ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပသွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် သွင်းကုန်အုပ်စု ၂၀၁၇-၂၀၁၈ (၂၂-၉-၂၀၁၇) ထိ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ (၂၂-၉-၂၀၁၆) ထိ တိုး/လျော့
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ပစ္စည်း ၃၄၉.၂၉၇ ၂၇၉၁.၉၂၈ ၃၁၄၁.၂၂၅ ၁၀၃.၃၆၆ ၂၈၈၂.၈၅၄ ၂၉၈၆.၂၂၀ ၂၄၅.၉၃၁ -၉၀.၉၂၆ ၁၅၅.၀၀၅
လုပ်ငန်းသုံးကုန်ကြမ်းပစ္စည်း ၅၉.၅၃၈ ၃၃၃၈.၇၅၅ ၃၃၉၈.၂၉၃ ၅၁.၉၇၂ ၂၄၁၄.၁၇၃ ၂၄၆၆.၁၄၅ ၇.၅၆၆ ၉၂၄.၅၈၂ ၉၃၂.၁၄၈
လူသုံးကုန်ပစ္စည်း ၈၆.၄၄၂ ၂၀၉၈.၆၈၉ ၂၁၈၅.၁၃၁ ၃၇.၄၄၆ ၁၆၇၇.၀၉၂ ၁၇၁၄.၅၃၈ ၄၈.၉၉၆ ၄၂၁.၅၉၇ ၄၇၀.၅၉၃
  စုစုပေါင်း ၄၉၅.၂၇၇ ၈၂၂၉.၃၇၂ ၈၇၂၄.၆၄၉ ၁၉၂.၇၈၄ ၆၉၇၄.၁၁၉ ၇၁၆၆.၉၀၃ ၃၀၂.၄၉၃ ၁၂၅၅.၂၅၃ ၁၅၅၇.၇၄၆

ဇစ်မြစ် - Customs 

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

ပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

နယ်စခန်းများအလိုက် နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

 

Pages