ျမန္မာႏိုင္ငံကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ Single Registration ID ေျပာင္းလဲအသုံးျပဳႏိုင္ေရး ေျခလွမ္းသစ္မ်ား

Wed, 09/11/2019 - 09:16 -- admin_ygn

    ပို႔ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္ မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ပါ အခ်က္ မ်ားအား update ျပင္ဆင္ႏိုင္ေရးအတြက္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္း ေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနမွ သတင္းလႊာ (၄/၂၀၁၉)ျဖင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၃ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္အသိ ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ အဆိုပါအသိေပးခ်က္အရ ကုန္သြယ္ေရးဦးစီး ဌာနအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ားအက္ဥပေဒ ၁၉၁၄၊  ၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္ အထူးကုမၸဏီအက္ဥပေဒတို႔အရ ဖြဲ႕စည္း မွတ္ပုံတင္ထား ေသာ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္  ျပည္ပသို႔ပို႔ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ မွတ္ပုံတင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၃ ရက္ေနာက္ဆုံးထားျပင္ဆင္ရန္ႏွင့္ သတ္ မွတ္ကာလအတြင္း လာေရာက္ျပင္ဆင္မႈမရွိသည့္ ကုမၸဏီမ်ား အား ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ ကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္စာရင္းမွပယ္ဖ်က္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ၿပီး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပိုမိုအဆင္ေျပ ႏိုင္ေစရန္  ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္အထိ ရက္တိုးျမႇင့္ သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္ေပးထားၿပီးျဖစ္သည္။

     ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ကုန္သြယ္မႈလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအရ ျပည္ပ ကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုရင္ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ ကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္(ပသက) ျပဳလုပ္ၿပီးမွသာ လိုအပ္တဲ့ပို႔ကုန္သြင္း ကုန္လိုင္စင္ပါမစ္မ်ားကို ေလွ်ာ က္ထားႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ (ျခြင္းခ်က္ အေနျဖင့္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏတိုးတက္ေစဖို႔နဲ႔ကုန္သြယ္မႈလမ္း ေၾကာင္းေပၚေရာက္ရွိေစဖို႔အတြက္  နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမ်ား မွာ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းအတြက္ (Individual Trading Card)  စနစ္ နဲ႔ကန္႔သတ္ပမာဏတစ္ခုနဲ႔ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးျခင္းမွလြဲၿပီး) အဲဒီအတြက္ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ေယာက္ဟာ ရင္းႏွီး/ကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္ဌာနမွာ ကနဦး ကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္ၿပီးမွသာ အဆိုပါ အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚအေျခခံၿပီးမွ ျပည္ပနဲ႔ကုန္ သြယ္မႈေဆာင္ရြက္မယ့္ ကုမၸဏီေတြဟာ ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနမွ ပသက မွတ္ပုံတင္ကိုထပ္မံေလွ်ာက္ထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ပသက မွတ္ပုံတင္ၿပီးမွ မိမိတို႔ေဆာင္ရြက္လိုတဲ့ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းစဥ္ ေတြျဖစ္တဲ့ ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနမွာ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္လိုင္စင္ပါမစ္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းကိုဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါၿပီးတာနဲ႔အေကာက္ခြန္ရွင္းလင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ဖို႔ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွာ IE Codeကိုထပ္မံေလွ်ာက္ထားရပါတယ္။ ကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ေတြၿပီးလို႔က်သင့္တဲ့ အခြန္ေပးေဆာင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကိုေဆာင္ရြက္တဲ့ေနရာမွာလည္း သက္ဆိုင္ရာ ကုမၸဏီ အမည္နဲ႔ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား႐ုံးမွာေပးေခ်ရတာျဖစ္ ပါတယ္။

    ဒီလိုေဆာင္ရြက္တဲ့ေနရာမွာ ကုမၸဏီတစ္ခုဟာ ကုန္သြယ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ေလွ်ာက္ ဆက္သြယ္လုပ္ကိုင္ရတဲ့ဌာနတစ္ခုခ်င္း မွာ လူကိုယ္တိုင္သြားေရာက္ မွတ္ပုံတင္ရသလို ဌာနတစ္ခုခ်င္းစီကေန မတူညီတဲ့ ကုမၸဏီ ID Code တစ္မ်ိဳးစီသုံးစြဲေနရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ဥပမာ ယခင္က ရင္းႏွီး/ကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္ဦးစီးဌာန ကုမၸဏီမွတ္ပုံ တင္နံပါတ္အျဖစ္ ၁၁၅/၉၅-၉၆(၂၅-၄-၉၅) ၁၁ ၊ ကုန္သြယ္/ဦးစီးက ပသကနံပါတ္ကို Digit ေလးမွငါးလုံး (ဥပမာ- ၁၂၃၄၅)၊ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ IE Code ကို ပသကနံပါတ္ကိုအေျခခံၿပီး Digit ရွစ္လုံး (ဥပမာ- ၁၂၃၄၅၀၀၁) အျဖစ္သုံးစြဲၾကၿပီး အခြန္ ေပးေဆာင္မႈမ်ား အတြက္ ကုမၸဏီအမည္ျဖင့္ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးသုံးစြဲခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ေလွ်ာက္ Single ID တစ္မ်ိဳးတည္းကိုသုံးစြဲႏိုင္ေရး အစိုးရဌာနမ်ားၾကားညိႇႏႈိင္းေဆာင္ ရြက္ခဲ့ၾကၿပီး ျပည္တြင္းအခြန္ဦးစီးဌာနမွ သတ္မွတ္သည့္ အခြန္ထမ္း အၿမဲတမ္းမွတ္ပုံတင္အမွတ္ Taxpayer Identification Numbers (TIN)  နံပါတ္တစ္ခုတည္းကို တူညီစြာသုံးစြဲဖို႔ သေဘာတူေဆာင္ ရြက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ (TIN) နံပါတ္မွာဆိုရင္ Digit ကုိးလုံးရွိၿပီး ဥပမာ (၁၂၃၄၅၆၇၈၉) အဆိုပါနံပါတ္ကိုပဲရင္းႏွီး/ကုမၸဏီ ၊ ကုန္သြယ္ေရး၊ အေကာက္ခြန္၊ ျပည္တြင္းအခြန္ဌာနမ်ားအားလုံးက တူညီစြာ သုံးစြဲၾကေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။

