ျပည္ပပို႔ကုန္အုပ္စုအလိုက္ကာလတူႏိႈင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

Wed, 04/24/2019 - 06:31 -- dccaadmin
တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ ပို႕ကုန္အုပ္စု ၂၀၁၈-၂၀၁၉ (၁၂-၄-၂၀၁၉) ထိ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ (၁၂-၄-၂၀၁၈) ထိ တိုး/ေလ်ာ့
ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း
လယ္ယာထြက္ပစၥည္း   ၁၈၄၉.၆၄၂ ၁၈၄၉.၆၄၂   ၁၇၀၂.၈၃၆ ၁၇၀၂.၈၃၆   ၁၄၆.၈၀၆ ၁၄၆.၈၀၆
တိရိစာၦန္ထြက္ ၀.၂၃၈ ၂၇၈.၇၅၅ ၂၇၈.၉၉၃   ၆၀.၉၀၇ ၆၀.၉၀၇ ၀.၂၃၈ ၂၁၇.၈၄၈ ၂၁၈.၀၈၆
ေရထြက္   ၄၆၅.၆၀၆ ၄၆၅.၆၀၆   ၄၃၂.၈၆၄ ၄၃၂.၈၆၄   ၃၂.၇၄၂ ၃၂.၇၄၂
သတၱဳတြင္းထြက္ ၂၇၇.၇၉၃ ၄၉၇.၉၁၈ ၇၇၅.၇၁၁ ၅၆၉.၄၀၃ ၅၇၂.၄၉၉ ၁၁၄၁.၉၀၂ -၂၉၁.၆၁၀ -၇၄.၅၈၁ -၃၆၆.၁၉၁
သစ္ေတာထြက္ ၅.၃၁၆ ၉၅.၁၅၈ ၁၀၀.၄၇၄ ၁၀.၄၂၄ ၉၉.၇၀၆ ၁၁၀.၁၃၀ -၅.၁၀၈ -၄.၅၄၈ -၉.၆၅၆
စက္မႈကုန္ေခ်ာ ၁၇၇၄.၇၁၉ ၃၀၈၀.၈၂၃ ၄၈၅၅.၅၄၂ ၁၉၃၇.၉၃၅ ၁၈၁၇.၀၄၁ ၃၇၅၄.၉၇၆ -၁၆၃.၂၁၆ ၁၂၆၃.၇၈၂ ၁၁၀၀.၅၆၆
အျခား ၂၄၈.၈၉၇ ၃၂၂.၉၂၁ ၅၇၁.၈၁၈ ၃၄.၃၄၈ ၈၀၀.၇၇၆ ၈၃၅.၁၂၄ ၂၁၄.၅၄၉ -၄၇၇.၈၅၅ -၂၆၃.၃၀၆
  စုစုေပါင္း ၂၃၀၆.၉၆၃ ၆၅၉၀.၈၂၃ ၈၈၉၇.၇၈၆ ၂၅၅၂.၁၁၀ ၅၄၈၆.၆၂၉ ၈၀၃၈.၇၃၉ -၂၄၅.၁၄၇ ၁၁၀၄.၁၉၄ ၈၅၉.၀၄၇

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

သြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္