အမိန္ ့ေၾကာ္ျငာစာမ်ား

သြင္းကုန္လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားရန္လိုအပ္ေသာ ကုန္စည္လိုင္းမ်ားမွ ေျဖေလွ်ာ့သည့္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ

ႏိုင္ငံျခားဖက္စပ္ကုမၸဏီမ်ားအား ကုန္သြယ္ခြင့္ျပဳသည့္ ေဆးရံုသံုးကိရိယာမ်ားႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ားအား H.S Code လိုင္းျဖင့္ သတ္မွတ္ထုတ္ျပန္ျခင္း

၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ ျပည္ပမွေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းျခင္းတြင္ ထုတ္လုပ္သည့္ခုႏွစ္ သတ္မွတ္သည့္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ

အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၁/၂၀၁၆

ႏိုင္ငံျခားသားဖက္စပ္ကုမၸဏီမ်ားအား ကုန္သြယ္ခြင့္ျပဳရာတြင္ ႏိုင္ငံျခားမွ တရား၀င္ယူေဆာင္လာသည့္ ေငြပမာဏအတိုင္းသာ ကုန္သြယ္ခြင့္ျပဳမည္ဟူေသာ သတ္မွတ္ခ်က္အား ပယ္ဖ်က္ျခင္း အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ

ပို႔ကုန္သြင္းကုန္လိုင္စင္မ်ား ခြင့္ျပဳထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ

ျပည္ပသို႔ တင္ပို႔ခြင့္မျပဳေသာပစၥည္းမ်ားမွ ေျဖေလွ်ာ့တင္ပို႔ခြင့္ျပဳမည့္ ကုန္စည္ျပင္ဆင္သတ္မွတ္သည့္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ

အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ (၆၉/၂၀၁၅) ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ သြင္းကုန္လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားရယူ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကုန္စည္ (၄၄၀၅)လိုင္းအနက္မွ ပူးတြဲပါကုန္စည္လိုင္း (၂၆၇) လိုင္းအား သြင္းကုန္လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားရန္မလိုေသာ ကုန္စည္လိုင္းမ်ားအျဖစ္ ေျဖေလွ်ာ့ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ႏိုင္ငံတကာလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ ကမၻာ့႔ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႔၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအရလည္းေကာင္း၊ လက္ရွိေျပာင္းလဲလာေသာ စီးပြားေရးအေျခအေနမ်ားအရ ႏိုင္ငံျခားမွလာေရာက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလိုသူမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လာေရာက္လုပ္ကိုင္လိုသူမ်ား မ်ားျပားလာမႈအရလည္းေကာင္း၊ ျပည္တြင္းေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အရည္အေသြးပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ားအသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ားအား ႏိုင္ငံျခားသားဖက္စပ္ကုမၸဏီမ်ားကို ဤအမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာျဖင့္ ကုန္သြယ္ခြင့္ျပဳလိုက္သည္။

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အေရာင္းျပခန္း (Show Room) တြင္ေရာင္းခ်ရန္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းရာတြင္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အေရာင္းစင္တာ (Sale Centre) တြင္ေရာင္းခ်ရန္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းရာတြင္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား

Pages

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

AUTOMOBILE