အမိန္ ့ေၾကာ္ျငာစာမ်ား

ေလယာဥ္၏ ေျမျပင္၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းသံုး စက္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည့္ ပူးတြဲပါ H.S Code လိုင္းမ်ားအား ျပည္ပမွတင္သြင္းရာတြင္ သြင္းကုန္လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳသည့္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ

အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၃၇/၂၀၁၇

ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ Invoice ႏွင့္ Sale Contract တို႔အား အတုအပျပဳလုပ္ျခင္း၊ Invoice ႏွင့္ Sale Contract ပါ အခ်က္အလက္မ်ားအား မမွန္မကန္ေဖာ္ျပျခင္း၊ တရားမ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ Invoice ႏွင့္ Sale Contract ပါေစ်းႏႈန္းႏွင့္တန္ဖိုးမ်ားအား အခြန္ေရွာင္တိမ္းရန္ရည္ရြယ္၍ မမွန္မကန္ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္းစိစစ္ေတြ႔ရွိပါက လိုင္စင္ခြင့္ျပဳမႈအတြက္ တင္ပို႔/တင္သြင္းခဲ့သည့္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားအား ျပန္လည္စိစစ္မည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအတိုင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္သည့္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ

အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၃၈/၂၀၁၇

 

ဓာတ္ေျမၾသဇာ၊ မ်ိဳးေစ့၊ ပိုးသတ္ေဆး၊ ေဆးရံုသံုးကိရိယာႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ H.S Code မ်ားအတိုင္း ႏိုင္ငံျခားသားကုမၸဏီမ်ားကို ကုန္သြယ္ခြင့္ျပဳရာတြင္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ

စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ၁၇/၂၀၁၇ ျဖင့္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ျပကၡဒိန္ႏွစ္အတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုး စက္ယႏၱရားမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းသံုး ယႏၱရားမ်ားအား အေရာင္းျပခန္း (Show Room) မ်ားတြင္ ေရာင္းခ်ရန္ တင္သြင္းရာတြင္ လိုက္နာရမည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအနက္မွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အခက္အခဲျဖစ္ေပၚေနသည့္ အေျခအေနအရ လြယ္ကူစြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ခြင့္ျပဳသည္ -

အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္၊ ၃၂/၂၀၁၇

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ျပကၡဒိန္ႏွစ္အတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုး စက္ယႏၱရားႏွင့္ လုပ္ငန္းသံုးယႏၱရားမ်ားအား အေရာင္းျပခန္း (Show Room) မ်ားတြင္ ေရာင္းခ်ရန္ တင္သြင္းရာတြင္ လိုက္နာရမည့္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအား ဤအမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာျဖင့္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္၊ ၁၇/၂၀၁၇

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ျပကၡဒိန္ႏွစ္အတြက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အေရာင္းျပခန္း (Show Room) တြင္ ေရာင္းခ်ရန္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းရာတြင္ လိုက္နာရမည့္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအား ဤအမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာျဖင့္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္၊ ၁၆/၂၀၁၇

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ျပကၡဒိန္ႏွစ္အတြက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အေရာင္းစင္တာ (Sale Centre) တြင္ ေရာင္းခ်ရန္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းရာတြင္ လိုက္နာရမည့္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအား ဤအမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာျဖင့္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္၊ ၁၅/၂၀၁၇

စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ အေသးစား/အလတ္စား စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအပါအ၀င္ စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ငန္းတည္ေထာင္ေဆာင္ရြက္ရာ​တြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္အတြက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကုန္က်စရိတ္သက္သာေစရန္ အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ ျပဳျပင္ထားျခင္းမရွိေသာစက္ပစၥည္း (Used Machine) မ်ားကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွစ၍ ႏွစ္အလိုက္တင္သြင္းခြင့္ျပဳခဲ့ရာမွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ဆက္လက္၍ တင္သြင္းခြင့္ျပဳလုိက္သည္။

Pages

ႏွစ္အလိုုက္အမိန္ ့ေၾကာ္ျငာစာမ်ား

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

AUTOMOBILE