ျပည္ပသြင္းကုန္အုပ္စုအလိုက္ကာလတူႏိႈင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

Fri, 06/08/2018 - 06:45 -- dccaadmin
တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ သြင္းကုန္အုပ္စု ၂၀၁၈ (၁-၆-၂၀၁၈) ထိ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ (၁-၆-၂၀၁၇) ထိ တိုး/ေလ်ာ့
ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကုန္ပစၥည္း ၂၆၇.၇၀၉ ၁၀၄၁.၉၆၁ ၁၃၀၉.၆၇၀ ၁၁၉.၃၇၈ ၉၇၂.၆၂၁ ၁၀၉၁.၉၉၉ ၁၄၈.၃၃၁ ၆၉.၃၄၀ ၂၁၇.၆၇၁
လုပ္ငန္းသံုးကုန္ၾကမ္းပစၥည္း ၃၆.၇၃၇ ၁၃၈၉.၆၆၇ ၁၄၂၆.၄၀၄ ၂၀.၁၅၂ ၁၁၇၇.၃၈၆ ၁၁၉၇.၅၃၈ ၁၆.၅၈၅ ၂၁၂.၂၈၁ ၂၂၈.၈၆၆
လူသံုးကုန္ပစၥည္း ၁၂.၀၄၂ ၇၂၉.၅၀၅ ၇၄၁.၅၄၇ ၁၉.၄၇၄ ၇၂၁.၇၅၀ ၇၄၁.၂၂၄ -၇.၄၃၂ ၇.၇၅၅ ၀.၃၂၃
  စုစုေပါင္း ၃၁၆.၄၈၈ ၃၁၆၁.၁၃၃ ၃၄၇၇.၆၂၁ ၁၅၉.၀၀၄ ၂၈၇၁.၇၅၇ ၃၀၃၀.၇၆၁ ၁၅၇.၄၈၄ ၂၈၉.၃၇၆ ၄၄၆.၈၆၀

ဇစ္ျမစ္ - Customs 

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

ပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလုုိက္ ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ႏိႈင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း