ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက်ကာလတူနှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

Tue, 09/27/2016 - 10:01 -- dccaadmin
တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် ပို့ကုန်အုပ်စု ၂၀၁၆-၂၀၁၇ (၂၃-၉-၂၀၁၆) ထိ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ (၂၃-၉-၂၀၁၅) ထိ တိုး/လျော့
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း
လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း ဝ.၀၄၃ ၁၃၄၉.၉၄၀ ၁၃၄၉.၉၈၃   ၁၂၇၀.၇၆၄ ၁၂၇၀.၇၆၄ ဝ.၀၄၃ ၇၉.၁၇၆ ၇၉.၂၁၉
တိရိစ္ဆာန်ထွက်   ၃.၀၇၅ ၃.၀၇၅   ၂.၉၃၅ ၂.၉၃၅   ဝ.၁၄၀ ဝ.၁၄၀
ရေထွက်   ၂၂၀.၁၂၂ ၂၂၀.၁၂၂   ၁၉၀.၈၇၅ ၁၉၀.၈၇၅   ၂၉.၂၄၇ ၂၉.၂၄၇
သတ္တုတွင်းထွက် ၂၃၈.၃၂၁ ၁၃၁.၅၃၅ ၃၆၉.၈၅၆ ၃၂၆.၅၆၇ ၃၈၁.၇၉၂ ၇၀၈.၃၅၉ -၈၈.၂၄၆ -၂၅၀.၂၅၇ -၃၃၈.၅၀၃
သစ်တောထွက် ဝ.၉၇၉ ၁၁၁.၆၇၂ ၁၁၂.၆၅၁ ၂.၇၉၃ ၈၅.၄၅၂ ၈၈.၂၄၅ -၁.၈၁၄ ၂၆.၂၂၀ ၂၄.၄၀၆
စက်မှုကုန်ချော ၁၃၀၂.၅၅၂ ၁၀၈၈.၉၁၅ ၂၃၉၁.၄၆၇ ၂၁၇၄.၇၉၀ ၅၇၃.၁၄၄ ၂၇၄၇.၉၃၄ -၈၇၂.၂၃၈ ၅၁၅.၇၇၁ -၃၅၆.၄၆၇
အခြား ၂၀၃.၀၄၂ ၆၄၇.၈၃၂ ၈၅၀.၈၇၄ ၁၂၇.၁၁၁ ၇၃.၀၉၆ ၂၀၀.၂၀၇ ၇၅.၉၃၁ ၅၇၄.၇၃၆ ၆၅၀.၆၆၇
  စုစုပေါင်း ၁၇၄၄.၉၃၇ ၃၅၅၃.၀၉၁ ၅၂၉၈.၀၂၈ ၂၆၃၁.၂၆၁ ၂၅၇၈.၀၅၈ ၅၂၀၉.၃၁၉ -၈၈၆.၃၂၄ ၉၇၅.၀၃၃ ၈၈.၇၀၉

ဇစ်မြစ် - Customs 

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

နယ်စခန်းများအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်