ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ျပည္ပပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး - အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ ပို႔ကုန္အုပ္စု ၂၀၁၅-၂၀၁၆ (၂၉-၁-၂၀၁၆) ထိ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ (၂၉-၁-၂၀၁၅) ထိ တိုး/ေလ်ာ့
ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပုိင္ ေပါင္း
လယ္ယာထြက္ပစၥည္း   ၂၀၄၂.၅၉၈ ၂၀၄၂.၅၉၈   ၂၁၂၁.၀၂၄ ၂၁၂၁.၀၂၄ ၀.၀၀၀ -၇၈.၄၂၆ -၇၈.၄၂၆
တိရိစာၦန္ထြက္   ၆.၆၆၀ ၆.၆၆၀   ၆.၄၅၆ ၆.၄၅၆ ၀.၀၀၀ ၀.၂၀၄ ၀.၂၀၄
‌ေရထြက္   ၃၇၂.၁၂၆ ၃၇၂.၁၂၆ ၀.၀၂၀ ၃၄၀.၉၃၀ ၃၄၀.၉၅၀ -၀.၀၂၀ ၃၁.၁၉၆ ၃၁.၁၇၆
သတၱဳတြင္းထြက္ ၄၃၇.၄၇၄ ၄၆၉.၉၁၉ ၉၀၇.၃၉၃ ၉၅၆.၈၃၁ ၄၀၃.၂၈၃ ၁၃၆၀.၁၁၄ -၅၁၉.၃၅၇ ၆၆.၆၃၆ -၄၅၂.၇၂၁
သစ္ေတာထြက္ ၅.၀၉၇ ၁၆၂.၄၀၂ ၁၆၇.၄၉၉ ၁၁.၆၈၂ ၅၃.၆၄၈ ၆၅.၃၃၀ -၆.၅၈၅ ၁၀၈.၇၅၄ ၁၀၂.၁၆၉
စက္မႈကုန္ေခ်ာ ၃၇၃၆.၀၃၄ ၁၀၂၄.၉၉၁ ၄၇၆၁.၀၂၅ ၄၁၂၇.၃၄၃ ၁၀၁၆.၈၉၈ ၅၁၄၄.၂၄၁ -၃၉၁.၃၀၉ ၈.၀၉၃ -၃၈၃.၂၁၆
အျခား ၁၇၅.၃၉၆ ၃၃၆.၂၇၅ ၅၁၁.၆၇၁ ၆၂၂.၁၅၇ ၁၄၀.၆၆၀ ၇၆၂.၈၁၇ -၄၄၆.၇၆၁ ၁၉၅.၆၁၅ -၂၅၁.၁၄၆
  စုစုေပါငး္ ၄၃၅၄.၀၀၁ ၄၄၁၄.၉၇၁ ၈၇၆၈.၉၇၂ ၅၇၁၈.၀၃၃ ၄၀၈၂.၈၉၉ ၉၈၀၀.၉၃၂ -၁၃၆၄.၀၃၂ ၃၃၂.၀၇၂ -၁၀၃၁.၉၆၀

ဇစ္ျမစ္- Customs

ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ျပည္ပပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလုုိက္ ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ျပည္ပသြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

ကာလတူ နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္၊ ကုုန္သြယ္မွဳ ပမာဏအေျခအေနအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

 

Pages