သွင်းကုန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆိုင်ရာ ကောက်နုတ်ချက်

                  ပုံမှန်ကုန်သွယ်မှုနည်းလမ်းဖြင့် ဆောင်ရွက်ပါက ငွေလွှဲစာတမ်း (Normal L/C (or) TT) ဖြင့်သာဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုပါသည်။ ပုံမှန်ကုန်သွယ်မှုနည်းလမ်းဖြင့် သွင်းကုန် တင်သွင်းရာတွင် သက်ဆိုင်ရာဘဏ်များမှတစ်ဆင့် ကုန်ပစ္စည်းတန်ဖိုးကို ပေးချေရာ၌ အောက်ဖော်ပြပါ ငွေကြေးအမိုျးအစားများဖြင့် ပေးချေဆောင်ရွက် ခွင့်ပြုပါမည်-

                 ( က) အမေရိကန်ဒေါ်လာ

                 ( ခ ) ယူရို

                 ( ဂ ) စင်္ကာပူဒေါ်လာ

                 (ဃ) ဂျပန်ယမ်း

သွင်းကုန်လိုင်စင် လျှောက်ထားပါက အောက်ပါစာရွက်စာတမ်းများ ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည် -

( က ) ၆၀၀/- ကျပ်တန် တံဆိပ်ခေါင်းကပ်ပြီး သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်လွှာ(Online Print Out)

( ခ ) Proforma Invoice မူရင်း/ အရောင်းအဝယ်စာချုပ် (Sale Contract)

( ဂ ) ကိုယ်စားလှယ်ကဒ် မူရင်း/မိတ္တူ

       မှတ်ချက်။   ထောက်ခံချက်လိုအပ်သည့် သွင်းကုန်ပစ္စည်းများအတွက် သက်ဆိုင်ရာ ဌာန၏ ထောက်ခံချက်နှင့် ဓါတ်ပုံဖြင့်စစ်ရန်

       လိုအပ်သည့်သွင်းကုန်ပစ္စည်းများအတွက် ရှင်းလင်းမြင်သာမှုရှိသည့် ဓါတ်ပုံတောင်းခံခြင်း။

သွင်းကုန်လိုင်စင် (CIF) တန်ဖိုး အပေါ်မူတည်၍ အောက်ပါနှုန်းထားများအတိုင်း လိုင်စင်ကြေးအား ကောက်ခံလျှက်ရှိပါသည်-

ဆိပ်ကမ်းရောက်တန်ဖိုး                                                                  သွင်းကုန်လိုင်စင်ကြေး

ကျပ် ၁၀၀၀၀                 အထိ                ကျပ် ၂၅၀

ကျပ် ၁၀၀၀၁                 မှ                    ကျပ် ၂၅၀၀၀ အထိ                                  ကျပ် ၆၂၅

ကျပ် ၂၅၀၀၁                 မှ                    ကျပ် ၅၀၀၀၀ အထိ                                  ကျပ် ၁၂၅၀

ကျပ် ၅၀၀၀၁                 မှ                    ကျပ် ၁၀၀၀၀၀ အထိ                                ကျပ် ၂၅၀၀

ကျပ် ၁၀၀၀၀၁               မှ                    ကျပ် ၂၀၀၀၀၀ အထိ                                ကျပ် ၅၀၀၀

ကျပ် ၂၀၀၀၀၁               မှ                    ကျပ် ၄၀၀၀၀၀  အထိ                               ကျပ် ၁၀၀၀၀

ကျပ် ၄၀၀၀၀၁               မှ                    ကျပ် ၁၀၀၀၀၀၀ အထိ                              ကျပ် ၂၀၀၀၀

ကျပ် ၁၀၀၀၀၀၁             မှ                    အထက်                                                 ကျပ် ၅၀၀၀၀

(က) Private Automatic Branch Exchanges (PABX. EPABX)

( ခ ) တယ်လီဖုန်းအမျိုးမျိုး (Personal use အတွက် ၂ လုံးအထိ ခွင့်ပြုချက်ရယူရန်မလို)

( ဂ ) Cordless Telephone (ဂြိုလ်တုဖုန်းမပါ)

(ဃ) Postal Equipments (Frankling Machine, Stamping Machine, Cancelling Machine--- etc.)

( င ) ဆက်သွယ်ရေးနှင့် သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနမှ အခါအားလျော်စွာ သတ်မှတ်သည့် ဆက်သွယ်ရေး စက်ပစ္စည်းများ

(က) မူးယစ်ဆေးဝါး(သို့)စိတ်ကို                                       ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၊

      ပြောင်းလဲစေသော ဆေးဝါးများ                                  မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်စိတ်ကို

      ထုတ်လုပ်ရာ၌ အသုံးပြုသည့်                                     ပြောင်းလဲစေသော

       ဓါတုဗေဒပစ္စည်း (၂၆)မိုျး                                         ဆေးဝါးများအန္တရာယ် ဗဟိုအဖွဲ့(မူးယစ်ဗဟို)

( ခ ) နိုင်ငံခြားရုပ်ရှင်ကားများ                                          ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊

                                                                                မြန်မာ့ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်း

( ဂ ) တဲလက်စ်၊ဖက်စ်၊တယ်လီဖုန်းများ                              ဆက်သွယ်ရေးစာတိုက်နှင့်ကြေးနန်းဝန်ကြီး

                                                                                ဌာန၊ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန

( ဃ ) ပုဇွန်သားပေါက်နှင့် ပုဇွန်အားဆေး၊                            မွေးမြူရေးနှင့်ရေလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာန၊

       ငါးအစာများ၊ Alive Fish၊ ငါးဖမ်း                               ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန

       ရေယာဉ်

( င ) တိရိစ္ဆာန်ဆေး၊တိရိစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းများ၊                     မွေးမြူရေးနှင့်ရေလုပ်ငန်းငန်းဝန်ကြီးဌာန၊

       တိရိစ္ဆာန်အစာ၊တိရိစ္ဆာန်များခွဲစိတ်ကုသ                       မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန

       ရာတွင် အထောက်အကူပြုပစ္စည်းများ

       (Transit Trade စနစ်အပါအဝင်)

( စ ) ပိုးသတ်ဆေး                                                       လယ်ယာစိုက်ပိုျးရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ပိုးသတ်ဆေးမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့

( ဆ ) မျိုးစေ့၊ ဓါတ်မြဩဇာ                                             လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း

( ဇ ) ဆေးဝါးများ/ ဆေးပစ္စည်းများ/ဆံပင်များ                   ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကျန်းမာရေး ဦးစီးဌာန

( ဈ ) စားသောက်ကုန်ပစည်းများ                                     ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဌာန (FDA)

( ည ) ရေယာဉ်                                                            ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန

Pages

Subscribe to သွင်းကုန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆိုင်ရာ ကောက်နုတ်ချက်

သတင်းအချက်အလက်များ

AUTOMOBILE