၂၀၀၃ ခုႏွစ္ေမာ္ဒယ္အထက္ တင္သြင္းခြင့္ျပဳမည့္ ခရီးသည္တင္ယာဥ္မ်ား၏ ေစ်းႏႈန္းမ်ား (South Korea)

Mon, 05/06/2013 - 05:28 -- admin
စဥ္ Brand Name Seater C/O CIF (USD) မွတ္ခ်က္
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
  Bus (Brand New/ Reconditioned)                      
All Brand 10 - 19 Seaters S' Korea 14600 15600 17400 19400 21500 23900 26400 27800 29200 30700 32100  
    20 - 24 Seaters S' Korea 15600 17300 19300 21400 23800 26400 29500 30900 32500 34000 35700  
    25 - 29 Seaters S' Korea 17100 19000 21200 23500 26100 29000 32100 33700 35500 37300 39100  
    30 - 34 Seaters S' Korea 18600 20700 23000 25500 28400 31500 34900 36700 38500 40500 42600  
    35 - 44 Seaters S' Korea 23600 26300 29200 32500 36000 40000 44500 46800 49100 51500 54100  
    45 & Up Seaters S' Korea 26400 29300 32600 36200 40200 44700 49600 52200 54800 57500 60400  

မွတ္ခ်က္ ။           Express Bus မ်ားေလွ်ာက္ထားပါက ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ေမာ္ဒယ္အထက္သာ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ျပဳပါမည္။

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

AUTOMOBILE