ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ျပည္ပပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး - အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ ပို႔ကုန္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ (၃၁-၃-၂၀၁၆) ထိ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ (၃၁-၃-၂၀၁၅) ထိ တိုး/ေလ်ာ့
ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း
လယ္ယာထြက္ပစၥည္း ၀.၀၅၃ ၂၅၈၄.၁၈၇ ၂၅၈၄.၂၄၀   ၂၈၈၂.၆၃၀ ၂၈၈၂.၆၃၀ ၀.၀၅၃ -၂၉၈.၄၄၃ -၂၉၈.၃၉၀
တိရိစာၦန္ထြက္   ၇.၉၆၇ ၇.၉၆၇   ၈.၂၈၅ ၈.၂၈၅ ၀.၀၀၀ -၀.၃၁၈ -၀.၃၁၈
‌ေရထြက္   ၄၆၃.၆၂၁ ၄၆၃.၆၂၁ ၀.၀၂၀ ၄၁၈.၀၆၄ ၄၁၈.၀၈၄ -၀.၀၂၀ ၄၅.၅၅၇ ၄၅.၅၃၇
သတၱဳတြင္းထြက္ ၄၄၅.၈၂၃ ၅၂၂.၁၈၄ ၉၆၈.၀၀၇ ၉၉၆.၇၁၆ ၅၀၁.၄၂၁ ၁၄၉၈.၁၃၇ -၅၅၀.၈၉၃ ၂၀.၇၆၃ -၅၃၀.၁၃၀
သစ္ေတာထြက္ ၆.၅၁၂ ၂၀၅.၉၁၈ ၂၁၂.၄၃၀ ၁၂.၉၄၂ ၈၁.၃၂၂ ၉၄.၂၆၄ -၆.၄၃၀ ၁၂၄.၅၉၆ ၁၁၈.၁၆၆
စက္မႈကုန္ေခ်ာ ၄၃၅၄.၇၈၀ ၁၃၄၅.၀၆၉ ၅၆၉၉.၈၄၉ ၅၃၀၀.၇၄၁ ၁၂၂၁.၃၅၁ ၆၅၂၂.၀၉၂ -၉၄၅.၉၆၁ ၁၂၃.၇၁၈ -၈၂၂.၂၄၃
အျခား ၅၆၇.၄၃၁ ၅၄၆.၃၉၇ ၁၁၁၃.၈၂၈ ၈၇၁.၃၀၂ ၁၈၅.၄၈၅ ၁၀၅၆.၇၈၇ -၃၀၃.၈၇၁ ၃၆၀.၉၁၂ ၅၇.၀၄၁
  စုစုေပါင္း ၅၃၇၄.၅၉၉ ၅၆၇၅.၃၄၃ ၁၁၀၄၉.၉၄၂ ၇၁၈၁.၇၂၁ ၅၂၉၈.၅၅၈ ၁၂၄၈၀.၂၇၉ -၁၈၀၇.၁၂၂ ၃၇၆.၇၈၅ -၁၄၃၀.၃၃၇

ဇစ္ျမစ္ - Customs 

ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ျပည္ပပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလုုိက္ ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ျပည္ပသြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

ကာလတူ နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္၊ ကုုန္သြယ္မွဳ ပမာဏအေျခအေနအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

 

Pages