ျမန္မာ့စီးပြားေရးဝန္းက်င္ညႊန္းကိန္းစစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း အခမ္းအနား

Mon, 03/25/2019 - 10:59 -- adminDep

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔ (၁၀:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ရုံးအမွတ္ (၃) ၊ စုေပါင္းခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဝန္းက်င္ညႊန္းကိန္း ( Myanmar Business Environment Index-MBEI) စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း အခမ္းအနားသို႔ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကား

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages