ျပည္ပပို႔ကုန္အုပ္စုအလိုက္ကာလတူႏိႈင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

Fri, 06/08/2018 - 06:40 -- dccaadmin
တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ ပို႕ကုန္အုပ္စု ၂၀၁၈ (၁-၆-၂၀၁၈) ထိ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ (၁-၆-၂၀၁၇) ထိ တိုး/ေလ်ာ့
ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း
လယ္ယာထြက္ပစၥည္း   ၅၁၃.၆၇၇ ၅၁၃.၆၇၇   ၆၀၀.၈၄၃ ၆၀၀.၈၄၃   -၈၇.၁၆၆ -၈၇.၁၆၆
တိရိစာၦန္ထြက္   ၄၃.၁၂၈ ၄၃.၁၂၈   ၂.၂၁၄ ၂.၂၁၄   ၄၀.၉၁၄ ၄၀.၉၁၄
ေရထြက္   ၁၁၅.၅၀၉ ၁၁၅.၅၀၉   ၈၉.၄၆၉ ၈၉.၄၆၉   ၂၆.၀၄၀ ၂၆.၀၄၀
သတၱဳတြင္းထြက္ ၄၉.၆၈၇ ၁၆၀.၃၀၆ ၂၀၉.၉၉၃ ၂၃.၉၆၂ ၁၄၁.၃၂၂ ၁၆၅.၂၈၄ ၂၅.၇၂၅ ၁၈.၉၈၄ ၄၄.၇၀၉
သစ္ေတာထြက္ ၄.၂၂၉ ၂၆.၃၉၃ ၃၀.၆၂၂ ၁.၅၈၄ ၄၁.၅၃၇ ၄၃.၁၂၁ ၂.၆၄၅ -၁၅.၁၄၄ -၁၂.၄၉၉
စက္မႈကုန္ေခ်ာ ၄၄၈.၀၆၈ ၇၅၇.၈၁၁ ၁၂၀၅.၈၇၉ ၄၅၂.၆၅၂ ၃၈၂.၁၃၉ ၈၃၄.၇၉၁ -၄.၅၈၄ ၃၇၅.၆၇၂ ၃၇၁.၀၈၈
အျခား ၁၇.၆၁၁ ၂၅၉.၈၀၅ ၂၇၇.၄၁၆ ၆၄.၇၃၆ ၂၁၈.၅၉၂ ၂၈၃.၃၂၈ -၄၇.၁၂၅ ၄၁.၂၁၃ -၅.၉၁၂
  စုစုေပါင္း ၅၁၉.၅၉၅ ၁၈၇၆.၆၂၉ ၂၃၉၆.၂၂၄ ၅၄၂.၉၃၄ ၁၄၇၆.၁၁၆ ၂၀၁၉.၀၅၀ -၂၃.၃၃၉ ၄၀၀.၅၁၃ ၃၇၇.၁၇၄

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

သြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္