ပြည်ပသွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက်ကာလတူနှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

Tue, 09/27/2016 - 10:06 -- dccaadmin
တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် သွင်းကုန်အုပ်စု ၂၀၁၆-၂၀၁၇  (၂၃-၉-၂၀၁၆)ထိ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ (၂၃-၉-၂၀၁၅) ထိ တိုး/လျော့
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ပစ္စည်း ၁၀၃.၃၆၈ ၂၈၆၈.၁၄၀ ၂၉၇၁.၅၀၈ ၉၅၃.၆၀၁ ၃၀၀၁.၄၀၄ ၃၉၅၅.၀၀၅ -၈၅၀.၂၃၃ -၁၃၃.၂၆၄ -၉၈၃.၄၉၇
လုပ်ငန်းသုံးကုန်ကြမ်းပစ္စည်း ၄၆.၁၃၃ ၂၃၇၇.၅၂၇ ၂၄၂၃.၆၆၀ ၁၀၆.၁၆၄ ၂၁၅၇.၁၂၆ ၂၂၆၃.၂၉၀ -၆၀.၀၃၁ ၂၂၀.၄၀၁ ၁၆၀.၃၇၀
လူသုံးကုန်ပစ္စည်း ၃၈.၅၀၆ ၁၆၇၈.၀၇၂ ၁၇၁၆.၅၇၈ ၂၃.၈၀၃ ၁၃၇၇.၈၆၇ ၁၄၀၁.၆၇၀ ၁၄.၇၀၃ ၃၀၀.၂၀၅ ၃၁၄.၉၀၈
  စုစုပေါင်း ၁၈၈.၀၀၇ ၆၉၂၃.၇၃၉ ၇၁၁၁.၇၄၆ ၁၀၈၃.၅၆၈ ၆၅၃၆.၃၉၇ ၇၆၁၉.၉၆၅ -၈၉၅.၅၆၁ ၃၈၇.၃၄၂ -၅၀၈.၂၁၉

ဇစ်မြစ် - Customs 

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

ပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

နယ်စခန်းများအလိုက် နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း