ကာလတူ နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္၊ ကုုန္သြယ္မွဳအေျခအေနမ်ားအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနစခန္းမ်ားအလိုက္ ပို႔ကုန္/သြင္းကုန္ (၁-၄-၂၀၁၅) မွ (၁၉-၂-၂၀၁၆) ထိ ယခင္ႏွစ္အလားတူကာလႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္စာရင္း
တန္ဖိုး - ေဒၚလာသန္းေပါင္း
စဥ္ စခန္းအမည္ (၁-၄-၂၀၁၅ မွ ၁၉-၂-၂၀၁၆ ထိ) (၁-၄-၂၀၁၄ မွ ၁၉-၂-၂၀၁၅ ထိ) ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္(တိုး/ေလ်ာ့)
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္

ကုန္သြယ္မႈ

ပမာဏ

ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္

ကုန္သြယ္မႈ

ပမာဏ

ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္

ကုန္သြယ္မႈ

ပမာဏ

မူဆယ္ ၃၃၉၀.၄၂၂ ၁၃၉၅.၂၂၄ ၄၇၈၅.၆၄၆ ၃၀၅၇.၃၈၉ ၁၄၂၆.၅၃၂ ၄၄၈၃.၉၂၁ ၃၃၃.၀၃၃ -၃၁.၃၀၈ ၃၀၁.၇၂၅
လြယ္ဂ်ယ္ ၅၆.၈၂၇ ၁၀.၈၀၅ ၆၇.၆၃၂ ၅၃.၇၉၄ ၇.၈၄၅ ၆၁.၆၃၉ ၃.၀၃၃ ၂.၉၆၀ ၅.၉၉၃
ခ်င္းေရႊေဟာ္ ၂၅၅.၇၄၅ ၄၇.၇၆၁ ၃၀၃.၅၀၆ ၃၂၅.၃၇၂ ၆၁.၈၇၀ ၃၈၇.၂၄၂ -၆၉.၆၂၇ -၁၄.၁၀၉ -၈၃.၇၃၆
ကံပိုက္တီး ၂၁.၄၃၅ ၆၁.၂၅၃ ၈၂.၆၈၈ ၇.၇၂၃ ၄၂.၄၉၇ ၅၀.၂၂၀ ၁၃.၇၁၂ ၁၈.၇၅၆ ၃၂.၄၆၈
က်ိဳင္းတုံ ၅.၈၇၃ ၆.၇၄၂ ၁၂.၆၁၅ ၇.၀၆၂ ၄.၄၀၂ ၁၁.၄၆၄ -၁.၁၈၉ ၂.၃၄၀ ၁.၁၅၁
တာခ်ီလိတ္ ၈.၉၄၄ ၆၉.၉၉၅ ၇၈.၉၃၉ ၈.၆၄၅ ၈၉.၁၅၇ ၉၇.၈၀၂ ၀.၂၉၉ -၁၉.၁၆၂ -၁၈.၈၆၃
ျမဝတီ ၃၆.၄၅၉ ၅၇၆.၆၉၁ ၆၁၃.၁၅၀ ၂၆.၃၁၂ ၃၂၄.၄၉၆ ၃၅၀.၈၀၈ ၁၀.၁၄၇ ၂၅၂.၁၉၅ ၂၆၂.၃၄၂
ေကာ့ေသာင္း ၃၇.၀၄၆ ၇၂.၈၁၆ ၁၀၉.၈၆၂ ၃၀.၇၃၂ ၆၆.၂၁၀ ၉၆.၉၄၂ ၆.၃၁၄ ၆.၆၀၆ ၁၂.၉၂၀
ၿမိတ္ ၁၂၂.၇၅၉ ၂၅.၉၀၉ ၁၄၈.၆၆၈ ၉၃.၆၉၄ ၃၂.၄၄၃ ၁၂၆.၁၃၇ ၂၉.၀၆၅ -၆.၅၃၄ ၂၂.၅၃၁
၁၀ နဘုလယ္/
ထီးခီး
၀.၈၅၀ ၁၁.၁၀၃ ၁၁.၉၅၃ ၀.၂၁၂ ၂.၈၂၈ ၃.၀၄၀ ၀.၆၃၈ ၈.၂၇၅ ၈.၉၁၃
၁၁ ေမာေတာင္ ၀.၃၅၀ ၂.၀၆၉ ၂.၄၁၉ ၀.၀၇၆ ၀.၅၆၂ ၀.၆၃၈ ၀.၂၇၄ ၁.၅၀၇ ၁.၇၈၁
၁၂ စစ္ေတြ ၄.၆၈၃ ၀.၉၇၅ ၅.၆၅၈ ၅.၇၀၀ ၀.၀၈၂ ၅.၇၈၂ -၁.၀၁၇ ၀.၈၉၃ -၀.၁၂၄
၁၃ ​ေမာင္ေတာ ၄.၄၉၀ ၀.၀၅၄ ၄.၅၄၄ ၆.၅၄၅ ၀.၀၈၂ ၆.၆၂၇ -၂.၀၅၅ -၀.၀၂၈ -၂.၀၈၃
၁၄ တမူး ၂၇.၃၀၆ ၉.၄၃၉ ၃၆.၇၄၅ ၂၇.၉၈၁ ၁၀.၄၂၆ ၃၈.၄၀၇ -၀.၆၇၅ -၀.၉၈၇ -၁.၆၆၂
၁၅ ရိဒ္ ၁၇.၁၆၆ ၄.၈၉၅ ၂၂.၀၆၁ ၈.၅၁၆ ၄.၅၇၁ ၁၃.၀၈၇ ၈.၆၅၀ ၀.၃၂၄ ၈.၉၇၄
  စုစုေပါင္း ၃၉၉၀.၃၅၅ ၂၂၉၅.၇၃၁ ၆၂၈၆.၀၈၆ ၃၆၅၉.၇၅၃ ၂၀၇၄.၀၀၃ ၅၇၃၃.၇၅၆ ၃၃၀.၆၀၂ ၂၂၁.၇၂၈ ၅၅၂.၃၃၀

ဇစ္ျမစ္ - Customs

ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္၊ ကုုန္သြယ္မွဳပမာဏအေျခအေနအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ျပည္ပပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလုုိက္ ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ျပည္ပသြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း 

 

Pages