၂၀၀၃ ခုႏွစ္ေမာ္ဒယ္အထက္ တင္သြင္းခြင့္ျပဳမည့္ ခရီးသည္တင္ယာဥ္မ်ား၏ ေစ်းႏႈန္းမ်ား (Japan)

Mon, 05/06/2013 - 05:30 -- admin
စဥ္ Brand Name Seater C/O CIF (USD) မွတ္ခ်က္
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
  Bus (Brand New/ Reconditioned)                      
All Brand 10 - 19 Seaters Japan 16600 18400 20500 22800 25300 28100 31100 32700 34300 36100 37800  
    20 - 24 Seaters Japan 18400 20400 22700 25200 28000 31100 34700 36300 38200 40000 42000  
    25 - 29 Seaters Japan 20100 22400 24900 27600 30700 34100 37800 39700 41800 43900 46000  
    30 - 34 Seaters Japan 21900 24300 27000 30000 33400 37100 41100 43200 45300 47600 50100  
    35 - 44 Seaters Japan 27800 30900 34300 38200 42400 47100 52400 55000 57800 60600 63700  
    45 & Up Seaters Japan 31100 34500 38300 42600 47300 52600 58400 61400 64500 67700 71100  

မွတ္ခ်က္ ။           Express Bus မ်ားေလွ်ာက္ထားပါက ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ေမာ္ဒယ္အထက္သာ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ျပဳပါမည္။

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

AUTOMOBILE