ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းမ်ား

    ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၏ (၅.၁.၂၀၁၅)ရက္ေန႔ ညွိႏိႈင္းစာအရ မွတ္ပံုတင္သက္တမ္းၾကာျမင့္ေသာ ဖ်က္သိမ္းယာဥ္ေထာက္ခံခ်က္၊ ပံုစံ(ဃ)၏ေနရပ္လိပ္စာသည္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းျဖစ္ပါက ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းခြင့္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအေနျဖင့္ ရန္ကုန္ တိုင္း ေဒသႀကီး အစိုးရအဖြ႕ဲ၏ ကားရပ္နားရန္ေနရာေထာက္ခံခ်က္ရယူရန္မလုိဘဲ သြင္းကုန္ပါမစ္ ေလွ်ာက္ထားမႈကို ခြင့္ျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးေၾကျငာအပ္ပါသည္။

 

                                                                                                   ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းခြင့္ဆိုင္ရာႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီ

                                                                                                                          (၆-၁-၂၀၁၅)

လူနာတင္ယာဥ္အားလက္ရွိတင္သြင္းခြင္႕ျပဳမႈအေျခအေန

       လူနာတင္ယာဥ္မ်ားအား တစ္ဖက္နုိင္ငံမွ ျပည္တြင္းရွိလူမႈုေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ား အတြက္လွဴဒါန္းျခင္း၊ ျပည္တြင္း အလွဴရွင္မ်ားမွ စုေပါင္းလွဴဒါန္းျခင္းအတြက္ ေအာက္ပါအခ်က္ အလက္မ်ားျပည္႕စုံပါက ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ပါသည္။

(က) သက္တမ္းရွိမွတ္ပုံတင္အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ရပါမည္။

( ခ ) Invoice တင္ျပရပါမည္။

( ဂ ) သက္ဆုိင္ရာတုိင္းေဒသၾကီး/ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕၏ ေထာက္ခံခ်က္ပါရွိရမည္။

(ဃ) သတ္မွတ္ေမာ္ဒယ္ျဖစ္ရပါမည္။ (၁၉၉၇-ခုနွစ္မွ ၂၀၁၃-ခုနွစ္အတြင္း )

( င ) လူနာတင္ယာဥ္အတြက္ က်န္းမာေရး၀န္ၾကီးဌာန၏ ေထာက္ခံခ်က္ပါရွိရမည္။

( စ ) က်န္းမာေရး၀န္ၾကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ေဆးရုံမ်ား/ေဆးေပးခန္းမ်ားအတြက္ လွဴဒါန္းေသာ လူနာ

တင္ယာဥ္မ်ားတင္သြင္းခြင့္အား က်န္းမာေရး၀န္ၾကီးဌာနအမည္ျဖင့္ေလ်ွာက္ထားရပါမည္။

(ဆ) တစ္ဖက္နုိ္င္ငံလွဴဒါန္းစာ သုိ႕မဟုတ္ ျပည္တြင္းအလွဴရွင္အသင္းအဖြဲ႕၏ လွဴဒါန္္းစာပါရွိရမည္။

( ဇ ) ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္းနံပါတ္ပါရွိရမည္။

( စ် ) အထက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားျပည့္စုံပါက ကုန္သြယ္ေရးညွြန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၊သြင္းကုန္လုပ္ငန္းဌာနခြဲ၌

လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားရမည္။

 

 

 

အင္ဂ်င္ပါ၀င္ (၆၆၀) စီစီရွိေသာ Suzuki Carry ကဲ့သုိ႕ Mini Truck မ်ားအား Mini Box Truck အေနျဖင့္ ေလ်ွာက္ထားမႈကိစၥ

