ျပည္ပသြင္းကုန္အုပ္စုအလိုက္ကာလတူႏိႈင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

Wed, 04/24/2019 - 06:35 -- dccaadmin
တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ သြင္းကုန္အုပ္စု ၂၀၁၈-၂၀၁၉ (၁၂-၄-၂၀၁၉) ထိ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ (၁၂-၄-၂၀၁၈) ထိ တိုး/ေလ်ာ့
ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကုန္ပစၥည္း ၅၀၈.၁၀၁ ၂၆၂၇.၀၄၉ ၃၁၃၅.၁၅၀ ၄၂၃.၈၀၅ ၃၀၅၈.၁၆၅ ၃၄၈၁.၉၇၀ ၈၄.၂၉၆ -၄၃၁.၁၁၆ -၃၄၆.၈၂၀
လုပ္ငန္းသံုးကုန္ၾကမ္းပစၥည္း ၁၀၆.၄၆၆ ၃၄၇၉.၃၆၇ ၃၅၈၅.၈၃၃ ၁၃၇.၄၁၄ ၃၇၀၈.၁၉၅ ၃၈၄၅.၆၀၉ -၃၀.၉၄၈ -၂၂၈.၈၂၈ -၂၅၉.၇၇၆
လူသံုးကုန္ပစၥည္း ၂၈.၂၄၇ ၁၇၆၃.၀၄၃ ၁၇၉၁.၂၉၀ ၅၆.၂၀၉ ၁၈၈၄.၅၁၄ ၁၉၄၀.၇၂၃ -၂၇.၉၆၂ -၁၂၁.၄၇၁ -၁၄၉.၄၃၃
CMP   ၁၂၀၁.၆၃၆ ၁၂၀၁.၆၃၆   ၉၉၂.၇၁၃ ၉၉၂.၇၁၃   ၂၀၈.၉၂၃ ၂၀၈.၉၂၃
  စုစုေပါင္း ၆၄၂.၈၁၄ ၉၀၇၁.၀၉၅ ၉၇၁၃.၉၀၉ ၆၁၇.၄၂၈ ၉၆၄၃.၅၈၇ ၁၀၂၆၁.၀၁၅ ၂၅.၃၈၆ -၅၇၂.၄၉၂ -၅၄၇.၁၀၆

ဇစ္ျမစ္ - Customs 

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

ပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလုုိက္ ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ႏိႈင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း