၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ် ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေအားယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

Wed, 04/24/2019 - 06:28 -- dccaadmin
တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် အကြောင်းအရာ ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှုပမာဏ
၂၀၁၈-၂၀၁၉
(၁၂-၄-၂၀၁၉)
၂၀၁၇-၂၀၁၈
(၁၂-၄-၂၀၁၈)
တိုး/လျော့ ၂၀၁၈-၂၀၁၉
(၁၂-၄-၂၀၁၉)
၂၀၁၇-၂၀၁၈
(၁၂-၄-၂၀၁၈)
တိုး/လျော့ ၂၀၁၈-၂၀၁၉
(၁၂-၄-၂၀၁၉)
၂၀၁၇-၂၀၁၈
(၁၂-၄-၂၀၁၈)
တိုး/လျော့
ပယ်လယ်ရေကြောင်း ၅၀၂၉.၈၄၇ ၄၆၈၈.၅၂၄ ၃၄၁.၃၂၃ ၈၁၄၉.၈၀၉ ၈၅၉၉.၆၈၈ -၄၄၉.၈၇၉ ၁၃၁၇၉.၆၅၆ ၁၃၂၈၈.၂၁၂ -၁၀၈.၅၅၆
နယ်စပ် ၃၈၆၇.၉၃၉ ၃၃၅၀.၂၁၅ ၅၁၇.၇၂၄ ၁၅၆၄.၁၀၀ ၁၆၆၁.၃၂၇ -၉၇.၂၂၇ ၅၄၃၂.၀၃၉ ၅၀၁၁.၅၄၂ ၄၂၀.၄၉၇
  ပေါင်း ၈၈၉၇.၇၈၆ ၈၀၃၈.၇၃၉ ၈၅၉.၀၄၇ ၉၇၁၃.၉၀၉ ၁၀၂၆၁.၀၁၅ -၅၄၇.၁၀၆ ၁၈၆၁၁.၆၉၅ ၁၈၂၉၉.၇၅၄ ၃၁၁.၉၄၁

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

နယ်စခန်းများအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်