       အင္ဂ်င္ပါ၀င္ (၆၆၀) စီစီရွိေသာ Suzuki Carry ကဲ့သုိ႕Mini Truck မ်ားအား (Box အပါအ၀င္) Mini Box Truck အေနျဖင့္ ေလ်ွာက္ထားလာပါက ၂၀၀၃ ခုနွစ္ေမာ္ဒယ္မွ ၂၀၁၂ ခုနွစ္ေမာ္ဒယ္အထိ USD 5000 ျဖင့္ သတ္မွတ္ခြင့္ျပဳသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း One Stop Services အဖြဲ႕မွ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။

(၁၀) ေယာက္စီးမွ (၁၅) ေယာက္စီးအထိ Mini Bus ေလ်ွာက္ထားရာတြင္သိရွိရန္အခ်က္မ်ား

     (၁၀) ေယာက္စီးမွ (၁၅) ေယာက္စီးအထိ Mini Bus (ဘယ္ေမာင္း) မ်ားအားရာသက္ပန္အနီျဖင့္ ေျပးဆြဲျခင္းအတြက္ Bus အခြန္နွုန္းထားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္နွင့္ သြင္းကုန္ လုိင္စင္/ပါမစ္တြင္ “Mini Bus မ်ားအား ထာ၀ရအငွား (ဘယ္ေမာင္း) အနီျဖင့္ မွတ္ပုံတင္ရန္” ဟုမွတ္ခ်က္ထည့္သြင္းေပးျပီး၊ကုိ္ယ္ပုိင္နွင့္ကုမဏီမ်ားမွ (၁၀) ေယာက္စီးမွ (၁၅) ေယာက္ စီးအထိ္ Mini Bus (ဘယ္ေမာင္း။ညာေမာင္း) မ်ားအားလူစီးယာဥ္ အခြန္နွုန္းထားျဖင့္ ေပးေဆာင္မည္ဆုိပါက သြင္းကုန္လုိင္စင္/ပါမစ္တြင္”ကုိယ္ပုိင္နံပါတ္ အနက္ျဖင့္ မွတ္ပုံတင္ရန္” ဟု မွတ္ခ်က္ထည့္သြင္း ေပးရန္ One Stop Services အဖြဲ႕မွ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။

လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးျခင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တစ္စီး ခြင့္ျပဳသည့္အစီအစဥ္တြင္ သြင္းကုန္ပါမစ္ ျပင္ဆင္ခ်က္ေဆာင္ရြက္မွႈတြင္ သိရွိရမည္အခ်က္မ်ား

       Normal စနစ္ျဖင့္သြင္းကုန္လုိင္စင္ခြင့္ျပဳရာတြင္ သြင္းကုန္လုိင္စင္ျပင္ဆင္ျခင္းအား ပုိ႕ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ထုံး လုပ္နည္းစာအုပ္၏ ျပဌာန္းခ်က္အရ အပိုင္း(၆) ၊ စာမ်က္ႏွာ(၄၉)တြင္ သြင္းကုန္လိုင္စင္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရရွိမီ ႀကိဳတင္ သေဘၤာတင္ျခင္းအား ခြင့္မျပဳသျဖင့္ ျပင္ဆင္ခ်က္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ “သေဘၤာမတင္မီ ျပင္ဆင္ျခင္းျဖစ္မွသာ အတည္ျဖစ္သည္” ဟူေသာ မွတ္္ခ်က္ျဖင့္ ျပင္ဆင္ခ်က္ေဆာင္ရြက္ေပးလ်ွက္ရွိပါသည္။ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးျခင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တစ္စီး ခြင့္ျပဳသည့္အစီအစဥ္နွင့္ ယာဥ္အုိယာဥ္ေဟာင္းအစားထုိးပါမစ္ ထုတ္ေပးမႈအစီ အစဥ္တြင္ သြင္းကုန္ပါမစ္ျပင္ဆင္ခ်က္ ေဆာင္ရြက္ရာ၌ “အေကာက္ခြန္ရွင္းလင္းျခင္း မေဆာင္ရြက္မီကာလအထိ ျပင္ဆင္ျခင္း ျဖစ္မွသာအတည္ျဖစ္သည္” ဟူေသာ မွတ္ခ်က္ျဖင့္ ျပင္ဆင္ခ်က္ေဆာင္ရြက္ေပးလ်ွက္ ရွိပါသည္။ သြင္းကုန္ ပါမစ္တြင္ အေကာက္အခြန္ဦးစီးဌာနမွ ID ဖြင့္လွစ္ျပီးေၾကာင္းေရးသြင္းျပီး ပါက ျပင္ဆင္ခ်က္ ေဆာက္ရြက္ျခင္းအား ခြင့္ျပဳနုိင္မည္ မဟုတ္သည့္အတြက္ ယာဥ္တင္သြင္းသူမ်ားမွ မိမိထံသေဘၤာတင္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား BL ႏွင့္ Cancellation စာရြက္စာတမ္းမ်ားအရ ကြဲလြဲမႈ ရွိ/မရွိ ေသခ်ာစြာ ဂရုျပဳ စစ္ေဆး၍ လိုင္စင္ႏွင့္ကြဲလြဲခ်က္မ်ားအား အခ်ိန္မီျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

