အမိန္ ့ေၾကာ္ျငာစာမ်ား

လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားရယူရန္ မလိုေသာ ပုိ႕ကုန္သြင္းကုန္ပစၥည္းမ်ားအနက္ ပို႕ကုန္ပစၥညး္ (၁၅၂) မ်ိဳးအေပၚ H.S Code ခြဲျခား၍ လုိင္းေပါငး္ (၉၈၃) လိုင္းျဖင့္ အသိေပးထုတ္ျပန္ျပီး ယင္း (၉၈၃) လုိင္းမွအပ က်န္ေသာ H.S Code  မ်ားအတြက္ ပို႕ကုန္လုိင္စင္ေလွ်ာက္ထားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း

ျမန္မာ့ ဆန္နွင့္ ဆန္ထြက္ပစၥညး္ ၊ ျမန္မာ့ ပဲမ်ိဳးစံု ၊ နွမ္း ၊ ေျပာင္းတို႕၏ စံခ်ိန္စံညႊန္းနွင့္ အရည္အေသြးသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း

အားကစားသမားမ်ားေလ့က်င့္မႈျပဳလုပ္ရာတြင္ အသံုးျပဳရန္အတြက္ ရြက္ေလွႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကို ျပည္ပမွ၀ယ္ယူတင္သြင္းရာတြင္ သြင္းကုန္လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳသည့္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ

အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၈၀/၂၀၁၃

သြင္းကုန္လိုင္စင္ရယူရန္မလိုေသာ HS Code 40111000 နွင့္ 40112010 ျဖင့္ ခြင့္ျပဳလွ်က္ရွိေသာ ေမာ္ေတာ္ကားတာယာမ်ားအား သြင္းကုန္လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားရယူၿပီးမွသာ တင္သြင္းခြင့္ျပဳမည့္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ

အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၇၂/၂၀၁၃

ပို႕ကုန္ပစၥည္း (၁၅၂) မ်ိဳး ၊ သြင္းကုန္ပစၥညး္ (၁၆၆) မ်ိဳးတို႕အား အစိုးရ၀န္ၾကီးဌာနအမည္ျဖင့္ တင္ပို႕တင္သြင္းရာတြင္ ပို႕ကုန္သြင္းကုန္လုိင္စင္ ေလွ်ာက္ထားရယူရန္ မလိုေၾကာင္းသတင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း

အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၃၃/၂၀၁၃

စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန၏ ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ ေရနံနွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းသံုး ပစၥည္းကိရိယာမ်ားအား ျပည္ပမွတင္သြင္းျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းၿပီးဆံုး၍ ျပည္ပသို႔ျပန္လည္တင္ပို႔ျခင္းမ်ားအတြက္ ပို႔ကုန္/သြင္းကုန္လုိင္စင္ေလွ်ာက္ထားျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳသည့္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ

အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၂၃/၂၀၁၃

စဥ္ သြင္းကုန္ပစၥည္းအမ်ိဳးအမည္ မွတ္ခ်က္
ေဆးရံုသံုးပလာစတာ  
ခ်ည္ဆိုးေဆးကုန္ၾကမ္းမ်ား  
ပံုႏွိပ္မင္မ်ား  
ကလစ္မပါေသာပလပ္စတစ္ဖုိင္  
ေရာင္စံုစကၠဴ  
ထုပ္ပိုးစကၠဴ  
ႏိုင္လြန္ခ်ည္မ်ဳိးစံု  
ဖိနပ္ကုန္ၾကမ္း  
သံခ်ိန္းႀကိဳး  
၁၀ ေနၾကာေစ့  
၁၁ သံအပိုင္းအစမ်ား  
၁၂ လွ်ပ္စစ္မီးသီး  
၁၃ လွ်ပ္စစ္မီးေခ်ာင္း  
၁၄ ကားမီးသီး  
၁၅ ဘတ္ထရီမီးေခ်ာင္းမ်ား  
၁၆ သတၱဳေရေႏြးအိုး  
၁၇ ေရနံထြက္ဖေယာင္း  
၁၈ အိမ္သုတ္ေဆးအမ်ိဳးမ်ိဳး  
၁၉ အေရာင္တင္ဆီအမ်ိဳးမ်ိဳး  
၂၀ စက္ရံုသံုးဘတ္ႀကိဳး  
၂၁ ကမုတ္  
၂၂ ဖန္ခြက္  
၂၃ ဂက္စ္မီးဖုိ  
၂၄ ဟင္းခ်က္အိုး  
၂၅ ထမင္းေပါင္းအိုး/အေၾကာ္အိုး  
၂၆ ပလစ္စတစ္၀ါယာႀကိဳး  
၂၇ လိေမၼာ္သီး  
၂၈ စပ်စ္သီး  
၂၉ ပန္းသီး  
၃၀ ဂ်ဳံေစ့  
၃၁ ႀကိတ္သားျပား  
၃၂ ရနံ႔ဆီအမ်ိဳးမ်ိဳး ( ESSENTIALS OILS)  
၃၃ ေခါင္းေလွ်ာ္ရည္ကုန္ၾကမ္း  
၃၄ ဆပ္ျပာမွုန႔္ကုန္ၾကမ္း  
၃၅ ဆိုးေဆးမ်ား  
၃၆ အလွကုန္ပစၥည္းမ်ိဳးစံု  
၃၇ ေရခ်ိဳးဆပ္ျပာ  
၃၈ စက္ရံုသံုးေကာ္မ်ား  
၃၉ ဓါတ္ခဲကုန္ၾကမ္း (ကာဗြန္)  
၄၀ ျခင္ေဆးေခြ  
၄၁ ေကာ္ေစ့  
၄၂ ပလပ္စတစ္အမႈန္႔  
၄၃ ပလပ္စတစ္ပိုက္  
၄၄ မ်က္ႏွာက်က္ျပား  
၄၅ ပီနံအိတ္ျပဳလုပ္မည့္ပလပ္စတစ္ျပား  
၄၆ ပလပ္စတစ္ျပား  
၄၇ ပလပ္စတစ္ခြက္ႀကီး  
၄၈ ပလပ္စတစ္ပံုး  
၄၉ သြားတိုက္ေဆး  
၅၀ ထိုင္ခံုအမ်ိဳးမ်ိဳး  
၅၁ ပလပ္စတစ္ဗန္း  
၅၂ ေမာ္ေတာ္ကားေသးတာယာ  
၅၃ ဘတ္စ္ႏွင့္ကုန္တင္ကားတာယာ  
၅၄ ေလယာဥ္တာယာ  
၅၅ ဆိုင္ကယ္တာယာ  
၅၆ စက္ဘီးတာယာ  
၅၇ ကားမ်ိဳးစံုကၽြတ္  
၅၈ စက္ဘီးကၽြတ္  
၅၉ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ကၽြတ္  
၆၀ သားေရ၊ သားေရတုျဖင့္ ျပဳလုပ္ေသာပစၥည္းမ်ား  
၆၁ စကၠဴအမ်ိဳးမ်ိဳး  
၆၂ နံရံကပ္စကၠဴ  
၆၃ ပန္းထိုးထားသည့္စကၠဴ  
၆၄ စတက္ပလာပင္  
၆၅ ပိတ္စအမ်ိဳးမ်ိဳး  
၆၆ ေစာင္ၾကမ္းျပဳလုပ္ရန္ခ်ည္  
၆၇ ခ်ည္အမ်ိဳးမ်ိဳး  
၆၈ ငါးဖမ္းပိုက္  
၆၉ ငါးဖမ္းႀကိဳး  
၇၀ ငါးဖမ္းပိုက္ျပဳလုပ္မည့္ႏိုင္လြန္ႀကိဳး  
၇၁ ငါးဖမ္းပစၥည္းသံုးပလပ္စတစ္ႀကိဳး  
၇၂ ဓါတ္ခဲကုန္ၾကမ္း (သြပ္ျပား)  
၇၃ တီရွပ္  
၇၄ တံဆိပ္ရိုက္မထားေသာစြပ္က်ယ္မ်ား  
၇၅ ပီနံအိတ္  
၇၆ ဖိနပ္မ်ား  
၇၇ ဓါးေသြးေက်ာက္  
၇၈ အဂၤေတအမိုးျပား  
၇၉ အမိုးျပား  
၈၀ ေၾကြျပားမ်ိဳးစံု  
၈၁ ေၾကြပြတ္လံုး  
၈၂ မယ္လမင္းပန္းအိုး  
၈၃ မယ္လမင္းပန္ကန္ျပား  
၈၄ မွန္ျပား  
၈၅ မွန္အမ်ိဳးမ်ိဳး  
၈၆ ပုလင္းခြံ  
၈၇ ဖန္ခြက္  
၈၈ စတီးေခ်ာင္း  
၈၉ စတီးပိုက္  
၉၀ စတီးေရစိမ္ပိုက္  
၉၁ သံေဘာင္  
၉၂ စတီးသံေဘာင္  
၉၃ ယူပံုစံ စတီးသံေဘာင္  
၉၄ အပူခံသံေခ်ာင္း  
၉၅ အေအးခံသံေခ်ာင္း  
၉၆ H/I ပံုစံသံေဘာင္  
၉၇ စတီးျပားလိပ္  
၉၈ သံျပားလိပ္  
၉၉ ၾကားခံဝါယာမ်ား  
၁၀၀ ေလးေထာင့္ပိုက္  
၁၀၁ သံႀကိဳးေခြ  
၁၀၂ သြပ္ေရစိမ္စတီးျပား  
၁၀၃ သြပ္ေရစိမ္ပိုက္  
၁၀၄ ပိုက္ဆက္ပစၥည္း  
၁၀၅ သြပ္ေရစိမ္သံျပားလိပ္  
၁၀၆ သြပ္ေရစိမ္သံျပား  
၁၀၇ သံပံုးခြံ  
၁၀၈ သစ္သားျဖင့္ျပဳလုပ္ေသာပရိေဘာဂမ်ား  
၁၀၉ ဝါးျဖင့္ျပဳလုပ္ေသာ ပရိေဘာဂမ်ား  
၁၁၀ ႀကိမ္ျဖင့္ျပဳလုပ္ေသာ ပရိေဘာဂမ်ား  
၁၁၁ သတၱဳျဖင့္ျပဳလုပ္ေသာ ပရိေဘာဂမ်ား  
၁၁၂ ေမြ႕ယာမ်ား  
၁၁၃ ေမြ႕ယာအပိုပစၥည္းမ်ား  
၁၁၄ ထမင္းေပါင္းအိုး  
၁၁၅ မီးဖိုမ်ား  
၁၁၆ အမိုးရိုက္သံ  
၁၁၇ ဘိုးႏွင့္နပ္  
၁၁၈ အလူမီနီယံသုတ္ထားသည့္ဖိုက္ဘာျပား  
၁၁၉ အလူမီနီယံပိုက္  
၁၂၀ အလူမီနီယံပစၥည္းမ်ား  
၁၂၁ အလူမီနီယံမီးဖိုေခ်ာင္သံုးစင္  
၁၂၂ ေသာ့အမ်ိဳးမ်ိဳး  
၁၂၃ တံခါးလက္ကိုင္  
၁၂၄ ပတၱာ  
၁၂၅ ဝရိန္ေခ်ာင္း  
၁၂၆ ေရစုပ္စက္မ်ား  
၁၂၇ ေရပူ/ေရေအးစက္  
၁၂၈ အိမ္သံုးအပ္ခ်ဳပ္စက္မ်ား  
၁၂၉ အဝတ္ေလွ်ာ္စက္  
၁၃၀ လက္ေတာ့ပ္ကြန္ပ်ဴတာ  
၁၃၁ လုပ္ငန္းသံုးကြန္ပ်ဴတာ  
၁၃၂ ကြန္ပ်ဴတာအပိုပစၥည္းမ်ား  
၁၃၃ ေမာ္နီတာအမ်ိဳးမ်ိဳး  
၁၃၄ ေရာင္စံုတီဗြီ  
၁၃၅ ဗြီဒီယိုျပစက္  
၁၃၆ လွ်ပ္စစ္သံုးေမာ္တာမ်ား  
၁၃၇ မီးစက္(GENERATING SET) 20 KW အထိ  
၁၃၈ မီးအားထိန္းစက္  
