ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းမ်ား

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အား အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္အၿပိဳင္ ေခတ္မီတိုးတက္ေစေရး ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိရာ ျပည္သူလူထု၏ လူမႈစီးပြား ဆက္သြယ္သြားလာမႈမ်ားတြင္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစေရးအတြက္ အစြမ္းကုန္ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိသကဲ့သို႕ ျပည္ပႏွင့္ ပို႕ကုန္၊ သြင္းကုန္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္လည္း ယခင္ကထက္ ပိုမိုျမန္ဆန္တိုးတက္ေစေရး စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ျပည္ပေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္တြင္းရွိ အိုမင္းေဟာင္းႏြမ္းေနေသာ ႏွစ္ (၂၀) သက္တမ္းေက်ာ္လ်က္ရွိသည့္ ယာဥ္အုိယဥ္ေဟာင္းမ်ားကို ျပန္လည္အပ္ႏွံေစၿပီး ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ထုတ္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ျပည္ပမွအစားထိုး တင္သြင္း ခြင့္ျပဳျခင္းကို ဌာနဆိုင္ရာမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ကုန္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ၊ ကုန္းလမ္းပို႕ေဆာင္ေရးညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန ၊ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာန ၊ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံျခားကုန္သြယ္မႈဘဏ္ ၊ ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္း၀ယ္ေရးဘဏ္တို႕ ပါ၀င္ေသာ သက္တမ္းၾကာျမင့္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ပယ္ဖ်က္အပ္ႏွံ အစားထိုးလဲလွယ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဌာနဆိုင္ရာပူးေပါင္းအဖြဲ႕ One Stop Service (OSS) ဖြဲ႕စည္းၿပီး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အစားထိုး တင္သြင္း ခြင့္ပါမစ္ထုတ္ေပးျခင္းကို ၁၉-၉-၂၀၁၁ ရက္ေန႕မွစၿပီး ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၊ ဇန္န၀ါရီလ ၂ ရက္ေန႕မွစ၍ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္အထိ ထုတ္လုပ္ေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားႏွင့္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ထုတ္ အင္ဂ်င္ပါ၀ါ ၁၃၅၀ စီစီႏွင့္ေအာက္ ဆီစားႏႈန္းသက္သာေသာ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ လူစီးကားမ်ားကိုလည္း တင္သြင္းခြင့္ျပဳ ေပးလ်က္ရွိၿပီး ျပည္ပမွ ေမာ္ေတာ္ကားမ်ား တိုက္ရိုက္၀ယ္ယူတင္သြင္းရန္ အခက္အခဲရွိသူမ်ားအား ျပည္တြင္း ေမာ္ေတာ္ကား အေရာင္းစင္တာမ်ားတြင္ ၀ယ္ယူႏိုင္ရန္အတြက္ Sale Center မ်ားတြင္ ၀ယ္ယူခြင့္ပါမစ္မ်ားအား ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႕မွစ၍ စတင္ခြင့္ျပဳေပးလ်က္ရွိပါသည္။

ဒုတိယအဆင့္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားေငြရရွိထားသူမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ပို႕ကုန္၊သြင္းကုန္လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ ေနေသာ ကုမၸဏီ ၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနၾကသည့္ ကုမၸဏီမ်ား ၊ ႏိုင္ငံျခားတြင္ ကာလ ရွည္ၾကာတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ သံတမန္၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ ျပည္ပမွ လူစီးေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းရန္ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ၾကီးဌာနတို႕၏ စိစစ္ေထာက္ခံေပးပို႕ခ်က္ျဖင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္သြင္းကုန္ပါမစ္မ်ားကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၊ ဇန္န၀ါရီလ ၂ ရက္မွစတင္၍ ေမာေ္တာ္ယာဥ္တင္သြင္းခြင့္ဆိုင္ရာ ၾကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီ၏ အစီအစဥ္အရ စီးပြားေရး ႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ လက္ခံစိစစ္ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

