ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနစခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်/သွင်းကုန် (၁-၄-၂၀၁၅) မှ (၂၆-၂-၂၀၁၆) ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့်နှိုင်းယှဉ်ချက်စာရင်း
တန်ဖိုး - ဒေါ်လာသန်းပေါင်း
စဉ် စခန်းအမည် (၁-၄-၂၀၁၅ မှ ၂၆-၂-၂၀၁၆ ထိ) (၁-၄-၂၀၁၄ မှ  ၂၆-၂-၂၀၁၅ ထိ) နှိုင်းယှဉ်ချက်(တိုး/လျော့)
ပို့ကုန် သွင်းကုန်

ကုန်သွယ်မှု

ပမာဏ

ပို့ကုန် သွင်းကုန်

ကုန်သွယ်မှု

ပမာဏ

ပို့ကုန် သွင်းကုန်

ကုန်သွယ်မှု

ပမာဏ

မူဆယ် ၃၄၂၁.၉၄၈ ၁၄၀၇.၇၆၀ ၄၈၂၉.၇၀၈ ၃၀၇၅.၇၁၄ ၁၄၇၃.၈၇၈ ၄၅၄၉.၅၉၂ ၃၄၆.၂၃၄ -၆၆.၁၁၈ ၂၈၀.၁၁၆
လွယ်ဂျယ် ၅၈.၁၀၄ ၁၀.၉၅၄ ၆၉.၀၅၈ ၅၄.၁၆၉ ၈.၂၂၄ ၆၂.၃၉၃ ၃.၉၃၅ ၂.၇၃၀ ၆.၆၆၅
ချင်းရွှေဟော် ၂၆၃.၄၅၁ ၄၈.၀၇၁ ၃၁၁.၅၂၂ ၃၂၅.၃၇၂ ၆၁.၈၇၀ ၃၈၇.၂၄၂ -၆၁.၉၂၁ -၁၃.၇၉၉ -၇၅.၇၂၀
ကံပိုက်တီး ၂၁.၇၄၉ ၆၂.၁၅၉ ၈၃.၉၀၈ ၇.၇၂၃ ၄၆.၀၉၀ ၅၃.၈၁၃ ၁၄.၀၂၆ ၁၆.၀၆၉ ၃၀.၀၉၅
ကျိုင်းတုံ ၅.၉၈၅ ၆.၈၁၃ ၁၂.၇၉၈ ၇.၂၆၄ ၄.၄၃၇ ၁၁.၇၀၁ -၁.၂၇၉ ၂.၃၇၆ ၁.၀၉၇
တာချီလိတ် ၉.၀၂၉ ၇၁.၂၈၈ ၈၀.၃၁၇ ၈.၆၅၇ ၈၉.၈၃၁ ၉၈.၄၈၈ ဝ.၃၇၂ -၁၈.၅၄၃ -၁၈.၁၇၁
မြဝတီ ၃၇.၈၇၀ ၅၉၁.၃၉၈ ၆၂၉.၂၆၈ ၂၇.၃၁၁ ၃၃၇.၇၇၀ ၃၆၅.၀၈၁ ၁၀.၅၅၉ ၂၅၃.၆၂၈ ၂၆၄.၁၈၇
ကော့သောင်း ၃၈.၃၂၅ ၇၆.၁၆၀ ၁၁၄.၄၈၅ ၃၀.၈၀၆ ၆၈.၇၁၅ ၉၉.၅၂၁ ၇.၅၁၉ ၇.၄၄၅ ၁၄.၉၆၄
မြိတ် ၁၂၆.၆၃၇ ၂၆.၂၀၁ ၁၅၂.၈၃၈ ၉၄.၃၂၄ ၃၃.၂၄၆ ၁၂၇.၅၇၀ ၃၂.၃၁၃ -၇.၀၄၅ ၂၅.၂၆၈
၁၀ နဘုလယ်/
ထီးခီး
၁.၂၉၅ ၁၁.၁၀၅ ၁၂.၄၀၀ ဝ.၂၂၄ ၂.၉၃၇ ၃.၁၆၁ ၁.၀၇၁ ၈.၁၆၈ ၉.၂၃၉
၁၁ မောတောင် ဝ.၃၅၄ ၂.၀၇၃ ၂.၄၂၇ ဝ.၀၇၇ ဝ.၅၆၆ ဝ.၆၄၃ ဝ.၂၇၇ ၁.၅၀၇ ၁.၇၈၄
၁၂ စစ်တွေ ၄.၈၈၉ ဝ.၉၇၅ ၅.၈၆၄ ၅.၈၃၅ ဝ.၀၈၂ ၅.၉၁၇ -ဝ.၉၄၆ ဝ.၈၉၃ -ဝ.၀၅၃
၁၃ မောင်တော ၄.၅၈၀ ဝ.၀၅၄ ၄.၆၃၄ ၆.၈၉၈ ဝ.၀၈၂ ၆.၉၈၀ -၂.၃၁၈ -ဝ.၀၂၈ -၂.၃၄၆
၁၄ တမူး ၂၇.၇၈၂ ၉.၈၃၈ ၃၇.၆၂၀ ၂၈.၈၃၄ ၁၀.၆၆၆ ၃၉.၅၀၀ -၁.၀၅၂ -ဝ.၈၂၈ -၁.၈၈၀
၁၅ ရိဒ် ၁၇.၇၅၅ ၅.၁၂၇ ၂၂.၈၈၂ ၈.၆၅၉ ၄.၆၅၂ ၁၃.၃၁၁ ၉.၀၉၆ ဝ.၄၇၅ ၉.၅၇၁
  စုစုပေါင်း ၄၀၃၉.၇၅၃ ၂၃၂၉.၉၇၆ ၆၃၆၉.၇၂၉ ၃၆၈၁.၈၆၇ ၂၁၄၃.၀၄၆ ၅၈၂၄.၉၁၃ ၃၅၇.၈၈၆ ၁၈၆.၉၃၀ ၅၄၄.၈၁၆

ဇစ်မြစ် - Customs

ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုပမာဏအခြေအနေအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပသွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း 

 

Pages