စဉ္ လအမည္/ေန႔စြဲ ယာဥ္အို/ယာဥ္ေဟာင္း သေဘၤာ
သား
ကုမၸဏီ MOFA ဟိုတယ္/
ခရီး
ျပည္ပ
အလုပ္သမား
ေက်ာက္မ်က္ အေထြေထြ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္း အဌားယာဥ္
(Taxi)
ပါမစ္
ထုတ္ေပး
Sale Center စုစုေပါင္း ေနျပည္ေတာ္ ရန္ကုန္ စုစုေပါင္း
စီေရ စီေရ စီေရ စီေရ စီေရ စီေရ စီေရ စီေရ စီေရ စီေရ စီေရ စီေရ စီေရ စီေရ
စက္တင္ဘာလ (၂၀၁၁) ၆၃၄ ၆၃၄
ေအာက္တိုဘာလ (၂၀၁၁) ၆၀၈၇ ၆၀၈၇
ႏို၀င္ဘာလ (၂၀၁၁) ၄၇၁၀ ၄၇၁၀
ဒီဇင္ဘာလ (၂၀၁၁) ၆၀၅၈ ၇၃ ၆၁၃၁ ၅၂
ဇန္နဝါရီလ (၂၀၁၂) ၅၉၆၆ ၁၈၉ ၆၁၅၅ ၁၀၃
ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၂၀၁၂) ၇၄၈၉ ၄၉၄ ၇၉၈၃ ၅၉၄ ၁၄၆ ၁၆၉ ၁၈
မတ္လ (၂၀၁၂) ၆၈၅၆ ၇၄၃ ၇၅၉၉ ၁၀၁၁ ၁၆၃ ၈၀ ၂၁ ၁၇
ဧၿပီလ (၂၀၁၂) ၂၇၂၄ ၃၈၂ ၃၁၀၆ ၁၁၈၆ ၉၃ ၄၉ - ၃၉၀ ၆၆ ၈၀
ေမလ (၂၀၁၂) ၃၂၈၅ ၁၅၄၉ ၄၈၃၄ ၅၄ ၁၀၄ ၃၅ ၁၅ ၁၂၂၃ ၃၉ ၈၁၇ ၈၁၇ ၃၆
၁၀ ဇြန္လ (၂၀၁၂) ၂၂၁၃ ၁၇၈၉ ၄၀၀၂ ၁၈ ၃၇ - ၂၆၈ ၂၃၅၄ ၂၃၅၄ ၂၇၂
၁၁ ဇူလိုင္လ (၂၀၁၂) ၂၆၅၇ ၂၀၇၄ ၄၇၃၁ ၁၃ ၁၂၁ ၂၆၅၁ ၂၆၅၈ ၄၀၀
၁၃ ၁.၈.၁၂ ၂၄၂ ၇၄ ၃၁၆ - - - - - - ၂၃၅ ၁၉ ၂၅၄ -
၁၄ ၃.၈.၁၂ ၉၃ ၆၈ ၁၆၁ - - - - - - ၁၈၈ ၄၅ ၂၃၃ -
၁၅ ၆.၈.၁၂ ၁၃၆ ၆၃ ၁၉၉ - - - - - - ၂၁၀ ၅၆ ၂၆၆ -
၁၆ ၇.၈.၁၂ ၁၂၀ ၉၉ ၂၁၉ - - - - - - ၂၄၁ ၇၆ ၃၁၇ ၅၀
၁၇ ၈.၈.၁၂ ၂၀၄ ၁၁၉ ၃၂၃ - - - - - - ၂၂၆ ၅၈ ၂၈၄ -
၁၈ ၉.၈.၁၂ ၁၉၉ ၆၆ ၂၆၅ - - - - - ၂၁၂ ၆၄ ၂၇၆ -
၁၉ ၁၀.၈.၁၂ ၁၆၃ ၈၈ ၂၅၁ - - - - ၁၇၉ ၉၁ ၂၇၀ -
၂၀ ၁၃.၈.၁၂ ၁၆၀ ၆၃ ၂၂၃ - - - - - ၁၈၀ ၉၃ ၂၇၃ -
၂၁ ၁၄.၈.၁၂ ၁၆၅ ၁၁၅ ၂၈၀ - - - - - - ၂၂၀ ၉၆ ၃၁၆ -
၂၂ ၁၅.၈.၁၂ ၁၈၉ ၇၃ ၂၆၂ - - - - - - ၂၁၄ ၈၉ ၃၀၃ -
၂၃ ၁၆.၈.၁၂ ၁၂၇ ၁၁၃ ၂၄၀ - - - - - ၁၆၁ ၈၄ ၂၄၅ -
စုစုေပါင္း ၅၀၄၇၇ ၈၂၃၄ ၅၈၇၁၁ ၂၈၆၇ ၇၂၁ ၃၄၀ ၅၇ ၂၀၆၄ ၁၁၂ ၈၀၈၈ ၇၇၈ ၈၈၆၆ ၈၃၈

