၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ် ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေအားယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

Mon, 04/06/2020 - 03:55 -- dccaadmin
        တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် အကြောင်းအရာ ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှုပမာဏ
၂၀၁၉-၂၀၂၀
(၂၇-၃-၂၀၂၀)
၂၀၁၈-၂၀၁၉
(၂၇-၃-၂၀၁၉)
တိုး/လျော့ ၂၀၁၉-၂၀၂၀
(၂၇-၃-၂၀၂၀)
၂၀၁၈-၂၀၁၉
(၂၇-၃-၂၀၁၉)
တိုး/လျော့ ၂၀၁၉-၂၀၂၀
(၂၇-၃-၂၀၂၀)
၂၀၁၈-၂၀၁၉
(၂၇-၃-၂၀၁၉)
တိုး/လျော့
ပင်လယ်ရေကြောင်း ၅၄၆၃.၇၃၄ ၄၄၉၂.၈၅၅ ၉၇၀.၈၇၉ ၈၅၇၉.၁၅၇ ၇၂၂၇.၇၉၂ ၁၃၅၁.၃၆၅ ၁၄၀၄၂.၈၉၁ ၁၁၇၂၀.၆၄၇ ၂၃၂၂.၂၄၄
နယ်စပ် ၃၆၅၂.၄၃၈ ၃၅၉၀.၅၅၈ ၆၁.၈၈၀ ၁၈၆၃.၉၄၁ ၁၃၉၈.၇၄၈ ၄၆၅.၁၉၃ ၅၅၁၆.၃၇၉ ၄၉၈၉.၃၀၆ ၅၂၇.၀၇၃
  ​ပေါင်း ၉၁၁၆.၁၇၂ ၈၀၈၃.၄၁၃ ၁၀၃၂.၇၅၉ ၁၀၄၄၃.၀၉၈ ၈၆၂၆.၅၄၀ ၁၈၁၆.၅၅၈ ၁၉၅၅၉.၂၇၀ ၁၆၇၀၉.၉၅၃ ၂၈၄၉.၃၁၇

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

နယ်စခန်းများအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်