ျပည္ပပို႔ကုန္အုပ္စုအလိုက္ကာလတူႏိႈင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

Fri, 03/22/2019 - 08:05 -- dccaadmin
တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ ပို႕ကုန္အုပ္စု ၂၀၁၈-၂၀၁၉ (၁၅-၃-၂၀၁၉) ထိ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ (၁၅-၃-၂၀၁၈) ထိ တိုး/ေလ်ာ့
ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း
လယ္ယာထြက္ပစၥည္း   ၁၅၂၅.၆၈၅ ၁၅၂၅.၆၈၅   ၁၄၂၅.၃၉၄ ၁၄၂၅.၃၉၄   ၁၀၀.၂၉၁ ၁၀၀.၂၉၁
တိရိစာၦန္ထြက္ ၀.၂၃၈ ၂၆၉.၅၁၉ ၂၆၉.၇၅၇   ၄၂.၃၂၉ ၄၂.၃၂၉ ၀.၂၃၈ ၂၂၇.၁၉၀ ၂၂၇.၄၂၈
ေရထြက္   ၃၉၉.၅၀၃ ၃၉၉.၅၀၃   ၃၇၅.၀၈၅ ၃၇၅.၀၈၅   ၂၄.၄၁၈ ၂၄.၄၁၈
သတၱဳတြင္းထြက္ ၃၂.၀၁၆ ၄၂၉.၁၆၉ ၄၆၁.၁၈၅ ၅၆၀.၃၄၇ ၄၇၉.၂၂၆ ၁၀၃၉.၅၇၃ -၅၂၈.၃၃၁ -၅၀.၀၅၇ -၅၇၈.၃၈၈
သစ္ေတာထြက္ ၄.၃၁၉ ၇၈.၉၄၇ ၈၃.၂၆၆ ၈.၂၈၄ ၈၁.၄၃၆ ၈၉.၇၂၀ -၃.၉၆၅ -၂.၄၈၉ -၆.၄၅၄
စက္မႈကုန္ေခ်ာ ၁၅၂၈.၁၁၀ ၂၆၃၂.၈၇၀ ၄၁၆၀.၉၈၀ ၁၅၈၀.၀၉၈ ၁၄၄၈.၆၁၉ ၃၀၂၈.၇၁၇ -၅၁.၉၈၈ ၁၁၈၄.၂၅၁ ၁၁၃၂.၂၆၃
အျခား ၁၈၉.၉၈၈ ၂၈၁.၉၁၃ ၄၇၁.၉၀၁ ၂၈.၂၅၀ ၆၄၆.၀၁၆ ၆၇၄.၂၆၆ ၁၆၁.၇၃၈ -၃၆၄.၁၀၃ -၂၀၂.၃၆၅
  စုစုေပါင္း ၁၇၅၄.၆၇၁ ၅၆၁၇.၆၀၆ ၇၃၇၂.၂၇၇ ၂၁၇၆.၉၇၉ ၄၄၉၈.၁၀၅ ၆၆၇၅.၀၈၄ -၄၂၂.၃၀၈ ၁၁၁၉.၅၀၁ ၆၉၇.၁၉၃

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

သြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္