(၃၁-၁၀-၂၀၁၉ ) ရက်နေ့အထိ ITC ကတ် ထုတ်ပေးမှုနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

Fri, 11/15/2019 - 08:28 -- dccaadmin

  ↵

(၃၁-၁၀-၂၀၁၉  ) ရက်နေ့အထိ ITC ကတ် ထုတ်ပေးမှုနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ
တန်ဖိုး-ကျပ်ကိန်းပြည့်
စဉ် စခန်းအမည်

လုပ်ငန်း

စတင်

ဆောင်ရွက်

ထုတ်ပေး ITC

ကတ်

အရေ

အတွက်

လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု 

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ

(ကျပ်)

ပို့ကုန်

တန်ဖိုး (ကျပ်)

သွင်းကုန်

တန်ဖိုး (ကျပ်)

တမူး ၂၁-၁၁-၂၀၁၂   ၉၆၆၅၆၈၀ ၉၃၈၇၅၈၉ ၁၉၀၅၃၂၆၉

မူဆယ်

၁-၁၂-၂၀၁၂     ၁၂၆၄၃၉၃ ၁၂၆၄၃၉၃

မြဝတီ

၁-၁၂-၂၀၁၂     ၃၁၆၇၁၇၂၄၃၈ ၃၁၆၇၁၇၂၄၃၈

တာချီလိတ်

၁-၂-၂၀၁၃   ၁၀၃၄၉၉၉၃   ၁၀၃၄၉၉၉၃

လွယ်ဂျယ်

၁-၃-၂၀၁၃   ၄၃၅၅၈၀၉ ၄၃၅၅၈၀၉

စစ်တွေ

၁-၄-၂၀၁၃        

မောင်တော

၁-၄-၂၀၁၃        

ချင်းရွှေဟော်

၂၂-၄-၂၀၁၃        

ကန်ပိုက်တီ

၂၂-၄-၂၀၁၃     ၁၃၃၀၇၀၀၀၇ ၁၃၃၀၇၀၀၀၇
၁၀

မြိတ်

၂၂-၄-၂၀၁၃        
၁၁

ကော့သောင်း

၂၂-၄-၂၀၁၃   ၁၄၉၈၁၉၈၇၉ ၁၄၉၈၁၉၈၇၉
၁၂

ရိဒ်

၂၂-၄-၂၀၁၃   ၁၁၃၆၀၀၂၀၀ ၆၄၈၄၈၀၀၀ ၁၇၈၄၄၈၂၀၀
၁၃

ထန်တလန်

၂၂-၄-၂၀၁၃        
၁၄

မောတောင်

၁-၇-၂၀၁၃   ၃၀၁၈၅၆၈၆၀ ၆၈၁၅၄၃၆၇၅ ၉၈၃၄၀၀၅၃၅
၁၅

ထီးခီး

၁-၇-၂၀၁၃   ၄၈၀၀၄၀၆၅၄ ၄၈၀၀၄၀၆၅၄
၁၆

မန္တလေး

၁-၄-၂၀၁၄        
၁၇

ကျိုင်းတုံ

၅-၅-၂၀၁၄ ၇၅၀၂၈၀၀၀   ၇၅၀၂၈၀၀၀
၁၈

မြစ်ကြီးနား

၁၅-၁၀-၂၀၁၄      
၁၉

ကျိူင်းလပ်

၁၂-၃-၂၀၁၅        
၂၀

မယ်စဲ့

၁၃-၅-၂၀၁၅        
 

စုစုပေါင်း

၅၁၀၅၀၀၇၃၃ ၄၆၉၁၅၀၂၄၄၄ ၅၂၀၂၀၀၃၁၇၇