အမိန္ ့ေၾကာ္ျငာစာမ်ား

ထုတ္လုပ္တင္ပို႔သူကိုယ္တိုင္ ပင္ရင္းထုတ္ကုန္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာသည့္စနစ္ (Self-Certification System) ကို က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လိုက္နာရမည့္စည္းကမ္းမ်ားကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း

နိုင္ငံ၏ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏က်န္းမာေရးက႑အတြက္ အဓိကအေရးႀကီးျပီး ေစ်းကြက္လိုအပ္ခ်က္ရွိသည့္ ဓာတ္ေျမၾသဇာ၊ မ်ိဳးေစ့၊ ပိုးသတ္ေဆး၊ ေဆးရံုသံုးကိရိယာမ်ားစည့္ ကုန္ပစၥည္း(၄)မ်ိဳးကို ႏိုင္ငံျခားဖက္စပ္ကုမၸဏီမ်ားအား ကုန္သြယ္ခြင့္ျပဳျခင္း

အေသးစားအလတ္စား စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအပါအ၀င္ စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား တည္ေထာင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္အတြက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကုန္က်စရိတ္သက္သာေစရန္ အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ ျပဳျပင္ထားျခင္းမရွိေသာစက္ပစၥည္း (Used Machine) မ်ားကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၁ ရက္ေန႔မွ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ ပထမစမ္းသပ္ကာလအျဖစ္ တင္သြင္းခြင့္ျပဳခဲ့ရာမွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ ဒုတိယႏွစ္အျဖစ္ ဆက္လက္၍ တင္သြင္းခြင့္ျပဳလိုက္သည္။

Pages

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

AUTOMOBILE