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အား အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္အၿပိဳင္ ေခတ္မီတိုးတက္ေစေရး ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိရာ ျပည္သူလူထု၏ လူမႈစီးပြား ဆက္သြယ္သြားလာမႈမ်ားတြင္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစေရးအတြက္ အစြမ္းကုန္ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိသကဲ့သို႕ ျပည္ပႏွင့္ ပို႕ကုန္၊ သြင္းကုန္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္လည္း ယခင္ကထက္ ပိုမိုျမန္ဆန္တိုးတက္ေစေရး စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ျပည္ပေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္တြင္းရွိ အိုမင္းေဟာင္းႏြမ္းေနေသာ ႏွစ္ (၂၀) သက္တမ္းေက်ာ္လ်က္ရွိသည့္ ယာဥ္အုိယဥ္ေဟာင္းမ်ားကို ျပန္လည္အပ္ႏွံေစၿပီး ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ထုတ္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ျပည္ပမွအစားထိုး တင္သြင္း ခြင့္ျပဳျခင္းကို ဌာနဆိုင္ရာမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ကုန္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ၊ ကုန္းလမ္းပို႕ေဆာင္ေရးညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန ၊ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာန ၊ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံျခားကုန္သြယ္မႈဘဏ္ ၊ ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္း၀ယ္ေရးဘဏ္တို႕ ပါ၀င္ေသာ သက္တမ္းၾကာျမင့္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ပယ္ဖ်က္အပ္ႏွံ အစားထိုးလဲလွယ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဌာနဆိုင္ရာပူးေပါင္းအဖြဲ႕ One Stop Service (OSS) ဖြဲ႕စည္းၿပီး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အစားထိုး တင္သြင္း ခြင့္ပါမစ္ထုတ္ေပးျခင္းကို ၁၉-၉-၂၀၁၁ ရက္ေန႕မွစၿပီး ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၊ ဇန္န၀ါရီလ ၂ ရက္ေန႕မွစ၍ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္အထိ ထုတ္လုပ္ေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားႏွင့္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ထုတ္ အင္ဂ်င္ပါ၀ါ ၁၃၅၀ စီစီႏွင့္ေအာက္ ဆီစားႏႈန္းသက္သာေသာ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ လူစီးကားမ်ားကိုလည္း တင္သြင္းခြင့္ျပဳ ေပးလ်က္ရွိၿပီး ျပည္ပမွ ေမာ္ေတာ္ကားမ်ား တိုက္ရိုက္၀ယ္ယူတင္သြင္းရန္ အခက္အခဲရွိသူမ်ားအား ျပည္တြင္း ေမာ္ေတာ္ကား အေရာင္းစင္တာမ်ားတြင္ ၀ယ္ယူႏိုင္ရန္အတြက္ Sale Center မ်ားတြင္ ၀ယ္ယူခြင့္ပါမစ္မ်ားအား ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႕မွစ၍ စတင္ခြင့္ျပဳေပးလ်က္ရွိပါသည္။

