ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္ ကုုန္သြယ္မွဳပမာဏအေျခအေနအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး - အေမရိကန္ေဒၚလာေပါင္း
စဥ္ အေၾကာင္းအရာ ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ
၂၀၁၅-၂၀၁၆
(၄-၃-၂၀၁၆)
၂၀၁၄-၂၀၁၅
(၄-၃-၂၀၁၅)
တိုး/ေလ်ာ့ ၂၀၁၅-၂၀၁၆
(၄-၃-၂၀၁၆)
၂၀၁၄-၂၀၁၅
(၄-၃-၂၀၁၅)
တိုး/ေလ်ာ့ ၂၀၁၅-၂၀၁၆
(၄-၃-၂၀၁၆)
၂၀၁၄-၂၀၁၅
(၄-၃-၂၀၁၅)
တိုး/ေလ်ာ့
ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ၆၀၁၀.၃၅၈ ၇၁၉၄.၂၂၁ -၁၁၈၃.၈၆၃ ၁၂၈၅၂.၃၉၄ ၁၂၉၉၄.၃၁၂ -၁၄၁.၉၁၈ ၁၈၈၆၂.၇၅၂ ၂၀၁၈၈.၅၃၃ -၁၃၂၅.၇၈၁
နယ္စပ္ ၄၀၉၁.၀၇၆ ၃၇၁၈.၃၆၈ ၃၇၂.၇၀၈ ၂၃၆၆.၈၄၅ ၂၁၈၃.၃၃၆ ၁၈၃.၅၀၉ ၆၄၅၇.၉၂၁ ၅၉၀၁.၇၀၄ ၅၅၆.၂၁၇
  ေပါင္း ၁၀၁၀၁.၄၃၄ ၁၀၉၁၂.၅၈၉ -၈၁၁.၁၅၅ ၁၅၂၁၉.၂၃၉ ၁၅၁၇၇.၆၄၈ ၄၁.၅၉၁ ၂၅၃၂၀.၆၇၃ ၂၆၀၉၀.၂၃၇ -၇၆၉.၅၆၄

ဇစ္ျမစ္ - Customs 

ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ျပည္ပပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလုုိက္ ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ျပည္ပသြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

ကာလတူ နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္၊ ကုုန္သြယ္မွဳ ပမာဏအေျခအေနအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

 

Pages