အမိန္ ့ေၾကာ္ျငာစာမ်ား

သြင္းကုန္လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားရယူရန္လိုအပ္ေသာ ကုန္စည္လိုင္း (၃၉၈၈)လိုင္းအား H.S Code 2017 Version အရ ကုန္စည္လိုင္း (၄၈၁၈) လိုင္းသို႔ ျပင္ဆင္၍ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ ထုတ္ျပန္ျခင္း

အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္၊ ၆၁/၂၀၁၇

ပို႔ကုန္လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားရယူရန္မလိုေသာ ကုန္စည္လိုင္း (၉၈၃)လိုင္းအား H.S Code 2017 Version အရ ကုန္စည္လိုင္း (၁၀၇၉)လိုင္းသို႔ျပင္ဆင္၍ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာထုတ္ျပန္ျခင္း အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္၊ ၆၀/၂၀၁၇

လယ္ယာထြက္ကုန္ထုတ္လုပ္မႈတိုးတက္ေစေရးအေထာက္အကူျပဳရန္ ရည္ရြယ္၍ နုိ္င္ငံျခားဖက္စပ္ကုမၸဏီမ်ားကို သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနွင့္အညီေဖာ္ျပထားေသာ လယ္ယာသံုးစက္ကိရိယာမ်ားအား တင္သြင္းေရာင္းခ်ခြင့္ (ကုန္သြယ္ခြင့္) ျပဳသည့္ အမိန့္ေၾကာ္ျငာစာ

အမိန့္ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္(၅၅/၂၀၁၇)

ေလယာဥ္၏ ေျမျပင္၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းသံုး စက္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည့္ ပူးတြဲပါ H.S Code လိုင္းမ်ားအား ျပည္ပမွတင္သြင္းရာတြင္ သြင္းကုန္လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳသည့္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ

အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၃၇/၂၀၁၇

ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ Invoice ႏွင့္ Sale Contract တို႔အား အတုအပျပဳလုပ္ျခင္း၊ Invoice ႏွင့္ Sale Contract ပါ အခ်က္အလက္မ်ားအား မမွန္မကန္ေဖာ္ျပျခင္း၊ တရားမ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ Invoice ႏွင့္ Sale Contract ပါေစ်းႏႈန္းႏွင့္တန္ဖိုးမ်ားအား အခြန္ေရွာင္တိမ္းရန္ရည္ရြယ္၍ မမွန္မကန္ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္းစိစစ္ေတြ႔ရွိပါက လိုင္စင္ခြင့္ျပဳမႈအတြက္ တင္ပို႔/တင္သြင္းခဲ့သည့္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားအား ျပန္လည္စိစစ္မည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအတိုင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္သည့္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ

အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၃၈/၂၀၁၇

 

ဓာတ္ေျမၾသဇာ၊ မ်ိဳးေစ့၊ ပိုးသတ္ေဆး၊ ေဆးရံုသံုးကိရိယာႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ H.S Code မ်ားအတိုင္း ႏိုင္ငံျခားသားကုမၸဏီမ်ားကို ကုန္သြယ္ခြင့္ျပဳရာတြင္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ

စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ၁၇/၂၀၁၇ ျဖင့္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ျပကၡဒိန္ႏွစ္အတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုး စက္ယႏၱရားမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းသံုး ယႏၱရားမ်ားအား အေရာင္းျပခန္း (Show Room) မ်ားတြင္ ေရာင္းခ်ရန္ တင္သြင္းရာတြင္ လိုက္နာရမည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအနက္မွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အခက္အခဲျဖစ္ေပၚေနသည့္ အေျခအေနအရ လြယ္ကူစြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ခြင့္ျပဳသည္ -

အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္၊ ၃၂/၂၀၁၇

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ျပကၡဒိန္ႏွစ္အတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုး စက္ယႏၱရားႏွင့္ လုပ္ငန္းသံုးယႏၱရားမ်ားအား အေရာင္းျပခန္း (Show Room) မ်ားတြင္ ေရာင္းခ်ရန္ တင္သြင္းရာတြင္ လိုက္နာရမည့္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအား ဤအမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာျဖင့္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္၊ ၁၇/၂၀၁၇

Pages

ႏွစ္အလိုုက္အမိန္ ့ေၾကာ္ျငာစာမ်ား

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

AUTOMOBILE