ဒုတိယအဆင့္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားေငြရရွိထားသူမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ပို႕ကုန္၊သြင္းကုန္လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ ေနေသာ ကုမၸဏီ ၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနၾကသည့္ ကုမၸဏီမ်ား ၊ ႏိုင္ငံျခားတြင္ ကာလ ရွည္ၾကာတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ သံတမန္၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ ျပည္ပမွ လူစီးေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းရန္ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ၾကီးဌာနတို႕၏ စိစစ္ေထာက္ခံေပးပို႕ခ်က္ျဖင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္သြင္းကုန္ပါမစ္မ်ားကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၊ ဇန္န၀ါရီလ ၂ ရက္မွစတင္၍ ေမာေ္တာ္ယာဥ္တင္သြင္းခြင့္ဆိုင္ရာ ၾကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီ၏ အစီအစဥ္အရ စီးပြားေရး ႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ လက္ခံစိစစ္ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

တတိယအဆင့္အေနျဖင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၊ ေမလ ၄ ရက္ေန႕တြင္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံျခားကုန္သြယ္မႈဘဏ္ ၊ ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္း၀ယ္ေရးဘဏ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကးကိစၥၥ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရရွိေသာ ဘဏ္မ်ား တြင္ ႏိုင္ငံျခားေငြစာရင္း ဖြင့္လွစ္စုေဆာင္းထားသူ အသက္ (၁၈) ႏွစ္ ျပည့္ၿပီးသူႏိုင္ငံသားတုိင္းအား မည္သည့္ ၀န္ၾကီးဌာန ၊ အဖြဲ႕အစည္း၏ မည္သည့္ေထာက္ခံစာကိုမွ် ရယူတင္ျပရန္ မလိုဘဲ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ မွတ္ပုံတင္မူရင္း ၊ အိမ္ေထာင္စုဇယား မူရင္းႏွင့္ ျပည္ပမွ မိမိ၀ယ္ယူတင္သြင္းလုိသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အမ်ိဳးအစား ၊ ထုတ္လုပ္ခုႏွစ္ ၊ အင္ဂ်င္ပါ၀ါႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၏ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းအေရာက္ CIF တန္ဘိုး ေဖာ္ျပထားေသာ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံကုမၸဏီ၏ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အေရာင္းေျပစာ Invoice မူရင္း ၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တန္ဖိုးအမွန္ရွိေသာ ႏိုင္ငံျခားေငြစာရင္း စာအုပ္မူရင္းႏွင့္ ယခင္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းခြင့္ဆိုင္ရာ ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီမွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ စာရင္းတြင္ မပါ၀င္ေၾကာင္း ခံ၀န္ကတိျပဳခ်က္ တင္ျပရုံျဖင့္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ၊ ရုံးအမွတ္ (၃) ၊ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းခြင့္ဆို္င္ရာ ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီမွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းခြင့္ သြင္းကုန္ပါမစ္ ခြင့္ျပဳထုတ္ေပးျခင္းကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၊ ေမလ ၁၁ ရက္ေန႕မွလည္းေကာင္း ၊ လူကိုယ္တိုင္ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအား ပိုမိုလြယ္ကူအဆင္ေျပေစရန္ အတြက္ ေနျပည္ေတာ္တြင္သာမက ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးရုံးခြဲတြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၃၀ ရက္ေန႕တြင္ စတင္ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