တတိယအဆင့္အေနျဖင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၊ ေမလ ၄ ရက္ေန႕တြင္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံျခားကုန္သြယ္မႈဘဏ္ ၊ ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္း၀ယ္ေရးဘဏ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကးကိစၥၥ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရရွိေသာ ဘဏ္မ်ား တြင္ ႏိုင္ငံျခားေငြစာရင္း ဖြင့္လွစ္စုေဆာင္းထားသူ အသက္ (၁၈) ႏွစ္ ျပည့္ၿပီးသူႏိုင္ငံသားတုိင္းအား မည္သည့္ ၀န္ၾကီးဌာန ၊ အဖြဲ႕အစည္း၏ မည္သည့္ေထာက္ခံစာကိုမွ် ရယူတင္ျပရန္ မလိုဘဲ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ မွတ္ပုံတင္မူရင္း ၊ အိမ္ေထာင္စုဇယား မူရင္းႏွင့္ ျပည္ပမွ မိမိ၀ယ္ယူတင္သြင္းလုိသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အမ်ိဳးအစား ၊ ထုတ္လုပ္ခုႏွစ္ ၊ အင္ဂ်င္ပါ၀ါႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၏ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းအေရာက္ CIF တန္ဘိုး ေဖာ္ျပထားေသာ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံကုမၸဏီ၏ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အေရာင္းေျပစာ Invoice မူရင္း ၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တန္ဖိုးအမွန္ရွိေသာ ႏိုင္ငံျခားေငြစာရင္း စာအုပ္မူရင္းႏွင့္ ယခင္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းခြင့္ဆိုင္ရာ ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီမွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ စာရင္းတြင္ မပါ၀င္ေၾကာင္း ခံ၀န္ကတိျပဳခ်က္ တင္ျပရုံျဖင့္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ၊ ရုံးအမွတ္ (၃) ၊ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းခြင့္ဆို္င္ရာ ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီမွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းခြင့္ သြင္းကုန္ပါမစ္ ခြင့္ျပဳထုတ္ေပးျခင္းကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၊ ေမလ ၁၁ ရက္ေန႕မွလည္းေကာင္း ၊ လူကိုယ္တိုင္ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအား ပိုမိုလြယ္ကူအဆင္ေျပေစရန္ အတြက္ ေနျပည္ေတာ္တြင္သာမက ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးရုံးခြဲတြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၃၀ ရက္ေန႕တြင္ စတင္ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

ယခုကဲ့သို႕ ႏိုင္ငံျခားေငြစာရင္းဖြင့္လွစ္ထားသူ အသက္ (၁၈) ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသည့္ ႏိုင္ငံသားတိုင္းအား မည္သည့္ ဌာနေထာက္ခံခ်က္မ်ား မလိုဘဲ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ သြင္းကုန္ပါမစ္မ်ား ခြင့္ျပဳေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၊ ေမလ ၁၁ ရက္ေန႕မွ ၾသဂုတ္လ ၁၆ ရက္ေန႕အထိ တစ္ဦးခ်င္းေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းခြင့္ပါမစ္ ထုတ္ေပးမႈမွာ ေနျပည္ေတာ္တြင္ (၈၀၈၈) ဦး ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးေဒသႀကီးရုံးခြဲတြင္ (၇၇၈) ဦး ၊ စုစုေပါင္း (၈၈၆၆) ဦး ရွိသြားၿပီျဖစ္ပါသည္။

Taxi အျဖစ္အသုံးျပဳရန္အတြက္ Saloon ႏွင့္ Van မ်ားအား တင္သြင္းခြင့္ျပဳလ်က္ရွိရာ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္း/ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၏ ေထာက္ခံခ်က္မ်ားျဖင့္ (၁၀-၄-၂၀၁၂) ရက္ေန႕မွစ၍ စိစစ္ခြင့္ျပဳထုတ္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ရက္အနည္းငယ္အတြင္းက ႏိုင္ငံသားတိုင္းအား ခြင့္ျပဳထုတ္ေပးလ်က္ရွိသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အထူးပါမစ္ထုတ္ေပးမႈမ်ားအား ရပ္ဆိုင္းထားသည္ဟု ေကာလဟလ ျဖစ္ေပၚေနမႈမွာ မွန္ကန္မႈမရွိပါေၾကာင္းႏွင့္ ပါမစ္ထုတ္ေပးေနမႈကို ေနျပည္ေတာ္အျပင္ ကာယကံရွင္ကိုယ္တိုင္ ေလွ်ာက္ထားပါက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္လည္း ပါမစ္မ်ား ခြင့္ျပဳထုတ္ေပးလ်က္ရွိရာ (၁၆-၈-၂၀၁၂) ရက္ေန႕အထိ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန တြင္ ခြင့္ျပဳအမ်ိဳးအစားအလိုက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းခြင့္ပါမစ္ထုတ္ေပးၿပီးစီးမႈကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေတြ႕ရွိရ ပါသည္ -

