ကာလတူ နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္၊ ကုုန္သြယ္မွဳအေျခအေနမ်ားအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

        တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ အေၾကာင္းအရာ
 
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ
၂၀၁၅-၂၀၁၆
(၁၁-၃-၂၀၁၆)
၂၀၁၄-၂၀၁၅
(၁၁-၃-၂၀၁၅)
တိုး/ေလ်ာ့ ၂၀၁၅-၂၀၁၆
(၁၁-၃-၂၀၁၆)
၂၀၁၄-၂၀၁၅
(၁၁-၃-၂၀၁၅)
တိုး/ေလ်ာ့ ၂၀၁၅-၂၀၁၆
(၁၁-၃-၂၀၁၆)
၂၀၁၄-၂၀၁၅
(၁၁-၃-၂၀၁၅)
တိုး/ေလ်ာ့
ပင္လယ္
ေရေၾကာင္း
၆၁၂၄.၃၆၀ ၇၃၀၂.၈၉၆ -၁၁၇၈.၅၃၆ ၁၃၁၀၇.၉၁၃ ၁၃၃၂၂.၄၀၆ -၂၁၄.၄၉၃ ၁၉၂၃၂.၂၇၃ ၂၀၆၂၅.၃၀၂ -၁၃၉၃.၀၂၉
နယ္စပ္ ၄၁၅၂.၈၇၂ ၃၉၂၈.၁၃၉ ၂၂၄.၇၃၃ ၂၄၀၇.၉၂၄ ၂၂၂၀.၄၇၆ ၁၈၇.၄၄၈ ၆၅၆၀.၇၉၆ ၆၁၄၈.၆၁၅ ၄၁၂.၁၈၁
  ​ေပါင္း ၁၀၂၇၇.၂၃၂ ၁၁၂၃၁.၀၃၅ -၉၅၃.၈၀၃ ၁၅၅၁၅.၈၃၇ ၁၅၅၄၂.၈၈၂ -၂၇.၀၄၅ ၂၅၇၉၃.၀၆၉ ၂၆၇၇၃.၉၁၇ -၉၈၀.၈၄၈

ဇစ္ျမစ္ - Customs 

ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ျပည္ပပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလုုိက္ ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ျပည္ပသြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

ကာလတူ နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္၊ ကုုန္သြယ္မွဳ ပမာဏအေျခအေနအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

 

Pages