ယခုကဲ့သို႕ ႏိုင္ငံျခားေငြစာရင္းဖြင့္လွစ္ထားသူ အသက္ (၁၈) ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသည့္ ႏိုင္ငံသားတိုင္းအား မည္သည့္ ဌာနေထာက္ခံခ်က္မ်ား မလိုဘဲ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ သြင္းကုန္ပါမစ္မ်ား ခြင့္ျပဳေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၊ ေမလ ၁၁ ရက္ေန႕မွ ၾသဂုတ္လ ၁၆ ရက္ေန႕အထိ တစ္ဦးခ်င္းေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းခြင့္ပါမစ္ ထုတ္ေပးမႈမွာ ေနျပည္ေတာ္တြင္ (၈၀၈၈) ဦး ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးေဒသႀကီးရုံးခြဲတြင္ (၇၇၈) ဦး ၊ စုစုေပါင္း (၈၈၆၆) ဦး ရွိသြားၿပီျဖစ္ပါသည္။

Taxi အျဖစ္အသုံးျပဳရန္အတြက္ Saloon ႏွင့္ Van မ်ားအား တင္သြင္းခြင့္ျပဳလ်က္ရွိရာ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္း/ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၏ ေထာက္ခံခ်က္မ်ားျဖင့္ (၁၀-၄-၂၀၁၂) ရက္ေန႕မွစ၍ စိစစ္ခြင့္ျပဳထုတ္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ရက္အနည္းငယ္အတြင္းက ႏိုင္ငံသားတိုင္းအား ခြင့္ျပဳထုတ္ေပးလ်က္ရွိသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အထူးပါမစ္ထုတ္ေပးမႈမ်ားအား ရပ္ဆိုင္းထားသည္ဟု ေကာလဟလ ျဖစ္ေပၚေနမႈမွာ မွန္ကန္မႈမရွိပါေၾကာင္းႏွင့္ ပါမစ္ထုတ္ေပးေနမႈကို ေနျပည္ေတာ္အျပင္ ကာယကံရွင္ကိုယ္တိုင္ ေလွ်ာက္ထားပါက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္လည္း ပါမစ္မ်ား ခြင့္ျပဳထုတ္ေပးလ်က္ရွိရာ (၁၆-၈-၂၀၁၂) ရက္ေန႕အထိ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန တြင္ ခြင့္ျပဳအမ်ိဳးအစားအလိုက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းခြင့္ပါမစ္ထုတ္ေပးၿပီးစီးမႈကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေတြ႕ရွိရ ပါသည္ -

အမ်ိဳးအစား ခြင့္ျပဳစီးေရ

ပို႕ကုန္/သြင္းကုန္ကုမၸဏီမ်ား ၇၂၁

ႏိုင္ငံျခားသေဘၤာသားမ်ား ၂၈၆၇

ႏိုင္ငံျခားေရးသံရုံး၀န္ထမ္းမ်ား ၃၄၀

စစ္သံရုံး၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အျခားပုဂၢိဳလ္မ်ား ၁၁၂

ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ၅၇

ျပည္ပအလုပ္သမားမ်ား ၂၀၆၄

ေက်ာက္မ်က္ကုမၸဏီ

လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ား ၈၈၆၆

ယာဥ္အို/ယဥ္ေဟာင္း ၅၀၄၇၇

Sale Center ၀ယ္ယူခြင့္ ၈၂၃၄

အငွားယာဥ္ (Taxi) ၈၃၈

Pages

Subscribe to ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းမ်ား

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

AUTOMOBILE