(၅-၁၀-၂၀၁၈) ရက္ေန႔အထိ ITC ကတ္ ထုတ္ေပးမွဳႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မွဳအေျခအေန

Thu, 10/18/2018 - 09:23 -- dccaadmin

  

( ၅-၁၀-၂၀၁၈  ) ရက္ေန႔အထိ ITC ကတ္ ထုတ္ေပးမွဳႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မွဳအေျခအေန
တန္ဖိုး-က်ပ္ကိန္းျပည့္
စဥ္ စခန္းအမည္

လုပ္ငန္း

စတင္

ေဆာင္ရြက္

ထုတ္ေပး ITC

ကတ္

အေရ

အတြက္

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ 

ကုန္သြယ္မႈပမာဏ

(က်ပ္)

ပို႕ကုန္

တန္ဖိုး (က်ပ္)

သြင္းကုန္

တန္ဖိုး (က်ပ္)

တမူး ၂၁-၁၁-၂၀၁၂   ၁၃၁၉၀၄၀၂၉ ၂၁၂၄၇၉၉ ၁၃၄၀၂၈၈၂၈

မူဆယ္

၁-၁၂-၂၀၁၂        

ျမ၀တီ

၁-၁၂-၂၀၁၂     ၃၈၃၂၁၃၆၀၉ ၃၈၃၂၁၃၆၀၉

တာခ်ီလိတ္

၁-၂-၂၀၁၃     ၂၂၅၂၇၄ ၂၂၅၂၇၄

လြယ္ဂ်ယ္

၁-၃-၂၀၁၃        

စစ္ေတြ

၁-၄-၂၀၁၃        

ေမာင္ေတာ

၁-၄-၂၀၁၃        

ခ်င္းေရႊေဟာ္

၂၂-၄-၂၀၁၃        

ကန္ပိုက္တီ

၂၂-၄-၂၀၁၃   ၂၇၈၂၅၄၅၁ ၂၇၈၂၅၄၅၁
၁၀

ျမိတ္

၂၂-၄-၂၀၁၃      
၁၁

ေကာ့ေသာင္း

၂၂-၄-၂၀၁၃   ၈၅၃၀၃၆၀၃ ၈၅၃၀၃၆၀၃
၁၂

ရိဒ္

၂၂-၄-၂၀၁၃        
၁၃

ထန္တလန္

၂၂-၄-၂၀၁၃        
၁၄

ေမာေတာင္

၁-၇-၂၀၁၃ ၁၃၇၆၇၅၀၂၂ ၂၀၇၇၉၄၂၉၅ ၃၄၅၄၆၉၃၁၇
၁၅

ထီးခီး

၁-၇-၂၀၁၃        
၁၆

မႏၱေလး

၁-၄-၂၀၁၄        
၁၇

က်ိုင္းတံု

၅-၅-၂၀၁၄ ၈၁၅၆၀၀၀ ၂၈၁၅၉၂၀ ၁၀၉၇၁၉၂၀
၁၈

ျမစ္ၾကီးနား

၁၅-၁၀-၂၀၁၄        
၁၉

က်ိဴင္းလပ္

၁၂-၃-၂၀၁၅        
၂၀

မယ္စဲ့

၁၃-၅-၂၀၁၅        
 

စုစုေပါင္း

၂၇၇၇၃၅၀၅၁ ၇၀၉၃၀၂၉၅၁ ၉၈၇၀၃၈၀၀၂