၁၃၉ ထရန္စေဖာ္မာ (20) KW အထိ  
၁၄၀ ထရန္စေဖာ္မာအပုိပစၥည္း (20) KW အထိ  
၁၄၁ ထရန္စေဖာ္မာကြိဳင္ျပဳလုပ္ရန္သံျပား  
၁၄၂ ဆိုင္ကယ္မီးသီးအမ်ိဳးမ်ိဳး  
၁၄၃ ေမာ္ေတာ္ကားမီးသီးအမ်ိဳးမ်ိဳး  
၁၄၄ ေလကာမွန္သုတ္ကိရိယာ  
၁၄၅ SPEAKER မ်ိဳးစံု  
၁၄၆ AMPLIFIER မ်ိဳးစံု  
၁၄၇ ဘကၳရီအမ်ိဳးမ်ိဳး  
၁၄၈ လွ်ပ္စစ္ထိန္းခ်ဳပ္ေသတၱာ  
၁၄၉ ဝါယာႀကိဳးအမ်ိဳးမ်ိဳး  
၁၅၀ ေျမေအာက္ဝါယာႀကိဳးအမ်ိဳးမ်ိဳး  
၁၅၁ ကားအပိုပစၥည္းမ်ား(စက္မႈလက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီမွ ကန္႔သတ္ထားေသာ ပစၥည္းမ်ားမွအပ)  
၁၅၂ စက္ဘီးအပိုပစၥည္းမ်ား  
၁၅၃ ဆိုင္ကယ္အပိုပစၥည္းမ်ား  
၁၅၄ လယ္ထြန္စက္ဘန္ပါႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား  
၁၅၅ လယ္ထြန္စက္တံခါးအပိုပစၥည္း  
၁၅၆ လက္မ ၂၀ ေအာက္ကေလးစီးစက္ဘီး  
၁၅၇ စတီးအပိုင္းအစမ်ား  
၁၅၈ မ်က္မွန္ျဖင့္သက္ဆိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ား  
၁၅၉ အားကစားပစၥည္းမ်ား  
၁၆၀ ေဘာပင္အမ်ိဳးမ်ိဳး  
၁၆၁ ခဲတံအမ်ိဳးမ်ိဳး  
၁၆၂ ဓါတ္ဘူးအမ်ိဳးမ်ိဳး  
၁၆၃ ခဲဖ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳး  
၁၆၄ ကဒ္ထူစကၠဴအမ်ိဳးမ်ိဳး  
၁၆၅ စကၠဴျဖင့္ျပဳလုပ္သည္စတစ္ကာ  
၁၆၆ မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား  

 

အရက္၊ ဘီယာ ၊ စီးကရက္ နွင့္ တည္ဆဲဥပေဒ အရ ကန္႕သတ္ထားေသာပစၥည္းမ်ားအား ျပည္ပမွ တင္သြင္းခြင့္မျပဳေသာ ပစၥည္းမ်ားအျဖစ္ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း

အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္၊ ၈/၂၀၁၃

Chewing Gum ,  Cakes , Wafer , Chocolate တို႕အား ျပည္ပမွ တင္သြင္းခြင့္ျပဳေသာ ပစၥည္းမ်ားအျဖစ္ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း

အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၉/၂၀၁၃

Pages

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

AUTOMOBILE