ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္ ကုုန္သြယ္မွဳပမာဏအေျခအေနအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

                        တန္ဖိုး - ေဒၚလာသန္း
စဥ္ အေၾကာင္းအရာ ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ
၂၀၁၆-၂၀၁၇
(၂၉-၄-၂၀၁၆)
၂၀၁၅-၂၀၁၆
(၂၉-၄-၂၀၁၅)
တိုး/ေလ်ာ့ ၂၀၁၆-၂၀၁၇
(၂၉-၄-၂၀၁၆)
၂၀၁၅-၂၀၁၆
(၂၉-၄-၂၀၁၅)
တိုး/ေလ်ာ့ ၂၀၁၆-၂၀၁၇
(၂၉-၄-၂၀၁၆)
၂၀၁၅-၂၀၁၆
၂၉-၄-၂၀၁၅)
တိုး/ေလ်ာ့
ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ၃၄၆.၃၈၈ ၂၅၉.၈၈၄ ၈၆.၅၀၄ ၈၀၀.၁၇၅ ၇၆၁.၇၂၆ ၃၈.၄၄၉ ၁၁၄၆.၅၆၃ ၁၀၂၁.၆၁၀ ၁၂၄.၉၅၃
နယ္စပ္ ၁၁၅.၆၅၅ ၁၀၁.၁၈၅ ၁၄.၄၇၀ ၇၄.၆၀၅ ၁၀၉.၂၆၃ -၃၄.၆၅၈ ၁၉၀.၂၆၀ ၂၁၀.၄၄၈ -၂၀.၁၈၈
  ​ေပါင္း ၄၆၂.၀၄၃ ၃၆၁.၀၆၉ ၁၀၀.၉၇၄ ၈၇၄.၇၈၀ ၈၇၀.၉၈၉ ၃.၇၉၁ ၁၃၃၆.၈၂၃ ၁၂၃၂.၀၅၈ ၁၀၄.၇၆၅

ဇစ္ျမစ္ - Customs 

ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ျပည္ပပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလုုိက္ ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ျပည္ပသြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

ကာလတူ နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္၊ ကုုန္သြယ္မွဳ ပမာဏအေျခအေနအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

 

Pages