(၅-၄-၂၀၁၉ ) ရက်နေ့အထိ ITC ကတ် ထုတ်ပေးမှုနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

Fri, 04/12/2019 - 03:30 -- dccaadmin

  

(၅-၄-၂၀၁၉  ) ရက်နေ့အထိ ITC ကတ် ထုတ်ပေးမှုနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ
တန်ဖိုး-ကျပ်ကိန်းပြည့်
စဉ် စခန်းအမည်

လုပ်ငန်း

စတင်

ဆောင်ရွက်

ထုတ်ပေး ITC

ကတ်

အရေ

အတွက်

လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု 

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ

(ကျပ်)

ပို့ကုန်

တန်ဖိုး (ကျပ်)

သွင်းကုန်

တန်ဖိုး (ကျပ်)

တမူး ၂၁-၁၁-၂၀၁၂ ၂၇၁၃၇၉၁၂၄၆ ၁၅၉၇၈၀၈၀၁ ၂၈၇၃၅၇၂၀၄၇

မူဆယ်

၁-၁၂-၂၀၁၂     ၁၉၂၅၉၄၉၉ ၁၉၂၅၉၄၉၉

မြဝတီ

၁-၁၂-၂၀၁၂

၄၃

  ၁၈၆၁၀၈၀၂၃၆၈ ၁၈၆၁၀၈၀၂၃၆၈

တာချီလိတ်

၁-၂-၂၀၁၃ ၂၃၉၃၆၀၀၅ ၃၆၄၇၁၀၂၈

၆၀၄၀၇၀၃၃

လွယ်ဂျယ်

၁-၃-၂၀၁၃   ၅၈၇၆၃၄၉ ၅၈၇၆၃၄၉

စစ်တွေ

၁-၄-၂၀၁၃        

မောင်တော

၁-၄-၂၀၁၃        

ချင်းရွှေဟော်

၂၂-၄-၂၀၁၃        

ကန်ပိုက်တီ

၂၂-၄-၂၀၁၃   ၁၁၇၄၃၇၈၅၃၄ ၁၁၇၄၃၇၈၅၃၄
၁၀

မြိတ်

၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁၃      
၁၁

ကော့သောင်း

၂၂-၄-၂၀၁၃   ၂၈၀၇၈၂၄၉၆၃ ၂၈၀၇၈၂၄၉၆၃
၁၂

ရိဒ်

၂၂-၄-၂၀၁၃   ၂၃၃၁၈၄၀၀၀ ၂၃၃၁၈၄၀၀၀
၁၃

ထန်တလန်

၂၂-၄-၂၀၁၃        
၁၄

မောတောင်

၁-၇-၂၀၁၃ ၁၈၈၈၅၈၁၉၃၇ ၆၇၂၂၃၂၉၀၄၁ ၈၆၁၀၉၁၀၉၇၈
၁၅

ထီးခီး

၁-၇-၂၀၁၃      
၁၆

မန္တလေး

၁-၄-၂၀၁၄      
၁၇

ကျိုင်းတုံ

၅-၅-၂၀၁၄ ၁၂ ၃၄၅၉၈၉၉၉၉ ၃၆၀၂၁၀၃၀ ၃၈၂၀၁၁၀၂၉
၁၈

မြစ်ကြီးနား

၁၅-၁၀-၂၀၁၄        
၁၉

ကျိူင်းလပ်

၁၂-၃-၂၀၁၅        
၂၀

မယ်စဲ့

၁၃-၅-၂၀၁၅        
 

စုစုပေါင်း

၁၁၄ ၄၉၇၂၂၉၉၁၈၇ ၂၉၈၀၅၉၂၇၆၁၃ ၃၄၇၇၈၂၂၆၈၀၀