အမိန္ ့ေၾကာ္ျငာစာမ်ား

ေရႊ၊ လက္၀တ္ရတနာ၊ ေရႊျဖင့္ျပဳလုပ္ေသာ အႏုပညာပစၥည္းမ်ား၊ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားအား တင္ပို႔/ တင္သြင္းခြင့္ျပဳသည့္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ

အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္၊ ၇/၂၀၁၈

အေသးစား/ အလတ္စား စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအပါအ၀င္ စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ငန္းတည္ေထာင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ကုန္က်စရိတ္သက္သာေစရန္အတြက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွစ၍ ႏွစ္အလိုက္တင္သြင္းခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ ျပဳျပင္ထားျခင္းမရွိေသာ စက္ပစၥည္း (Used Machine) မ်ားကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ ဆက္လက္၍ တင္သြင္းခြင့္ျပဳသည့္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ 

အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္၊ ၁/၂၀၁၈

ႏိုင္ငံျခားဖက္စပ္ကုမၸဏီႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားအား တင္သြင္းေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳသည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ားအား H.S Code ျဖင့္ ျဖည့္စြက္ထုတ္ျပန္ျခင္း   အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္၊ ၆၃/၂၀၁၇

သြင္းကုန္လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားရယူရန္လိုအပ္ေသာ ကုန္စည္လိုင္း (၃၉၈၈)လိုင္းအား H.S Code 2017 Version အရ ကုန္စည္လိုင္း (၄၈၁၈) လိုင္းသို႔ ျပင္ဆင္၍ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ ထုတ္ျပန္ျခင္း

အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္၊ ၆၁/၂၀၁၇

ပို႔ကုန္လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားရယူရန္မလိုေသာ ကုန္စည္လိုင္း (၉၈၃)လိုင္းအား H.S Code 2017 Version အရ ကုန္စည္လိုင္း (၁၀၇၉)လိုင္းသို႔ျပင္ဆင္၍ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာထုတ္ျပန္ျခင္း အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္၊ ၆၀/၂၀၁၇

လယ္ယာထြက္ကုန္ထုတ္လုပ္မႈတိုးတက္ေစေရးအေထာက္အကူျပဳရန္ ရည္ရြယ္၍ နုိ္င္ငံျခားဖက္စပ္ကုမၸဏီမ်ားကို သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနွင့္အညီေဖာ္ျပထားေသာ လယ္ယာသံုးစက္ကိရိယာမ်ားအား တင္သြင္းေရာင္းခ်ခြင့္ (ကုန္သြယ္ခြင့္) ျပဳသည့္ အမိန့္ေၾကာ္ျငာစာ

အမိန့္ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္(၅၅/၂၀၁၇)

ေလယာဥ္၏ ေျမျပင္၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းသံုး စက္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည့္ ပူးတြဲပါ H.S Code လိုင္းမ်ားအား ျပည္ပမွတင္သြင္းရာတြင္ သြင္းကုန္လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳသည့္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ

အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၃၇/၂၀၁၇

ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ Invoice ႏွင့္ Sale Contract တို႔အား အတုအပျပဳလုပ္ျခင္း၊ Invoice ႏွင့္ Sale Contract ပါ အခ်က္အလက္မ်ားအား မမွန္မကန္ေဖာ္ျပျခင္း၊ တရားမ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ Invoice ႏွင့္ Sale Contract ပါေစ်းႏႈန္းႏွင့္တန္ဖိုးမ်ားအား အခြန္ေရွာင္တိမ္းရန္ရည္ရြယ္၍ မမွန္မကန္ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္းစိစစ္ေတြ႔ရွိပါက လိုင္စင္ခြင့္ျပဳမႈအတြက္ တင္ပို႔/တင္သြင္းခဲ့သည့္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားအား ျပန္လည္စိစစ္မည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအတိုင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္သည့္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ

အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၃၈/၂၀၁၇

 

Pages

ႏွစ္အလိုုက္အမိန္ ့ေၾကာ္ျငာစာမ်ား

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

AUTOMOBILE