ကာလတူ နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္၊ ကုုန္သြယ္မွဳအေျခအေနမ်ားအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနစခန္းမ်ားအလိုက္ ပို႔ကုန္/သြင္းကုန္ (၁-၄-၂၀၁၆) မွ (၆- ၅ -၂၀၁၆) ထိ ယခင္ႏွစ္အလားတူကာလႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္စာရင္း

တန္ဖိုး - ေဒၚလာသန္းေပါင္း
စဥ္ စခန္းအမည္ (၁-၄-၂၀၁၆ မွ ၆-၅-၂၀၁၆ ထိ) (၁-၄-၂၀၁၅ မွ ၆-၅-၂၀၁၅ထိ) ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္(တိုး/ေလ်ာ့)
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္

ကုန္သြယ္မႈ

ပမာဏ

ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္

ကုန္သြယ္မႈ

ပမာဏ

ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္

ကုန္သြယ္မႈ

ပမာဏ

မူဆယ္ ၂၃၉.၅၁၀ ၆၉.၉၇၈ ၃၀၉.၄၈၈ ၁၁၁.၇၆၆ ၁၀၀.၂၆၇ ၂၁၂.၀၃၃ ၁၂၇.၇၄၄ -၃၀.၂၈၉ ၉၇.၄၅၅
လြယ္ဂ်ယ္ ၁၀.၀၁၇ ၁.၄၀၄ ၁၁.၄၂၁ ၄.၉၈၅ ၁.၁၄၀ ၆.၁၂၅ ၅.၀၃၂ ၀.၂၆၄ ၅.၂၉၆
ခ်င္းေရႊေဟာ္ ၂၆.၇၅၄ ၃.၈၀၀ ၃၀.၅၅၄ ၁၆.၂၀၉ ၅.၅၅၂ ၂၁.၇၆၁ ၁၀.၅၄၅ -၁.၇၅၂ ၈.၇၉၃
ကံပိုက္တီး ၈.၈၁၂ ၃.၁၀၉ ၁၁.၉၂၁ ၀.၄၈၂ ၅.၃၉၉ ၅.၈၈၁ ၈.၃၃၀ -၂.၂၉၀ ၆.၀၄၀
က်ဳိင္းတုံ ၀.၁၃၂ ၀.၃၀၉ ၀.၄၄၁ ၀.၈၄၈ ၀.၈၃၁ ၁.၆၇၉ -၀.၇၁၆ -၀.၅၂၂ -၁.၂၃၈
တာခ်ီလိတ္ ၀.၄၈၂ ၅.၆၀၁ ၆.၀၈၃ ၀.၂၉၆ ၄.၉၉၃ ၅.၂၈၉ ၀.၁၈၆ ၀.၆၀၈ ၀.၇၉၄
ျမဝတီ ၂.၇၅၁ ၃၁.၅၂၉ ၃၄.၂၈၀ ၁.၃၆၉ ၃၈.၀၇၁ ၃၉.၄၄၀ ၁.၃၈၂ -၆.၅၄၂ -၅.၁၆၀
ေကာ့ေသာင္း ၅.၁၀၆ ၄.၆၈၀ ၉.၇၈၆ ၂.၉၉၂ ၄.၀၃၂ ၇.၀၂၄ ၂.၁၁၄ ၀.၆၄၈ ၂.၇၆၂
ၿမိတ္ ၉.၈၅၅ ၂.၄၀၄ ၁၂.၂၅၉ ၁၀.၀၅၃ ၂.၄၈၃ ၁၂.၅၃၆ -၀.၁၉၈ -၀.၀၇၉ -၀.၂၇၇
၁၀ နဘုလယ္/
ထီးခီး
၀.၂၁၃ ၀.၀၂၀ ၀.၂၃၃ ၀.၀၃၆ ၀.၆၂၁ ၀.၆၅၇ ၀.၁၇၇ -၀.၆၀၁ -၀.၄၂၄
၁၁ ေမာေတာင္ ၀.၁၀၇ ၀.၀၁၄ ၀.၁၂၁ ၀.၀၀၃ ၀.၀၀၆ ၀.၀၀၉ ၀.၁၀၄ ၀.၀၀၈ ၀.၁၁၂
၁၂ စစ္ေတြ ၀.၂၂၄ ၀.၁၆၁ ၀.၃၈၅ ၀.၄၈၄   ၀.၄၈၄ -၀.၂၆၀ ၀.၁၆၁ -၀.၀၉၉
၁၃ ​ေမာင္ေတာ ၀.၄၆၃ ၀.၀၁၁ ၀.၄၇၄ ၀.၁၆၇   ၀.၁၆၇ ၀.၂၉၆ ၀.၀၁၁ ၀.၃၀၇
၁၄ တမူး ၃.၀၇၁ ၂.၇၁၄ ၅.၇၈၅ ၃.၁၅၄ ၀.၈၈၂ ၄.၀၃၆ -၀.၀၈၃ ၁.၈၃၂ ၁.၇၄၉
၁၅ ရိဒ္ ၁.၁၈၁ ၀.၇၈၂ ၁.၉၆၃ ၀.၇၆၅ ၀.၅၀၆ ၁.၂၇၁ ၀.၄၁၆ ၀.၂၇၆ ၀.၆၉၂
  စုစုေပါင္း ၃၀၈.၆၇၈ ၁၂၆.၅၁၆ ၄၃၅.၁၉၄ ၁၅၃.၆၀၉ ၁၆၄.၇၈၃ ၃၁၈.၃၉၂ ၁၅၅.၀၆၉ -၃၈.၂၆၇ ၁၁၆.၈၀၂

ဇစ္ျမစ္ - Customs

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

 

ကုုန္သြယ္မွဳပမာဏ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

ပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလုုိက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

သြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

 

Pages