ျပည္ပမွ ပဲမ်ိဳးစံုတင္သြင္းခြင့္အား ယာယီရပ္ဆိုိင္းျခင္း သတင္းလႊာ (၁/ ၂၀၁၇ )

Sun, 09/10/2017 - 11:17 -- adminDep

ျပည္ပမွ ပဲမ်ိဳးစံုတင္သြင္းခြင့္အား ယာယီရပ္ဆိုိင္းျခင္း သတင္းလႊာ (၁/ ၂၀၁၇ )  ထုတ္ျပန္ျခင္း