ျပည္ပသြင္းကုန္အုပ္စုအလိုက္ကာလတူႏိႈင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

Wed, 11/09/2016 - 09:38 -- dccaadmin
တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ သြင္းကုန္အုပ္စု ၂၀၁၆-၂၀၁၇  (၄-၁၁-၂၀၁၆)ထိ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ (၄-၁၁-၂၀၁၅) ထိ တိုး/ေလ်ာ့
ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကုန္ပစၥည္း ၁၄၄.၆၈၇ ၃၅၂၆.၄၆၇ ၃၆၇၁.၁၅၄ ၁၀၂၉.၇၃၃ ၃၇၃၃.၂၀၉ ၄၇၆၂.၉၄၂ -၈၈၅.၀၄၆ -၂၀၆.၇၄၂ -၁၀၉၁.၇၈၈
လုပ္ငန္းသံုးကုန္ၾကမ္းပစၥည္း ၅၁.၉၆၁ ၂၈၈၀.၆၄၁ ၂၉၃၂.၆၀၂ ၁၆၉.၀၉၅ ၂၆၁၃.၆၉၈ ၂၇၈၂.၇၉၃ -၁၁၇.၁၃၄ ၂၆၆.၉၄၃ ၁၄၉.၈၀၉
လူသံုးကုန္ပစၥည္း ၄၀.၆၈၂ ၂၁၄၀.၇၂၇ ၂၁၈၁.၄၀၉ ၂၈.၀၉၆ ၁၇၇၈.၃၂၀ ၁၈၀၆.၄၁၆ ၁၂.၅၈၆ ၃၆၂.၄၀၇ ၃၇၄.၉၉၃
  စုစုေပါင္း ၂၃၇.၃၃၀ ၈၅၄၇.၈၃၅ ၈၇၈၅.၁၆၅ ၁၂၂၆.၉၂၄ ၈၁၂၅.၂၂၇ ၉၃၅၂.၁၅၁ -၉၈၉.၅၉၄ ၄၂၂.၆၀၈ -၅၆၆.၉၈၆

ဇစ္ျမစ္ - Customs 

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

ပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလုုိက္ ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ႏိႈင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း