     ကနဦး ရင္းႏွီး/ကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္ဦးစီးဌာနအေနနဲ႔၂၀၁၉ မွ ၾပဃသ စနစ္ စတင္က်င့္သုံးတဲ့အခ်ိန္မွာ ယခင္ကုမၸဏီအခ်က္အလက္ စာရြက္မ်ဳိးစုံနဲ႔ လူကိုယ္တိုင္သြားေရာက္မွတ္ပုံတင္ရာကေန အြန္ လိုင္းေပၚမွ ေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးလာႏိုင္ခဲ့သလို ကုမၸဏီ အမွတ္ကိုလည္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၁ ရက္မွစတင္ၿပီး Digit ကိုးလုံးနဲ႔စတင္ေျပာင္းလဲအသုံးျပဳခဲ့ပါတယ္။ တစ္ဖက္မွာလည္း ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနအေနနဲ႔လည္း ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ကစၿပီး ေဆာင္ရြက္ထားရွိတဲ့ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္လိုင္စင္စနစ္ (Import Export Licence& Permit System (IELPS) ႏွင့္အတူ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္စနစ္ (Export Import Company Registration) ကို စတင္အသုံးျပဳေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွာေတာ့ အဆိုပါ ပသက မွတ္ပုံတင္စနစ္အား အြန္လိုင္းမွ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ခဲ့ၿပီး ၀န္ေဆာင္မႈေပးခဲ့ပါတယ္။ သို႔ ေသာ္လည္း ဌာနသို႔ကုမၸဏီမူရင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပူးတြဲတင္ျပ ရၿပီး လုပ္ငန္းရွင္ကိုယ္တိုင္ အဆိုပါမွတ္ပုံတင္ကတ္ကိုလာေရာက္ ထုတ္ယူရပါတယ္။ ကုမၸဏီရဲ႕မူရင္းအခ်က္အလက္မ်ား Form ၆/၂၆ Director list အပါအ၀င္ အျခားအခ်က္အလက္မ်ားကိုတိုက္ဆိုင္ စစ္ေဆးရတဲ့အတြက္ လုပ္ငန္းရွင္က ႐ုံးသို႔လာေရာက္တင္ျပ ထုတ္ယူ ရတဲ့အေနအထားျဖစ္ပါတယ္။

    ယခုအခါ ကုန္သြယ္ေရးအေနနဲ႔ MyCO စနစ္ကေန ကုမၸဏီ အခ်က္အလက္မ်ားကို အြန္လိုင္းေပၚမွ (API) စနစ္နဲ႔ခ်ိတ္ဆက္ရယူ ၿပီးျပင္ဆင္ေနၿပီး ရရွိပါက ပသက မွတ္ပုံတင္မႈအတြက္ ႐ုံးသို႔လာ ေရာက္ဖို႔မလိုဘဲ အြန္လိုင္းေ ပၚကေနပဲ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွာျဖစ္သလို ပသက နံပါတ္ကိုလည္း TIN နံပါတ္အတိုင္း Digit ကုိးလုံးနဲ႔ေျပာင္းလဲ အသုံးျပဳသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အေကာက္ခြန္ရွင္းလင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ၂၀၁၇ ႏွစ္ဦးပိုင္းမွာ အေကာ က္ခြန္ဦးစီးဌာနအေနျဖင့္  MACCS စနစ္ကို စတင္က်င့္သုံးလာခဲ့ ပါတယ္။ အေကာက္ခြန္ ရွင္းလင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားဟာ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္လိုင္စင္ အခ်က္ အလက္ေပၚမွာ ဆက္လက္ခ်ိတ္ဆက္ေ ဆာင္ရြက္ရတာျဖစ္တဲ့ အတြက္ ကုမၸဏီ အခ်က္အလက္မ်ား အပါအ၀င္ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ လိုင္စင္အခ်က္ အလက္မ်ားကို  MACCS စနစ္ကို အီလက္ထေရာနစ္ေဒတာနဲ႔ခ်ိတ္ ဆက္ေပးပို႔ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ MACCS စနစ္မွာလည္း IE Code  ကို Digit ကိုးလုံးနဲ႔တူညီစြာအသုံးျပဳသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

