အမိန္ ့ေၾကာ္ျငာစာမ်ား

ျပည္ပသို႔ တင္ပို႔ခြင့္မျပဳေသာပစၥည္းမ်ားမွ ေျဖေလွ်ာ့တင္ပို႔ခြင့္ျပဳမည့္ ကုန္စည္ျပင္ဆင္သတ္မွတ္သည့္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ

အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ (၆၉/၂၀၁၅) ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ သြင္းကုန္လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားရယူ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကုန္စည္ (၄၄၀၅)လိုင္းအနက္မွ ပူးတြဲပါကုန္စည္လိုင္း (၂၆၇) လိုင္းအား သြင္းကုန္လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားရန္မလိုေသာ ကုန္စည္လိုင္းမ်ားအျဖစ္ ေျဖေလွ်ာ့ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ႏိုင္ငံတကာလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ ကမၻာ့႔ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႔၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအရလည္းေကာင္း၊ လက္ရွိေျပာင္းလဲလာေသာ စီးပြားေရးအေျခအေနမ်ားအရ ႏိုင္ငံျခားမွလာေရာက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလိုသူမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လာေရာက္လုပ္ကိုင္လိုသူမ်ား မ်ားျပားလာမႈအရလည္းေကာင္း၊ ျပည္တြင္းေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အရည္အေသြးပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ားအသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ားအား ႏိုင္ငံျခားသားဖက္စပ္ကုမၸဏီမ်ားကို ဤအမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာျဖင့္ ကုန္သြယ္ခြင့္ျပဳလိုက္သည္။

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အေရာင္းျပခန္း (Show Room) တြင္ေရာင္းခ်ရန္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းရာတြင္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အေရာင္းစင္တာ (Sale Centre) တြင္ေရာင္းခ်ရန္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းရာတြင္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား

ထုတ္လုပ္တင္ပို႔သူကိုယ္တိုင္ ပင္ရင္းထုတ္ကုန္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာသည့္စနစ္ (Self-Certification System) ကို က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လိုက္နာရမည့္စည္းကမ္းမ်ားကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း

နိုင္ငံ၏ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏က်န္းမာေရးက႑အတြက္ အဓိကအေရးႀကီးျပီး ေစ်းကြက္လိုအပ္ခ်က္ရွိသည့္ ဓာတ္ေျမၾသဇာ၊ မ်ိဳးေစ့၊ ပိုးသတ္ေဆး၊ ေဆးရံုသံုးကိရိယာမ်ားစည့္ ကုန္ပစၥည္း(၄)မ်ိဳးကို ႏိုင္ငံျခားဖက္စပ္ကုမၸဏီမ်ားအား ကုန္သြယ္ခြင့္ျပဳျခင္း

အေသးစားအလတ္စား စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအပါအ၀င္ စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား တည္ေထာင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္အတြက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကုန္က်စရိတ္သက္သာေစရန္ အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ ျပဳျပင္ထားျခင္းမရွိေသာစက္ပစၥည္း (Used Machine) မ်ားကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၁ ရက္ေန႔မွ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ ပထမစမ္းသပ္ကာလအျဖစ္ တင္သြင္းခြင့္ျပဳခဲ့ရာမွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ ဒုတိယႏွစ္အျဖစ္ ဆက္လက္၍ တင္သြင္းခြင့္ျပဳလိုက္သည္။

ယခင္္ကနိုင္ငံျခားသား ကုမၸဏီမ်ားအား ကုန္သြယ္ခြင့္မျပဳဘဲ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကိုသာ ခြင့္ျပဳခဲ့ရာမွ ယခုအခါ ကုန္သြယ္မႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ကမၻာကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႕၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအရလည္းေကာင္း၊ လက္ရွိ ေျပာင္းလဲလာေသာ စီးပြားေရးအေျခအေနမ်ားအရ နိုင္ငံျခားမွ လာေရာက္ရင္းနွီးျမဳပ္နွံလိုသူမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလာေရာက္လုပ္ကိုင္လိုသူမ်ား မ်ားျပားလာမႈအရလည္းေကာင္း ျပည္တြင္းလိုအပ္ခ်က္ကိုအေျခခံ၍ ကုန္သြယ္မႈက႑ဖြံ႕ျဖဳိးတိုးတက္ေစရန္ ရည္ရြယ္ျပီး နိုင္ငံ၏ စိုက္ပ်ဳိးေရးနွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ က်န္းမာေရး က႑အတြက္ အဓိကအေရးႀကီးၿပီး ေစ်းကြက္လိုအပ္ခ်က္ရွိသည့္ ဓါက္ေျမၾသဇာ၊ မ်ဳိးေစ့၊ ပိုးသတ္ေဆးနွင့္ ေဆးရုံသံုးကိရိယာမ်ားကို နိုင္ငံျခားသားဖက္စပ္ ကုမၸဏီမ်ားအား ကုန္သြယ္ခြင့္ကို စီးပြားေရးနွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန၏ ၁၁-၁၁-၂၀၁၅ ရက္စြဲပါ အမိန္႕ေၾကျငာစာအမွတ္ (၉၆/၂၀၁၅) ျဖင့္ထုတ္ျပန္လိုက္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား (၂၀၁၅) သတ္မွတ္ထုတ္ျပန္သည့္ အမိန္႔

အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၉၃/၂၀၁၅

Pages

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

AUTOMOBILE