အမိန္ ့ေၾကာ္ျငာစာမ်ား

စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ၁၇/၂၀၁၇ ျဖင့္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ျပကၡဒိန္ႏွစ္အတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုး စက္ယႏၱရားမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းသံုး ယႏၱရားမ်ားအား အေရာင္းျပခန္း (Show Room) မ်ားတြင္ ေရာင္းခ်ရန္ တင္သြင္းရာတြင္ လိုက္နာရမည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအနက္မွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အခက္အခဲျဖစ္ေပၚေနသည့္ အေျခအေနအရ လြယ္ကူစြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ခြင့္ျပဳသည္ -

အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္၊ ၃၂/၂၀၁၇

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ျပကၡဒိန္ႏွစ္အတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုး စက္ယႏၱရားႏွင့္ လုပ္ငန္းသံုးယႏၱရားမ်ားအား အေရာင္းျပခန္း (Show Room) မ်ားတြင္ ေရာင္းခ်ရန္ တင္သြင္းရာတြင္ လိုက္နာရမည့္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအား ဤအမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာျဖင့္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္၊ ၁၇/၂၀၁၇

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ျပကၡဒိန္ႏွစ္အတြက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အေရာင္းျပခန္း (Show Room) တြင္ ေရာင္းခ်ရန္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းရာတြင္ လိုက္နာရမည့္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအား ဤအမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာျဖင့္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္၊ ၁၆/၂၀၁၇

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ျပကၡဒိန္ႏွစ္အတြက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အေရာင္းစင္တာ (Sale Centre) တြင္ ေရာင္းခ်ရန္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းရာတြင္ လိုက္နာရမည့္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအား ဤအမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာျဖင့္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္၊ ၁၅/၂၀၁၇

စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ အေသးစား/အလတ္စား စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအပါအ၀င္ စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ငန္းတည္ေထာင္ေဆာင္ရြက္ရာ​တြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္အတြက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကုန္က်စရိတ္သက္သာေစရန္ အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ ျပဳျပင္ထားျခင္းမရွိေသာစက္ပစၥည္း (Used Machine) မ်ားကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွစ၍ ႏွစ္အလိုက္တင္သြင္းခြင့္ျပဳခဲ့ရာမွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ဆက္လက္၍ တင္သြင္းခြင့္ျပဳလုိက္သည္။

သြင္းကုန္လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားရန္လိုအပ္ေသာ ကုန္စည္လိုင္းမ်ားမွ ေျဖေလွ်ာ့သည့္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ

သြင္းကုန္လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားရန္လိုအပ္ေသာ ကုန္စည္လိုင္းမ်ားမွ ေျဖေလွ်ာ့သည့္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ

ႏိုင္ငံျခားဖက္စပ္ကုမၸဏီမ်ားအား ကုန္သြယ္ခြင့္ျပဳသည့္ ေဆးရံုသံုးကိရိယာမ်ားႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ားအား H.S Code လိုင္းျဖင့္ သတ္မွတ္ထုတ္ျပန္ျခင္း

၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ ျပည္ပမွေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းျခင္းတြင္ ထုတ္လုပ္သည့္ခုႏွစ္ သတ္မွတ္သည့္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ

အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၁/၂၀၁၆

ႏိုင္ငံျခားသားဖက္စပ္ကုမၸဏီမ်ားအား ကုန္သြယ္ခြင့္ျပဳရာတြင္ ႏိုင္ငံျခားမွ တရား၀င္ယူေဆာင္လာသည့္ ေငြပမာဏအတိုင္းသာ ကုန္သြယ္ခြင့္ျပဳမည္ဟူေသာ သတ္မွတ္ခ်က္အား ပယ္ဖ်က္ျခင္း အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ

Pages

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

AUTOMOBILE