၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ ျပည္ပမွေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းျခင္းတြင္ ထုတ္လုပ္သည့္ခုႏွစ္ သတ္မွတ္ျခင္းနွင့္ ပတ္သက္သည့္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

AUTOMOBILE