     ျပည္တြင္းအခြန္ဦးစီးဌာနအေနျဖင့္လည္း အခြန္ေပးေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းရပ္မ်ားကို အြန္လိုင္းစနစ္နဲ႔ေပးေခ်ႏိုင္ေအာင္ စနစ္တည္ ေဆာက္ေဆာင္ရြက္ေနသလို ကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွ ခ်ိတ္ ဆက္ရရွိလာမည့္ ကုန္သြယ္မႈ ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားတြင္ တူညီ သည့္ ကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္ ID ႏွင့္အတူ ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာအခ်က္ အလက္မ်ား ခ်ိတ္ဆက္ ရရွိလာမည့္အတြက္ အခြန္ေကာက္ခံမႈလုပ္ ငန္းမ်ားမွာ မ်ားစြာအေထာက္အကူျဖစ္ေစမွာ ျဖစ္ပါ တယ္။ ကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္ထားၿပီး ကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ ရြက္ေနၾကသည့္ ကုမၸဏီမ်ားအေနနဲ႔ MyCo တြင္ ေျပာင္းလဲထား ရွိသည့္ ကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္အား ကုန္သြယ္/ဦးစီးမွ ပသကနံပါတ္ အျဖစ္ေျပာင္းလဲႏိုင္ေရး သတ္ မွတ္ကာလအတြင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ပါတယ္။လက္တေလာမွာ ရင္းႏွီး/ကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္ဌာန MyCo မွ ၎တို႔၏ ကုမၸဏီေဒတာအခ်က္အလက္မ်ားအား အီလက္ထေရာ နစ္စနစ္ျဖင့္ ဆက္စပ္ဌာနမ်ားကို ထုတ္ေပးႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ေနဆဲကာလျဖစ္သည့္အတြက္ ခ်ိတ္ဆက္ရယူရ မည့္ ကုန္သြယ္ ေရးဦးစီးဌာနသို႔  လုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ လူကိုယ္တိုင္ လာေရာက္ ေျပာင္းလဲရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း  ခ်ိတ္ဆက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီးခ်ိန္ တြင္ ပသကႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္မွတ္ပုံတင္ျခင္း လုပ္ငန္းရပ္မ်ားကို အြန္လိုင္းေပၚမွ ေလွ်ာက္ထားထုတ္ယူႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

    က်န္ကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေနသည့္ (ကုမၸဏီ မွတ္ပုံတင္မထားသည့္)အစိုးရဌာနမ်ား၊ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားလူပုဂၢိဳလ္ မ်ားအတြက္လည္း ယခင္ထုတ္ေပးထားသည္ ပသက အမွတ္အား အဆင့္လိုက္ ေျပာင္းလဲေ ဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ကို ကုန္သြယ္/ဦးစီးဘက္က ပသက အမွတ္မ်ား အားလုံး ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ၿပီးခ်ိန္မွာ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာန (MACCS) စနစ္၏ IE Code မ်ားကိုပါဆက္လက္ေျ ပာင္းလဲႏိုင္ေရး ကိုအဆင့္လိုက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မွာပါ၀င္ၾကတဲ့ဌာနမ်ားအေနနဲ႔ ၎တို႔ရဲ႕၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း မ်ားကို အြန္လိုင္းစနစ္ေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္ၿပီး စနစ္တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ခ်ိတ္ဆက္ျ ခင္း System /Data Integration ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ၾကၿပီး National Single Window ျပတင္းတစ္ေပါက္စနစ္ကို ဦးတည္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းရွင္ေတြအေနနဲ႔ မိမိတို႔၏ကုမၸဏီ မွတ္ပုံတင္ အမွတ္၊ ပသက မွတ္ပုံတင္အမွတ္မ်ားအား သတ္ မွတ္ခ်ိန္ အတြင္း အၿပီးေျပာင္းလဲႏိုင္ေရး ႀကိဳတင္ေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ႏွင့္ ပသက မွတ္ပုံတင္တြင္ပါ၀င္သည့္ က်န္ကုမၸဏီ အခ်က္အလက္မ်ားအား ကန္႔သတ္ထားျခင္း မရွိ သည့္အတြက္ မည္သည့္ အခ်ိန္မဆို ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနသို႔လာေရာက္ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါ ေၾကာင္းနဲ႔ MyCo မွ ကုမၸဏီအခ်က္အလက္မ်ားအား အီလက္ထေရာ နစ္ေဒတာႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ရယူႏိုင္ပါက ကုန္သြယ္ေရး ၏ ပသကႏွင့္ ဆက္စပ္မွတ္ပုံတင္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအားလုံးအား အြန္လိုင္း ေပၚမွ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါတယ္။

 

မ်ိဴးေကဝင္း

Local Trade News

Pages