ပြည်ပသွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက်ကာလတူနှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

Fri, 06/23/2017 - 02:47 -- dccaadmin
တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် သွင်းကုန်အုပ်စု ၂၀၁၇-၂၀၁၈ (၁၆-၆-၂၀၁၇)ထိ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ (၁၆-၆-၂၀၁၆) ထိ တိုး/လျော့
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ပစ္စည်း ၁၃၂.၈၉၆ ၁၂၈၉.၇၃၃ ၁၄၂၂.၆၂၉ ၄၉.၁၇၆ ၁၃၃၅.၅၈၃ ၁၃၈၄.၇၅၉ ၈၃.၇၂၀ -၄၅.၈၅၀ ၃၇.၈၇၀
လုပ်ငန်းသုံးကုန်ကြမ်းပစ္စည်း ၃၃.၄၄၁ ၁၅၁၁.၉၉၈ ၁၅၄၅.၄၃၉ ၁၉.၉၅၅ ၉၆၉.၃၉၀ ၉၈၉.၃၄၅ ၁၃.၄၈၆ ၅၄၂.၆၀၈ ၅၅၆.၀၉၄
လူသုံးကုန်ပစ္စည်း ၃၁.၂၅၈ ၉၁၉.၉၉၃ ၉၅၁.၂၅၁ ၂၆.၄၁၄ ၇၅၂.၂၁၂ ၇၇၈.၆၂၆ ၄.၈၄၄ ၁၆၇.၇၈၁ ၁၇၂.၆၂၅
  စုစုပေါင်း ၁၉၇.၅၉၅ ၃၇၂၁.၇၂၄ ၃၉၁၉.၃၁၉ ၉၅.၅၄၅ ၃၀၅၇.၁၈၅ ၃၁၅၂.၇၃၀ ၁၀၂.၀၅၀ ၆၆၄.၅၃၉ ၇၆၆.၅၈၉

ဇစ်မြစ် - Customs 

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

ပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

နယ်စခန်းများအလိုက် နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း