အမ်ိဳးအစား ခြင့္ျပဳစီးေရ

ပို႕ကုန္/သြင္းကုန္ကုမၸဏီမ်ား ၇၂၁

ႏိုင္ငံျခားသေဘၤာသားမ်ား ၂၈၆၇

ႏိုင္ငံျခားေရးသံရုံး၀န္ထမ္းမ်ား ၃၄၀

စစ္သံရုံး၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အျခားပုဂၢိဳလ္မ်ား ၁၁၂

ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ၅၇

ျပည္ပအလုပ္သမားမ်ား ၂၀၆၄

ေက်ာက္မ်က္ကုမၸဏီ

လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ား ၈၈၆၆

ယာဥ္အို/ယဥ္ေဟာင္း ၅၀၄၇၇

Sale Center ၀ယ္ယူခြင့္ ၈၂၃၄

အငွားယာဥ္ (Taxi) ၈၃၈

     ကိုယ္ပိုင္ႏိုင္ငံျခားေငြစာရင္း ဖြင့္လွစ္ထားသူမ်ားအား ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ Model ႏွင့္ အထက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းခြင့္ျပဳရာတြင္ ကိုယ္တိုင္လာေရာက္လွ်ာက္ထား ပါက စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန ၊ ေန ျပည္ေတာ္ရံုးခ်ဳပ္တြင္ သာမက ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးရံုးခြဲအမွတ္၊ ၂၂၈-၂၄၀၊ ကမ္းနားလမ္း၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ တြင္ ၃၀-၇-၂၀၁၂ ( တနလၤာေန႔ ) မွစ၍ လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ကိုယ္တိုင္လာေရာက္ ေလွ်ာက္ထား သူမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါ အေထာက္အထားစာရြက္စာတမ္းမ်ား ပါရွိရပါမည္ -

     (က) ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တစ္စီး တင္သြင္းခြင့္ျပဳပါရန္ ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္ ကိုယ္တိုင္ လက္မွတ္ေရးထိုးရမည္

     (ခ) မွတ္ပံုတင္/ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ မူရင္းႏွင့္ မိတၱဴ

     (ဂ) ဘဏ္စာအုပ္ မူရင္းႏွင့္ မိတၱဴ

     (ဃ) အိမ္ေထာင္စုစာရင္း မူရင္းႏွင့္ မိတၱဴ

     (င) တင္သြင္းမည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ Invoice မူရင္း

    (စ) ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းခြင့္ဆိုင္ရာ ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီမွ စိစစ္ခြင့္ျပဳခဲ့ သည့္ စာရင္းေခါင္းစဥ္တြင္ ပါ၀င္ေသာ သေဘၤာသားမ်ား ၊ ႏိုင္ငံျခားတြင္ အလုပ္ လုပ္ကိုင္သည့္ အလုပ္သမားမ်ား ၊ ႏို္င္ငံျခားသံရံုးမ်ားတြင္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားအပါအ၀င္ လူပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးခ်င္းအား ခြင့္ျပဳ ပါမစ္ထုတ္ေပးခဲ့သည့္ စာရင္းတြင္ မပါ၀င္ေၾကာင္း ခံ၀န္ကတိျပဳခ်က္

                   ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ေမာ္ဒယ္ႏွင့္အထက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းရာတြင္ လိုင္စင္ကို စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ရံုးအမွတ္ (၃) ၊ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရံုးခြဲ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တို့တြင္ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ လိုအပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို Attaced File တြင္ အေသးစိတ္ ဖတ္ရႈႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၁၀ ရက္

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းခြင့္ဆုိင္ရာႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီသည္ ကားအေဟာင္းလဲလွယ္ကာ အစား ထုိးေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းမည့္သူမ်ားကုိ လူစီးကား၊ ထရပ္ကား၊ ဘတ္စ္ကားမ်ား၏ ထုတ္လုပ္သည့္ ခုႏွစ္သတ္မွတ္ခ်က္ကုိ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္အထိ သတ္မွတ္၍ယခင္ခြင့္ျပဳထားသည့္အတုိင္း ဘယ္ေမာင္း/ ညာေမာင္းမခြဲျခားဘဲ Reconditioned/Brand New ေမာ္ေတာ္ကားမ်ားကို ဇန္န၀ါရီလ (၂) ရက္ေန႕မွ စတင္ ကာ တင္သြင္းခြင့္ျပဳလုိက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။

