(၁၉-၂-၂၀၁၉) ရက္ေန႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ၀န္ၾကီးဌာနေပါင္းစံု ျမန္မာ့ရိုးရာထမနဲဲျပဳိင္ပြဲနွင့္ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲတြင္ဒုတိယဆုရရွိခဲ့သည့္ ဆုရမွတ္တမ္းဓါတ္ပံုမ်ား

Thu, 02/21/2019 - 04:03 -- ictuser

(၁၉-၂-၂၀၁၉)  ရက္ေန႕တြင္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ၀န္ၾကီးဌာနေပါင္းစံု ျမန္မာ့ရိုးရာထမနဲဲျပဳိင္ပြဲနွင့္ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲတြင္ စီးပြားေရးနွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ ဒုတိယဆုရရွိခဲ့သည့္ ဆုရမွတ္တမ္းဓါတ္ပံုမ်ား

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages