၂၀၀၃ ခုႏွစ္ေမာ္ဒယ္အထက္ တင္သြင္းခြင့္ျပဳမည့္ ခရီးသည္တင္ယာဥ္မ်ား၏ ေစ်းႏႈန္းမ်ား (China)

Mon, 05/06/2013 - 05:26 -- admin
စဥ္ Brand Name Seater C/O CIF (USD) မွတ္ခ်က္
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
  Bus (Brand New/ Reconditioned)                      
All Brand 10 - 19 Seaters China 12400 13300 14800 16500 18300 20300 22400 23600 24800 26100 27300  
    20 - 24 Seaters China 13300 14700 16400 18200 20200 22400 25100 26300 27600 28900 30300  
    25 - 29 Seaters China 14500 16200 18000 20000 22200 24700 27300 28600 30200 31700 33200  
    30 - 34 Seaters China 15800 17600 19600 21700 24100 26800 29700 31200 32700 34400 36200  
    35 - 44 Seaters China 20100 22400 24800 27600 30600 34000 37800 39800 41700 43800 46000  
    45 & Up Seaters China 22400 24900 27700 30800 34200 38000 42200 44400 46600 48900 51300  

မွတ္ခ်က္ ။           Express Bus မ်ားေလွ်ာက္ထားပါက ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ေမာ္ဒယ္အထက္သာ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ျပဳပါမည္။

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

AUTOMOBILE