အစားထုိးေမာ္ေတာ္ယာဥ္လဲလွယ္ေရးအစီအစဥ္အရ တင္သြင္းခြင့္ျပဳမည့္ အင္ဂ်င္ပါ၀ါ ၁၃၅၀ CC ႏွင့္ေအာက္ေမာ္ေတာ္ကားမ်ားကုိ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္မွ လက္ရွိ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ အထိ ေမာ္ဒယ္ကန္႕သတ္ခ်က္မထားဘဲ တန္ဖုိး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၀၀၀ ျဖင့္ခြင့္ျပဳသြားမည္ျဖစ္သည္။

ထုိ႕အတူ ပို႕ကုန္/သြင္းကုန္ကုမၸဏီမ်ား၊ ေက်က္မ်က္ ကုမၸဏီမ်ား၊ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံျခားသေဘၤာသားမ်ား၊ ျပည္ပတြင္ တရား၀င္အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနသူမ်ား၊ ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး လုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ားမွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းခြင့္ေလွ်ာက္ထားလာမႈကုိ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္နွင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း ထုတ္လုပ္ေသာ လူစီးကားမ်ားကုိ ဘယ္ေမာင္း/ညာေမာင္းမသတ္မွတ္ဘဲ တင္သြင္းခြင့္ ျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

သက္တမ္းလြန္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား အပ္ႏွံမႈအတြက္ အစားထိုး တင္သြင္းရန္ သြင္းကုန္ပါမစ္ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ပါရွိရမည့္စာရြက္စာတမ္းပုံစံမ်ား .....

   • ကုန္းလမ္းပို႕ေဆာင္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ကားေဟာင္းပိုင္ရွင္သုိ႕ထုတ္ေပးသည့္ ယာဥ္ အပ္ႏွံမႈ အေထာက္အထားစာမူရင္းနာမူနာပုံစံ
  • ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ပိုင္ရွင္မွ  ယာဥ္တင္သြင္းမႈအတြက္ ႏိုင္ငံျခားသုိ႕ကိုယ္တုိင္ေငြလြဲ ပို႕ျခင္း မဟုတ္လွ်င္ ကိုယ္စားလႊဲ ေပးမည့္သူ၏ခံဝန္ကတိ  

          စာႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေငြစာရင္းစာအုပ္ နာမူနာပုံစံံ

  • ေမာ္ေတာ္ကား ေရာင္းခ်ေပးသည့္ ျပည္ပႏိုင္ငံကုမၸဏီ မွ ထုတ္ေပးေသာ Proforma Invoice (သုိ႕မဟုတ္) Sale Contract နာမူနာပုံစံ
  • ကိုယ္စားလွယ္ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းျဖစ္ပါက ကားပိုင္ရွင္မွ လႊဲအပ္ထားေသာ Special Power မူရင္းတင္ျပရမည့္ နာမူနာပုံစံ

  သက္တမ္းလြန္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား အပ္ႏွံမႈအတြက္ အစားထိုး တင္သြင္းရန္ သြင္းကုန္ပါမစ္ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္စိစစ္ခြင့္ျပဳထုတ္ေပးသည့္နမူနာပုံစံမ်ား  • လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားသူသည္ ပထမဆံုး မွတ္ပံုတင္ဌာနတြင္ မွတ္ပံုတင္စာရင္း ေရးသြင္းျပီး Application အတြက္ေလွ်ာက္လႊာျဖည့္သြင္းရန္ ေလွ်ာက္လႊာနမူနာပုံစံ
  • မွတ္ပံုတင္ျပီးပါက ကညန၊ MFTB/MICB ၊အေကာက္ခြန္၊ ကုန္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန တို႕ပါဝင္သည့္ One Stop Services အဖြဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္အရာရွိမ်ားမွစိစစ္လက္ခံမည့္ ေလွ်ာက္လႊာနမူနာပုံစံ
  • အတည္ျပဳျပီးပါက ပါမစ္ေၾကးေပးသြင္းရသည့္ e-payment ေဘာက္ခ်ာပုံစံ
  • ပါမစ္ေၾကးေပးသြင္းၿပီးလွ်င္ သြင္းကုန္ပါမစ္အၾကမ္းထုတ္ေပးမည့္ နမူနာပုံစံ
  •  သြင္းကုန္ပါမစ္  နမူနာပုံစံ

Pages

Subscribe to ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းမ်ား

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

AUTOMOBILE