ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ျပည္ပပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး - အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ ပို႔ကုန္အုပ္စု ၂၀၁၆-၂၀၁၇ (၆-၅-၂၀၁၆) ထိ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ (၆-၅-၂၀၁၅) ထိ တိုး/ေလ်ာ့
ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း
လယ္ယာထြက္ပစၥည္း   ၂၆၆.၈၀၂ ၂၆၆.၈၀၂   ၂၈၇.၀၈၂ ၂၈၇.၀၈၂ ၀.၀၀၀ -၂၀.၂၈၀ -၂၀.၂၈၀
တိရိစာၦန္ထြက္ပစၥည္း   ၀.၅၃၅ ၀.၅၃၅   ၀.၈၃၄ ၀.၈၃၄ ၀.၀၀၀ -၀.၂၉၉ -၀.၂၉၉
‌ေရထြက္   ၃၉.၁၂၂ ၃၉.၁၂၂   ၃၂.၅၂၀ ၃၂.၅၂၀ ၀.၀၀၀ ၆.၆၀၂ ၆.၆၀၂
သတၱဳတြင္းထြက္   ၉.၁၆၁ ၉.၁၆၁   ၃၃.၇၄၆ ၃၃.၇၄၆ ၀.၀၀၀ -၂၄.၅၈၅ -၂၄.၅၈၅
သစ္ေတာထြက္ ၀.၁၃၉ ၁၅.၂၄၇ ၁၅.၃၈၆ ၀.၂၅၅ ၁၄.၀၆၃ ၁၄.၃၁၈ -၀.၁၁၆ ၁.၁၈၄ ၁.၀၆၈
စက္မႈကုန္ေခ်ာ ၂၁၈.၀၅၂ ၁၄၉.၀၄၃ ၃၆၇.၀၉၅ ၁၆၈.၇၃၈ ၇၈.၁၅၁ ၂၄၆.၈၈၉ ၄၉.၃၁၄ ၇၀.၈၉၂ ၁၂၀.၂၀၆
အျခား ၂.၉၇၄ ၁၀၀.၂၅၉ ၁၀၃.၂၃၃ ၂၆.၁၀၇ ၆.၈၀၅ ၃၂.၉၁၂ -၂၃.၁၃၃ ၉၃.၄၅၄ ၇၀.၃၂၁
  စုစုေပါင္း ၂၂၁.၁၆၅ ၅၈၀.၁၆၉ ၈၀၁.၃၃၄ ၁၉၅.၁၀၀ ၄၅၃.၂၀၁ ၆၄၈.၃၀၁ ၂၆.၀၆၅ ၁၂၆.၉၆၈ ၁၅၃.၀၃၃

ဇစ္ျမစ္ - Customs 

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

 

ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

သြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

 

Pages