ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းလႊာ

ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာသတင္းလႊာ (၂/၂၀၁၅)

Wed, 03/11/2015 - 15:18 -- eiprdep
Undefined

အသံုးျပဳၿပီး စက္ပစၥည္း (Used Machine) မ်ား တင္သြင္းခြင့္ျပဳျခင္းႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းသတ္မွတ္ေၾကာင္း ေၾကညာျခင္း

ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာသတင္းလႊာ (၁/၂၀၁၅)

Mon, 02/16/2015 - 09:34 -- eiprdep
Undefined

ထုတ္ကုန္သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းရွင္ မွတ္ပံုတင္ သက္တမ္းတိုးေနာက္က်ျခင္းအတြက္ ဒဏ္ေၾကးမ်ားပယ္ဖ်က္ေၾကာင္း ေၾကညာျခင္း

ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းလႊာ (၂/ ၂၀၁၄)

Tue, 12/16/2014 - 13:11 -- eiprdep
Undefined

ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အပင္မွ ထုတ္လုပ္ေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရးအေျခခံ စားေသာက္ကုန္ပစၥညး္မ်ားကို ဗီယက္နမ္နုိ္င္ငံသို႕ အျမဲတမ္းတင္ပို႕ခြင့္ျပဳ ျခင္းနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သတင္းလႊာထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း

ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းလႊာ (၁/ ၂၀၁၄)

Tue, 12/16/2014 - 13:11 -- eiprdep
Undefined

အာဆီယံတရုတ္ လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္မႈေဒသ၏ ပင္ရင္းနိုင္ငံစည္းမ်ဥ္းဆုိင္ရာ သီးသန္႕စည္းမ်ဥ္းက်င့္သံုးမည့္ ကုန္စည္အမယ္(၅၂၇) မ်ိဳးနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သတင္းလႊာထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း

ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းလႊာ (၁၂/ ၂၀၁၃)

Tue, 12/16/2014 - 13:10 -- eiprdep
Undefined

စက္မႈထုတ္ကုန္မ်ားအတြက္ ပင္ရင္းနို္္င္ငံသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ (Certificate of Product Registration) ကို ၾကိဳတင္ေလွ်ာက္ထားရန္ သတင္းလႊာထုတ္ျပန္ ေၾကညာျခင္း

ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းလႊာ (၁၁/ ၂၀၁၃)

Tue, 12/16/2014 - 13:09 -- eiprdep
Undefined

အာဆီယံကုန္သြယ္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ ေနာက္ဆက္တြဲျဖစ္သည့္ သီးသန္႕စည္းမ်ဥ္းက်င့္သံုးမည့္ ကုန္စည္အမယ္ (၂၆၅၂) မ်ိဳးနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သတင္းလႊာထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း

ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းလႊာ (၁၀/ ၂၀၁၃)

Tue, 12/16/2014 - 13:08 -- eiprdep
Undefined

ေမာ္ေတာ္ကားတာယာမ်ားအား သြင္းကုန္လုိင္စင္ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားရန္ သတင္းထုတ္ျပန္ ေၾကညာျခင္း

ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းလႊာ (၉/ ၂၀၁၃)

Tue, 12/16/2014 - 13:08 -- eiprdep
Undefined

ဖြံံ႕ျဖိဳးမႈအနည္းဆံုးနို္္င္ငံမ်ားမွ တရုတ္ျပည္သူ႕သမၼတနိုင္ငံသုိ႕ တင္ပို႕ေသာ ပို႕ကုန္မ်ားအတြက္ တစ္ဖက္သတ္ေကာက္ခြန္ိကငး္လြတ္ခြင့္ေပးေသာ အစီအစဥ္နွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သတင္းလႊာထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း

ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းလႊာ (၈/ ၂၀၁၃)

Tue, 12/16/2014 - 13:07 -- eiprdep
Undefined

သြင္းကုန္လုိင္စင္ ေလွ်ာက္ထားရန္မလိုေသာ ကုန္ပစၥညး္မ်ားအား H.S Code ျဖင့္ သတ္မွတ္ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း

ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းလႊာ (၇/ ၂၀၁၃)

Tue, 12/16/2014 - 13:07 -- eiprdep
Undefined

ကုန္သြယ္မႈခြင့္မျပဳသည့္ နိုင္ငံစာရင္း ျပင္ဆင္ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း

Pages

Subscribe to RSS - ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းလႊာ

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

AUTOMOBILE