ျပည္ပပို႔ကုန္အုပ္စုအလိုက္ကာလတူႏိႈင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

Mon, 02/18/2019 - 04:46 -- dccaadmin
တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ ပို႕ကုန္အုပ္စု ၂၀၁၈-၂၀၁၉ (၈-၂-၂၀၁၉) ထိ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ (၈-၂-၂၀၁၈) ထိ တိုး/ေလ်ာ့
ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း
လယ္ယာထြက္ပစၥည္း   ၁၁၃၈.၀၂၈ ၁၁၃၈.၀၂၈   ၁၁၀၁.၅၁၄ ၁၁၀၁.၅၁၄   ၃၆.၅၁၄ ၃၆.၅၁၄
တိရိစာၦန္ထြက္ ၀.၂၃၈ ၂၄၃.၇၃၃ ၂၄၃.၉၇၁   ၂၇.၇၆၇ ၂၇.၇၆၇ ၀.၂၃၈ ၂၁၅.၉၆၆ ၂၁၆.၂၀၄
ေရထြက္   ၃၁၃.၆၆၈ ၃၁၃.၆၆၈   ၂၈၉.၁၈၀ ၂၈၉.၁၈၀   ၂၄.၄၈၈ ၂၄.၄၈၈
သတၱဳတြင္းထြက္ ၁.၀၄၂ ၃၃၃.၉၀၆ ၃၃၄.၉၄၈ ၂၃၁.၁၃၃ ၃၇၁.၃၁၀ ၆၀၂.၄၄၃ -၂၃၀.၀၉၁ -၃၇.၄၀၄ -၂၆၇.၄၉၅
သစ္ေတာထြက္ ၃.၁၇၂ ၆၂.၃၁၃ ၆၅.၄၈၅ ၆.၂၃၄ ၆၄.၇၂၇ ၇၀.၉၆၁ -၃.၀၆၂ -၂.၄၁၄ -၅.၄၇၆
စက္မႈကုန္ေခ်ာ ၁၁၀၇.၁၆၀ ၂၀၅၀.၂၁၈ ၃၁၅၇.၃၇၈ ၁၂၆၄.၈၄၄ ၁၁၁၂.၁၂၅ ၂၃၇၆.၉၆၉ -၁၅၇.၆၈၄ ၉၃၈.၀၉၃ ၇၈၀.၄၀၉
အျခား ၄၉.၀၂၄ ၂၂၇.၅၉၃ ၂၇၆.၆၁၇ ၂၂.၅၉၂ ၅၆၁.၇၄၄ ၅၈၄.၃၃၆ ၂၆.၄၃၂ -၃၃၄.၁၅၁ -၃၀၇.၇၁၉
  စုစုေပါင္း ၁၁၆၀.၆၃၆ ၄၃၆၉.၄၅၉ ၅၅၃၀.၀၉၅ ၁၅၂၄.၈၀၃ ၃၅၂၈.၃၆၇ ၅၀၅၃.၁၇၀ -၃၆၄.၁၆၇ ၈၄၁.၀၉၂ ၄၇၆.၉၂၅

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

သြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္