀၆၆ ၂၈၈၂.၂၈၃ ၁၈၄.၇၉၀ -၉၆.၇၈၂ ၈၈.၀၀၈
လုပ်ငန်းသုံးကုန်ကြမ်းပစ္စည်း ၅၈.၆၇၅ ၃၂၀၄.၁၇၀ ၃၂၆၂.၈၄၅ ၅၁.၄၈၀ ၂၃၂၃.၃၉၈ ၂၃၇၄.၈၇၈ ၇.၁၉၅ ၈၈၀.၇၇၂ ၈၈၇.၉၆၇
လူသုံးကုန်ပစ္စည်း ၈၅.၇၅၆ ၂၀၂၃.၁၄၉ ၂၁၀၈.၉၀၅ ၃၇.၂၆၀ ၁၆၂၅.၄၄၇ ၁၆၆၂.၇၀၇ ၄၈.၄၉၆ ၃၉၇.၇၀၂ ၄၄၆.၁၉၈
  စုစုပေါင်း ၄၂၈.၄၃၈ ၇၉၁၃.၆၀၃ ၈၃၄၂.၀၄၁ ၁၈၇.၉၅၇ ၆၇၃၁.၉၁၁ ၆၉၁၉.၈၆၈ ၂၄၀.၄၈၁ ၁၁၈၁.၆၉၂ ၁၄၂၂.၁၇၃

ဇစ်မြစ် - Customs 

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

ပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

နယ်စခန်းများအလိုက် နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

 

Pages