“(၉-၅-၂၀၁၈) ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားအား လက္လီ/လက္ကား ေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳသည့္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း” & “Exploring Trade Complementary and Prospects between Myanmar and India”

Thu, 06/07/2018 - 05:36 -- adminDep

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၇ ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၉း၃၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၌ ႏွစ္ပတ္လွ်င္တစ္ႀကိမ္ ၾကာသပေတးေန႔တုိင္း က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ Thursday Talk ေဆြးေႏြးပြဲ တြင္ ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယညႊန္ၾကား ေရးမွဴး၊ ေဒၚခ်ိဳသက္မူက “ (၉-၅-၂၀၁၈) ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံျခား ကုမၸဏီမ်ားအား လက္လီ/လက္ကား ေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳသည့္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဦးစီးအရာရွိ၊ ဦးလြင္ကိုကိုေမာင္က “Exploring Trade Complementary and Prospects between Myanmar and India” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္လည္းေကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကရာ ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးမင္းမင္းႏွင့္ စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ဦးေနေအးလြင္ တို႔ က ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားၾကျပီး ဝန္ၾကီးရံုး၊ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္၊ ဦးတိုးေအာင္ျမင့္က နိဂံုးခ်ဳပ္စကား ေျပာၾကားခဲ့ ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages