ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ျပည္ပပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး - အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ ပို႔ကုန္အုပ္စု ၂၀၁၅-၂၀၁၆ (၄-၃-၂၀၁၆) ထိ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ (၄-၃-၂၀၁၅) ထိ တိုး/ေလ်ာ့
ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း
လယ္ယာထြက္ပစၥည္း ၀.၀၅၃ ၂၂၉၆.၃၉၈ ၂၂၉၆.၄၅၁   ၂၄၀၅.၄၃၄ ၂၄၀၅.၄၃၄ ၀.၀၅၃ -၁၀၉.၀၃၆ -၁၀၈.၉၈၃
တိရိစာၦန္ထြက္ပစၥည္း   ၇.၃၃၈ ၇.၃၃၈   ၇.၄၃၆ ၇.၄၃၆ ၀.၀၀၀ -၀.၀၉၈ -၀.၀၉၈
‌ေရထြက္   ၄၂၂.၈၀၃ ၄၂၂.၈၀၃ ၀.၀၂၀ ၃၈၃.၅၆၀ ၃၈၃.၅၈၀ -၀.၀၂၀ ၃၉.၂၄၃ ၃၉.၂၂၃
သတၱဳတြင္းထြက္ ၄၄၅.၈၂၃ ၅၀၃.၆၃၃ ၉၄၉.၄၅၆ ၉၇၉.၈၇၅ ၄၅၆.၄၂၀ ၁၄၃၆.၂၉၅ -၅၃၄.၀၅၂ ၄၇.၂၁၃ -၄၈၆.၈၃၉
သစ္ေတာထြက္ ၅.၅၉၅ ၁၈၂.၁၈၀ ၁၈၇.၇၇၅ ၁၂.၂၉၄ ၆၈.၁၁၈ ၈၀.၄၁၂ -၆.၆၉၉ ၁၁၄.၀၆၂ ၁၀၇.၃၆၃
စက္မႈကုန္ေခ်ာ ၄၀၉၂.၄၂၄ ၁၁၄၃.၆၄၇ ၅၂၃၆.၀၇၁ ၄၆၆၀.၅၄၁ ၁၁၆၀.၄၂၈ ၅၈၂၀.၉၆၉ -၅၆၈.၁၁၇ -၁၆.၇၈၁ -၅၈၄.၈၉၈
အျခား ၅၆၆.၃၄၆ ၄၃၅.၁၉၄ ၁၀၀၁.၅၄၀ ၆၃၀.၃၀၄ ၁၄၈.၁၅၉ ၇၇၈.၄၆၃ -၆၃.၉၅၈ ၂၈၇.၀၃၅ ၂၂၃.၀၇၇
  စုစုေပါင္း ၅၁၁၀.၂၄၁ ၄၉၉၁.၁၉၃ ၁၀၁၀၁.၄၃၄ ၆၂၈၃.၀၃၄ ၄၆၂၉.၅၅၅ ၁၀၉၁၂.၅၈၉ -၁၁၇၂.၇၉၃ ၃၆၁.၆၃၈ -၈၁၁.၁၅၅

ဇစ္ျမစ္ - Customs 

ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ျပည္ပပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလုုိက္ ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ျပည္ပသြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

ကာလတူ နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္၊ ကုုန္သြယ္မွဳ ပမာဏအေျခအေနအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

 

Pages