၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ ကုန္သြယ္မႈအေျခအေနအားယခင္ႏွစ္အလားတူကာလႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

Wed, 04/24/2019 - 06:28 -- dccaadmin
တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ အေၾကာင္းအရာ ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ
၂၀၁၈-၂၀၁၉
(၁၂-၄-၂၀၁၉)
၂၀၁၇-၂၀၁၈
(၁၂-၄-၂၀၁၈)
တိုး/ေလ်ာ့ ၂၀၁၈-၂၀၁၉
(၁၂-၄-၂၀၁၉)
၂၀၁၇-၂၀၁၈
(၁၂-၄-၂၀၁၈)
တိုး/ေလ်ာ့ ၂၀၁၈-၂၀၁၉
(၁၂-၄-၂၀၁၉)
၂၀၁၇-၂၀၁၈
(၁၂-၄-၂၀၁၈)
တိုး/ေလ်ာ့
ပယ္လယ္ေရေၾကာင္း ၅၀၂၉.၈၄၇ ၄၆၈၈.၅၂၄ ၃၄၁.၃၂၃ ၈၁၄၉.၈၀၉ ၈၅၉၉.၆၈၈ -၄၄၉.၈၇၉ ၁၃၁၇၉.၆၅၆ ၁၃၂၈၈.၂၁၂ -၁၀၈.၅၅၆
နယ္စပ္ ၃၈၆၇.၉၃၉ ၃၃၅၀.၂၁၅ ၅၁၇.၇၂၄ ၁၅၆၄.၁၀၀ ၁၆၆၁.၃၂၇ -၉၇.၂၂၇ ၅၄၃၂.၀၃၉ ၅၀၁၁.၅၄၂ ၄၂၀.၄၉၇
  ေပါင္း ၈၈၉၇.၇၈၆ ၈၀၃၈.၇၃၉ ၈၅၉.၀၄၇ ၉၇၁၃.၉၀၉ ၁၀၂၆၁.၀၁၅ -၅၄၇.၁၀၆ ၁၈၆၁၁.၆၉၅ ၁၈၂၉၉.၇၅၄ ၃၁၁.၉၄၁

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလုုိက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

သြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

နယ္စခန္းမ်ားအလိုက္ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္