၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ကုန္သြယ္မႈအေျခအေနအားယခင္ႏွစ္အလားတူကာလႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

Fri, 06/08/2018 - 06:35 -- dccaadmin
တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ အေၾကာင္းအရာ ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ
၂၀၁၈
(၁-၆-၂၀၁၈)
၂၀၁၇-၂၀၁၈
(၁-၆-၂၀၁၇)
တိုး/ေလ်ာ့ ၂၀၁၈
(၁-၆-၂၀၁၈)
၂၀၁၇-၂၀၁၈
(၁-၆-၂၀၁၇)
တိုး/ေလ်ာ့ ၂၀၁၈
(၁-၆-၂၀၁၈)
၂၀၁၇-၂၀၁၈
(၁-၆-၂၀၁၇)
တိုး/ေလ်ာ့
ပယ္လယ္ေရေၾကာင္း ၁၆၀၆.၈၉၇ ၁၃၆၇.၁၀၉ ၂၃၉.၇၈၈ ၂၉၉၂.၅၈၈ ၂၅၆၉.၈၆၆ ၄၂၂.၇၂၂ ၄၅၉၉.၄၈၅ ၃၉၃၆.၉၇၅ ၆၆၂.၅၁၀
နယ္စပ္ ၇၈၉.၃၂၇ ၆၅၁.၉၄၁ ၁၃၇.၃၈၆ ၄၈၅.၀၃၃ ၄၆၀.၈၉၅ ၂၄.၁၃၈ ၁၂၇၄.၃၆၀ ၁၁၁၂.၈၃၆ ၁၆၁.၅၂၄
  ေပါင္း ၂၃၉၆.၂၂၄ ၂၀၁၉.၀၅၀ ၃၇၇.၁၇၄ ၃၄၇၇.၆၂၁ ၃၀၃၀.၇၆၁ ၄၄၆.၈၆၀ ၅၈၇၃.၈၄၅ ၅၀၄၉.၈၁၁ ၈၂၄.၀၃၄

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလုုိက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

သြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

နယ္စခန္းမ်ားအလိုက္ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္