အမိန္ ့ေၾကာ္ျငာစာမ်ား

ယခင္ထုတ္ျပန္ထားသည့္ သြင္းကုန္လိုင္စင္ရယူရန္မလိုေသာ ကုန္စည္လိုင္းအခ်ိဳ႔အား ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႔မွစ၍ ရက္ေပါင္း (၉၀)ျပည့္ေျမာက္ပါက သြင္းကုန္လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားရယူၿပီးမွသာ တင္သြင္းခြင့္ျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း

ယခင္လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားရန္မလိုသည့္ ကုန္စည္စာရင္းမ်ားကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္းအစား ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ HS Code 2012 Version အရ ပူးတြဲပါ ကုန္စည္လိုင္းေပါင္း (၄၄၀၅)လိုင္းအား သြင္းကုန္လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားရန္လိုအပ္သည့္ ကုန္စည္စာရင္း (Negatvie List) အျဖစ္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အေရာင္းျပခန္း (Show Room) တြင္ ေရာင္းခ်ရန္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းသူမ်ား လုိက္နာရန္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အေရာင္းစင္တာမ်ားတြင္ ေရာင္းခ်ရန္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကို ( Consignment Basic ) အပ္ကုန္စနစ္ျဖင့္ တင္သြငး္သူမ်ား လုိက္နာရန္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း

၀ိုင္ တင္သြင္းခြင့္အတြက္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းနွင့္ စညး္ကမ္းခ်က္မာ်း သတင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာျခငး္

ျမန္မာ-တရုတ္ ၊ ျမန္မာ-အိနၵိယ နယ္စပ္မ်ားတြင္ ေရာင္းခ်သည့္ေငြေၾကးျဖင့္ အခြန္ေပးေဆာင္ရန္ ထုတ္ျပန္ထားေသာ (၅/၂၀၀၀) နွင့္ (၆/၂၀၀၀) တုိ႕အား လက္ရွိအေျခအေနနွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိသျဖင့္ ပယ္ဖ်က္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ ေၾကညာျခင္း

သြင္းကုန္လိုင္စင္/ပါမစ္ မလုိဘဲ တင္သြင္းလာေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ သြင္းကုန္လိုင္စင္/ပါမစ္ ေၾကးေကာက္ခံျခငး္အား ကင္းလြတ္ခြင့္ ျပဳေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း

သြင္းကုန္လုိင္စင္ေလွ်ာက္ထားရယူရန္မလုိေသာ သြင္းကုန္ပစၥည္း (၁၆၆) မ်ိဳးအတြက္ H.S Code လိုင္းေပါင္း (၁၉၂၆) လိုင္းအျပင္ ေနာက္ထပ္ လုိင္းေပါင္း (၁၅၃) လုိင္းအား  သြင္းကုန္လိုင္စင္ ေလွ်ာက္ထားရယူရန္မလိုေသာ ပစၥည္းမ်ားအျဖစ္ သတင္းထုတ္ျပန္ ေၾကညာျခငး္

၀ါနွင့္ ၀ါထြက္ပစၥည္းမ်ားကို ျပည္ပသို႕ တင္ပို႕ခြင့္ ျပဳ ေသာ  ပစၥည္းမ်ားအျဖစ္ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း

ပို႕ကုန္လုိင္စင္ ျပန္လည္အပ္နွံရာတြင္ အပ္နွံေၾကးေပးေဆာင္ရျခင္းအား ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာျခငး္

 

Pages

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

AUTOMOBILE